PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Augi un zāļu tējas. Receptes katrai zodiaka zīmei
 
©Lauris Aizupietis/F64

2.lapa

Lau­va

Šo zī­mi pār­val­da Sau­le. Sa­vu­kārt cil­vē­ka ķer­me­nī Lau­vas zī­mes pa­kļau­tī­bā ir sirds, mu­gu­ra, mu­gur­kauls.

Lau­va ap­vel­tīts ar lie­lu dzī­vī­bas ener­ģi­ju un iz­tu­rī­bu, tiek­sme uz pār­mē­rī­bām gan dar­bā, gan at­pū­tā var ra­dīt ve­se­lī­bas trau­cē­ju­mus - ta­hi­kar­di­ju, ste­no­kar­di­ju, mu­gu­ras sā­pes, lo­cī­ta­vu sā­pes, sā­ļu no­gul­snē­ša­nos lo­cī­ta­vās. To­mēr Lau­vu kai­tēm bie­žāk ir akūts, ne­vis hro­nisks rak­sturs.

* Lau­vai jā­drau­dzē­jas ar asins­zā­li, ābo­li­ņu, si­ne­pēm, ku­me­lī­ti, diž­zir­dze­ni, kliņ­ģe­rī­ti, māl­lē­pi, stru­te­ni, da­dzi.

Ja mo­ka po­dag­ra, mus­ku­ļu sā­pes, rei­ma­tisms, sā­po­šās vie­tas ie­rī­vē ar šā­du iz­vil­ku­mu: ārst­nie­cī­bas diž­zir­dze­nes sak­nes sa­maļ, pār­lej ar deg­vī­nu (lū­ko­jiet, lai ne­bū­tu ma­zāk par 40°) at­tie­cī­bā 1:4, no­tur sep­ti­ņas die­nas.

Pret rei­ma­tis­mu un sā­ļu no­gul­snē­ša­nos, arī os­te­ohon­dro­zi re­ko­men­dē dzert 3-4 rei­zes die­nā pa ēdam­ka­ro­tei pirms ēša­nas šā­du no­vā­rī­ju­mu: sa­mal­tas sta­ģu un diž­da­dža sak­nes ap­lej ar 1 l ūdens, vā­ra 20 mi­nū­tes uz lē­nas uguns, ļauj ie­vil­kties sil­tā vie­tā 4 stun­das.

Pret sirds­klau­vēm, nei­ro­zēm un pa­aug­sti­nā­tu asins­spie­die­nu no­mie­ri­no­ši ie­dar­bo­jas mā­te­res uz­lē­jums: 20 g sa­smal­ci­nā­tu mā­te­ru la­pu pār­lej ar 100 g deg­vī­na, ļauj no­stā­vē­ties di­vas ne­dē­ļas is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā, pa­lai­kam sa­kra­tot. Tad no­kāš, lie­to pa 30-40 pi­lie­niem 3-4 rei­zes die­nā pus­stun­du pirms ēša­nas.

Sirds rit­ma trau­cē­ju­mu no­vēr­ša­nai ie­sa­ka lie­tot kliņ­ģe­rī­tes uz­lē­ju­mu: 2 tēj­ka­ro­tes zie­du ap­lej ar di­vām glā­zēm vā­ro­ša ūdens, ļauj stun­du ie­vil­kties, no­kāš, dzer pa pus­glā­zei četr­reiz die­nā pēc ēša­nas.

Jau­na­va

Uz Jau­na­vas zī­mi at­tie­cas mu­gur­kau­la le­jas­da­ļa, gū­žas, zar­nu trakts. To pār­val­da Mer­kurs.

