JAUTĀJUMS–ATBILDE: vai as­tro­lo­gi ie­sa­ka ba­do­ties?

 
©Pixabay

At­bild ser­ti­fi­cēts as­tro­logs Alek­sandrs So­ko­lovs:

- Mans vie­dok­lis ir tāds, ka šī me­to­de da­žos ga­dī­jums ir efek­tī­va, jo ļauj or­ga­nis­mam sa­de­dzi­nāt to, kas ta­jā at­ro­das un ir lieks. Kad nav mal­kas, arī vis­as dra­zas krās­nī sa­deg, un kļūst sil­ti. Bet ba­do­ties var kon­krē­tos ga­dī­ju­mos un adek­vā­ti il­gi. Viens to drīkst il­gāk, ci­tam šī me­to­de ne­der. Pie­mē­ram, dau­dzi ir no­vē­ro­ju­ši, ka gri­pas lai­kā jū­tas la­bāk, ja ne­ko ne­ēd. Ta­ču, ja ir trau­cē­ta viel­mai­ņa, ja cil­vē­kam or­ga­nis­mā kaut kā trūkst un viņš or­ga­nis­mam ne­dod pil­nī­gi ne­pie­cie­ša­mas vie­las, tad iz­da­rīs ti­kai ļau­nu. Ne­sa­kot ne jā, ne nē, es va­ru pa­teikt, ka zi­nu, kad to var da­rīt, bet ne kat­ru rei­zi un ne vis­i cil­vē­ki. Mēs ne­va­ram ie­gūt po­zi­tī­vu re­zul­tā­tu, ja kaut ko esam pa­dzir­dē­ju­ši, bet ne­sa­pro­tam, kā un kā­pēc to iz­man­tot.