\\Māja
RECEPTES: Auk­stā tē­ja vel­dzei
 
©F64

Tē­ja ir viens no po­pu­lā­rā­ka­jiem dzē­rie­niem pa­sau­lē. Tā lie­lis­ki rem­dē slā­pes, to­ni­zē un lab­vē­lī­gi ie­tek­mē ner­vu sis­tē­mu. Tra­dī­ci­ja dzert auk­sto tē­ju pie mums at­nā­ku­si pirms ap­mē­ram 150 ga­diem no sil­ta­jiem dien­vi­diem. Šķiet, va­sa­rā tas ir dzē­riens, kas spēj vel­dzēt slā­pes. Pa­ņē­mie­ni, kā ga­ta­vo un lie­to auk­sto tē­ju, at­šķi­ras val­stīs ar kar­sto un auk­sto kli­ma­tu.

Vis­bie­žāk to ga­ta­vo sal­du un pa­sniedz ar cit­ro­nu (vai cit­ro­na su­lu) un ar le­du. Lai pa­ga­ta­vo­tu auk­sto tē­ju, var sa­jaukt da­žā­dus tē­ju vei­dus, pie­mē­ram, mel­no vai za­ļo, vai arī tē­jai pie­vie­not au­gu vai ogu su­lu, sī­ru­pu, cit­ro­nu un garš­vie­las. Kar­stā lai­kā ļo­ti vēr­tī­gi ir tē­jai pie­vie­not pi­par­mēt­ru: pirms vā­rī­ša­nas tēj­kan­nā va­jag ie­likt da­žas svai­gas pi­par­mēt­ru la­pi­ņas vai arī šķip­sni­ņu kal­tē­tas. Lai ie­gū­tu pu­to­jo­šu kon­sis­ten­ci, tē­jai var pie­vie­not gā­zē­tu mi­ne­rāl­ūde­ni. Auk­stās tē­jas pa­ga­ta­vo­ša­na ir vien­kār­ša - uz­vā­ra tē­ju, vis­la­bāk za­ļo, no­lej šķid­ru­mu, at­dze­sē un ļauj, lai tā ie­vel­kas. Pēc tam glā­zē ie­liek le­du, cu­ku­ru, cit­ro­na šķē­lī­ti un pār­lej ar at­dze­sē­to tē­ju. Cit­viet pa­sau­lē šā­du tē­ju ne­ga­ta­vo sal­du, pie­mē­ram, In­di­jā vā­rī­ša­nas gai­tā pie­vie­no garš­vie­las, tē­ju sa­jauc ar aug­ļu su­lām. Ir re­cep­tes, ku­rās auk­sta­jai tē­jai pie­vie­no pat aso pi­pa­ru - uz­ska­ta, ka tas la­bi pa­līdz at­vē­si­nā­ties. Po­pu­lā­ri ir iz­man­tot auk­sto tē­ju ar aug­ļu su­lām, da­žā­diem au­giem, me­du, sal­dē­ju­mu. Vis­bie­žāk šā­dā no­lū­kā iz­man­to tie­ši mel­no tē­ju. Pa­ga­ta­vo­ša­nas vei­di var būt da­žā­di - vi­sus kom­po­nen­tus vā­ra rei­zē, pēc tam at­dze­sē, daž­reiz tē­ju vā­ra at­se­viš­ķi un sa­jauc ar pā­rē­jiem kom­po­nen­tiem. Ta­ču arī dzē­rie­nu ra­žo­tā­ji pir­cē­jiem pie­dā­vā ga­ta­vu auk­sto tē­ju ar da­žā­du gar­šu. Šā­du dzē­rie­nu ga­ta­vo no da­bis­kās tē­jas eks­trak­tiem, arī bal­tās tē­jas, pie­vie­no aug­ļu su­las, cit­ro­nu eks­trak­tus, pi­par­mēt­ru un ci­tus kom­po­nen­tus.

No­de­rī­gi!

* Auk­stai tē­jai pie­mīt la­ba īpa­šī­ba - tā at­svai­dzi­na un to­ni­zē ādu. Šā­dā no­lū­kā va­jag no­maz­gāt vai no­tī­rīt se­ju ar auk­stu, ne­sal­du za­ļo tē­ju, kas ir pa­ša pa­ga­ta­vo­ta, ta­ču vis­vēr­tī­gāk ir tē­ju sa­sal­dēt un no­tī­rīt ar le­dus ga­ba­li­ņiem. Tas pa­līdz pret pār­lie­ku lie­lu tau­kai­nī­bu un iz­žū­ša­nu it īpa­ši ju­tī­gai ādai un tā­dai, ku­rai ir pa­pla­ši­nā­tas po­ras.

Re­cep­tes

Auk­stā tē­ja Auk­stais me­dus

Sa­stāv­da­ļas: 100 g me­dus, 2 olas, 500 ml stip­ras tē­jas, 100 g smal­kā cu­ku­ra, 2 cit­ro­ni.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: olas dzel­te­nu­mu sa­pu­to ar me­du un pie­lej kar­stu stip­ru tē­ju. Uz­liek uz uguns un mai­sot pie­vie­no cit­ro­nu su­lu. At­dze­sē un pēc tam lej glā­zēs. Virs dzē­rie­na liek sa­kul­tus olu bal­tu­mus ar cu­ku­ru, su­lu vai cit­ro­na mi­zi­ņu.

Pu­to­jo­ša pi­par­mēt­ru tē­ja

Sa­stāv­da­ļas: 0,5 l stip­ras tē­jas, 200 ml gā­zē­ta ūdens, 80 ml cit­ro­na su­las, 4 svai­gi pi­par­mēt­ru za­ri­ņi, 120 g cu­ku­ra.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: uz­vā­ra tē­ju, ļauj tai kār­tī­gi ie­stā­vē­ties, iz­kāš, pie­vie­no cu­ku­ru. Pēc tam, kad tē­ja ir pil­nī­bā at­dzi­su­si, pie­vie­no cit­ro­na su­lu un gā­zē­tu ūde­ni. Glā­zē ie­liek le­du, ie­lej dzē­rie­nu un ro­tā ar svai­gas pi­par­mēt­ras za­ri­ņiem.

Auk­stā tē­ja ar garš­vie­lām

Sa­stāv­da­ļas: 3 tēj­ka­ro­tes mel­nās tē­jas, ka­nē­lis, ing­vers, krust­nag­li­ņas, cit­rons, 1 ēdam­ka­ro­te cu­ku­ra, le­dus.

Pa­ga­ta­vo­ša­na: ie­liek tēj­kan­nā tē­ju, ka­nē­li, ga­ba­li­ņu ing­ve­ra, krust­nag­li­ņu, pār­lej ar vā­ro­šu ūde­ni. Smal­ki sa­griež cit­ro­nu, pie­vie­no tam cu­ku­ru, krū­zē līdz pu­sei pie­liek le­du, pie­vie­no cit­ro­nu ar cu­ku­ru, vi­su sa­mai­sa. Tē­ju iz­kāš, at­dze­sē, ie­lej krū­zē un liek, lai pa­stāv 2 līdz 3 mi­nū­tes.