Jau­na­vas var dē­vēt par vis­ma­zāk sli­mī­bu ap­drau­dē­to zī­mi, ta­ču tas ne­liedz tām ļoti bai­dī­ties no da­žā­dām in­fek­ci­jām. Ir di­vu vei­du ļau­dis - vie­ni, ku­ri ne­par­ko ne­ies pie ār­sta un cie­tīs klu­sē­jot, un ot­ri, ku­ri jau pie 36,9 °C tem­pe­ra­tū­ras ie­tī­sies se­gās un pie­pra­sīs vi­su pie­eja­mo zā­ļu ar­se­nā­lu - un, vis­ti­ca­māk, tās būs Jau­na­vas. Ap­tie­ci­ņa vi­ņām ir glu­ži kā ta­lis­mans, kas (vi­ņas tic) pa­sar­gās no vi­sa ļau­na. Tie­ši šīs bažas un ner­vu sa­sprin­gums ne­re­ti mēdz būt par vie­nu no ie­mes­liem Jau­na­vai rak­stu­rī­ga­jām sli­mī­bām: gre­mo­ša­nas trau­cē­ju­miem, aiz­cie­tē­ju­miem, ko­lī­tam.

* Bez ap­tie­ci­ņas Jau­na­vai pa ro­kai va­ja­dzē­tu tu­rēt arī pē­ter­sī­ļus, vir­zu, ķi­me­nes, dil­les, bal­dri­āna sak­ni, pi­par­mēt­ras, ābo­lus, ozo­la mi­zu.

Pret hro­nis­kiem zar­nu dar­bī­bas trau­cē­ju­miem lie­to uz­lē­ju­mu, ko ga­ta­vo no asins­zā­les, kas vie­nā­dās da­ļās sa­jauk­ta ar če­mu­ru augs­ti­ņu. 2-3 ēdam­ka­ro­tes pār­lej ar 0,5 l ver­do­ša ūdens, at­stāj vie­nu stun­du ie­vil­kties, no­kāš, dzer vie­nā­dām por­ci­jām die­nas ga­ru­mā. Šis no­vā­rī­jums pa­līdz arī pret pa­aug­sti­nā­tu kuņ­ģa skā­bes dau­dzu­mu.

Pret pa­aug­sti­nā­tu uz­bu­di­nā­mī­bu ga­ta­vo diļ­ļu sēk­lu uz­lē­ju­mu - 1 ēdam­ka­ro­ti diļ­ļu sēk­lu pār­lej ar 300 ml ver­do­ša ūdens un ļauj 2-3 stun­das ie­vil­kties cie­ši no­slēg­tā trau­kā; lie­to pa 100 ml trīs rei­zes die­nā.

Vēl vie­na Jau­na­vām ļo­ti no­de­rī­ga tē­ja, kas ma­zi­nās gan sprie­dzi, gan stre­sa iz­rai­sī­tos kuņ­ģa un zar­nu trak­ta dar­bī­bas trau­cē­ju­mus: ņem 1 ēdam­ka­ro­ti ma­jo­rā­na, pi­par­mēt­ras, sal­vi­jas, la­van­das mai­sī­ju­ma (vie­nā­das da­ļas), pār­lej ar pus­lit­ru ver­do­ša ūdens, cie­ši no­slēg­tā trau­kā ļauj ie­vil­kties pus­stun­du, no­kāš, lie­to 2-3 rei­zes die­nā pus­stun­du pirms ēša­nas.

Sva­ri

Šī zī­me ie­spai­do jos­tas­vie­tu, nie­res, arī nervu sistēmu. Pla­nē­ta - Ve­ne­ra.

Paš­iem Sva­ru zī­mē dzi­mu­ša­jiem dvē­se­les līdz­sva­ru (ko vi­ņi vēr­tē augst­āk par vi­su) vieg­li var iz­jaukt strī­di, sa­rež­ģī­ju­mi, sī­kas ne­pa­tik­ša­nas. Tas ie­spai­do arī Sva­ru ju­tī­gā­ko or­gā­nu - nie­res. Sva­riem rak­stu­rī­gās kai­tes ir urīn­pūš­ļa ie­kai­sums, nier­ak­me­ņi, lum­ba­go, ol­nī­cu cis­tas. Ne­re­ti ik­vie­nas fi­zis­kās sli­mī­bas priekš­vēs­tne­sis var būt stip­ras gal­vas­sā­pes, iz­si­tu­mi, nie­ru un urīn­pūš­ļa dar­bī­bas trau­cē­ju­mi.

