Ceturtdiena, 30.novembris

redeem Andrejs, Andrievs, Andris

arrow_right_alt Māja

RASOLS. Pa­vi­sam jaun­ā, vēl ne­bi­ju­šā kom­bi­nā­ci­jā

© F64

Bie­ži dzird ru­nā­jam: lat­vie­šu na­ci­onā­lie ēdie­ni esot šaš­liks un ra­sols... Šaš­liks lai pa­liek ci­tai rei­zei, bet par ra­so­lu šo­reiz gan pa­ru­nā­sim. Jo vai­rāk tā­pēc, ka res­to­rā­na Os­tas ska­ti pa­vārs Nau­ris Ga­lejs šo mū­su tau­tā tik ie­cie­nī­to un tra­di­ci­onā­lo sa­lā­tu pa­snieg­ša­nas vei­du un sa­stāv­da­ļu ko­pu­mu pie­dā­vā pa­vi­sam jaun­ā, vēl ne­bi­ju­šā kom­bi­nā­ci­jā.

Bū­sim go­dī­gi - katrs no mums ta­ču ap­lie­ci­nās, ka vis­maz rei­zi mū­žā ir ga­ta­vots ve­cais la­bais ra­sols, kur viss vie­nu­viet: vā­rī­ti kar­tu­pe­ļi, olas, gur­ķi, kā­da de­sa, vā­rī­ta ga­ļa vai kū­pi­nā­jums, za­ļie zir­nī­ši (cits pa­ma­nās pie­vie­not arī siļ­ķī­ti un bur­kā­nus) - vi­su daudz­maz vie­nā­dos ga­ba­li­ņos sa­griež, lie­la­jā bļo­dā iek­šā, pie­šauj sā­li, pi­pa­rus, krē­ju­mu vai ma­jo­nē­zi, pa­ma­tī­gi iz­mai­sa, un - lū­dzu, ve­se­li ēdu­ši! Nau­ris pie­dā­vā da­rīt gan­drīz to pa­šu un gan­drīz tā­pat, ta­ču bei­gu ga­lā sa­nāk ļo­ti gar­di un mūs­die­nī­gi - nu, pa jaun­am!

Tra­di­ci­onā­lais lat­vie­šu ra­sols ar krē­ju­ma mēr­ci, ar siļ­ķi un ba­ra­vi­kām, pa­pil­di­nāts ar te­ļa ga­ļu, cep­tiem nē­ģiem, skā­bē­tiem gur­ķiem un ma­ri­nē­tām bie­tēm

SA­STĀV­DA­ĻAS (7426): 30 g nē­ģa že­le­jā

­ 1 no­vā­rī­ta, bie­šu su­lā ie­krā­so­ta pai­pa­lu ola

­ 15-20 g skā­bē­tu gur­ķu

­ 15-20 g svai­gu, dil­lī­tēs ma­ri­nē­tu gur­ķu

­ 20-25 g sar­ka­no un dzel­te­no bie­šu

­ 30 g vā­rī­tu, sī­ru­pā ma­ri­nē­tu kar­tu­pe­ļu

­ 10 g bur­kā­nu

­ 10-15 g ma­ri­nē­tu ba­ra­vi­ku

­ 10-15 g ma­ri­nē­tas siļ­ķu fi­le­jas

­ 2 ēdam­ka­ro­tes skā­bā krē­ju­ma

­ 30-35 g vā­rī­ta te­ļa šķiņ­ķa

­ 20 g vā­rī­tas jaun­lo­pa mē­les

­ sa­lāt­la­pa

­ sāls, pi­pa­ri

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

  1. Vis­pirms pa­ga­ta­vo mēr­ci: sī­kos ga­ba­li­ņos sa­ka­pā siļ­ķi, sa­ka­pā arī ma­ri­nē­tas ba­ra­vi­kas (de­rēs arī be­ci­ņas). Ka­pā­ta­jām siļ­ķēm (7428) un sē­nēm (7429) pie­vie­no skā­bo krē­ju­mu, pēc gar­šas pie­vie­no sā­li (7432) un pi­pa­rus (7431). Ja ir vēl­me pēc vēl iz­teik­tā­ka pi­kan­tu­ma, krē­ju­mam var pie­vie­not arī si­ne­pes vai mār­rut­kus. Vi­su la­bi sa­jauc (7433).
  2. Por­ci­ju trau­ci­ņā ie­liek 2 ēdam­ka­ro­tes mēr­ces. Ļo­ti plā­nās šķē­lēs sa­griež vā­rī­tu mē­li, šķē­les uz­tin un iz­kār­to (7436): kā­du - virs mēr­ces, pā­rē­jās - uz šķīv­ja.
  3. Gan mēr­cei, gan uz šķīv­ja pie­vie­no pār­is sa­lā­tu la­pas un da­žā­dus dār­ze­ņus: vā­rī­tu, at­dze­sē­tu un no­mi­zo­tu kar­tu­pe­ļu, sar­ka­no un dzel­te­no bie­šu, bur­kā­nu ga­ba­li­ņus, svai­ga gur­ķa bum­bi­ņas, ne­lie­los ga­ba­li­ņos sa­griez­tu skā­bē­tu gur­ķi, šķē­lī­tēs sa­griez­tu vā­rī­tu te­ļa šķiņ­ķi (7444).
  4. Kār­to­ju­mam pie­vie­no vā­rī­tu, uz pus­ēm pār­griez­tu pai­pa­lu oli­ņu. Lai ola ie­gū­tu ko­ši vi­ole­tu no­krā­su, tai pēc no­vā­rī­ša­nas no­lo­ba čau­ma­lu un kā­du brī­di pa­tur bie­šu su­lā.
  5. Šķī­vī, uz ku­ra iz­kār­to­tas da­žā­das sa­lā­tu pie­de­vas, pie­vie­no ga­ba­los sa­griez­tu že­lē­to nē­ģi un gar­do že­le­ju.
  6. Pa­tei­co­ties da­žā­da­jām sa­stāv­da­ļām, ra­sols sa­nāk ba­gā­tīgs, raibs un acij tī­kams, bet, ja ir vē­lē­ša­nās, pa­snie­dzot por­ci­ju var de­ko­rēt vēl ar kā­du za­ļu­mi­ņu.