* Sva­ru zā­lī­tes ir pi­par­mēt­ra, al­te­ja, ābo­liņš, vi­jo­lī­te, bēr­zu la­pas, brūk­le­ņu la­pas, dzēr­ve­nes, vār­pa­tas sak­ne, pī­lā­dži.

Nie­ru at­tī­rī­ša­nai Sva­ri var lie­tot lin­sēk­lu no­vā­rī­ju­mu: tēj­ka­ro­ti lin­sēk­lu pār­lej ar glā­zi ūdens un ne­daudz pa­vā­ra. Lie­to di­vas die­nas pa pus­glā­zei ik pēc di­vām stun­dām. Garš­as uz­la­bo­ša­nai var pie­vie­not cit­ro­na su­lu.

Dvē­se­les līdz­sva­ru Sva­riem pa­lī­dzēs at­gūt šā­da re­cep­te: 1 ēdam­ka­ro­ti sa­smal­ci­nā­tas gur­ķu mēt­ras pār­lej ar glā­zi ver­do­ša ūdens un cie­ši no­slēg­tā trau­kā ļauj ie­vil­kties 20 mi­nū­tes, no­kāš. Var pie­vie­not me­du vai cu­ku­ru. Dzer vai­rā­kas rei­zes die­nā ap­mē­ram mē­ne­si.

Ja sāp gal­va, pirms ēša­nas ie­sa­ka ie­dzert ce­tur­tdaļ­glā­zi dzel­te­nā amo­li­ņa uz­lē­ju­ma. Sa­vu­kārt pret nie­ru un urīn­ce­ļu dar­bī­bas trau­cē­ju­miem jā­dzer bēr­zu la­pu uz­lē­jums, tī­ru­ma ko­su no­vā­rī­jums vai vājš plūš­ko­ka la­pu no­vā­rī­jums. La­bi no­der arī šā­da re­cep­te - bie­tes vā­ra uz lē­nas uguns līdz sī­ru­pa kon­sis­ten­cei. Dzer pa pus­glā­zei vai­rā­kas rei­zes die­nā.

Skor­pi­ons

Šīs zī­mes pa­kļau­tī­bā ir uro­ģe­ni­tā­lie or­gā­ni, gū­žu kau­li. At­bil­dī­gās pla­nē­tas - Marss un Plū­tons.

Skor­pi­ona zī­mē dzi­mu­šie spēj diez­gan la­bi un ātr­i tikt ga­lā ar sa­vām kai­tēm, ja vien ap­kārt val­da miers, ne­vis pa­ni­kas pār­ņem­ti «līdz­ju­tē­ji». Skor­pi­onu ju­tī­gās vie­tas ir aug­šē­jo el­po­ša­nas ce­ļu gļot­ādas, dzi­mum­or­gā­ni, iz­vad­or­gā­ni. Var ap­drau­dēt arī sirds un asins­va­du sli­mī­bas, kā arī kak­la in­fek­ci­jas.

* Skor­pi­onam drau­dzī­gie augi: prie­de, pī­lā­dzis, al­ve­ja, mež­ro­zī­te, vilk­ābe­le, smilts­ērk­šķi, bār­be­le, sau­sser­dis, si­ne­pes, ka­di­ķis, vēr­me­le, api­ņi.

In­ha­lā­ci­jām pret kak­la in­fek­ci­jām ie­tei­cams šāds no­vā­rī­jums: vie­nā­dās da­ļās liep­zie­di, kliņ­ģe­rī­tes, sal­vi­ja, ceļ­mal­la­pas; 1 ēd.k. sa­smal­ci­nā­ta mai­sī­ju­ma vā­ra 10 mi­nū­tes 200 g ūdens, in­ha­lā­ci­ju veic 3-4 rei­zes die­nā. Sa­vu­kārt kak­la ska­lo­ša­nai sa­jauc vie­nā­dās da­ļās māl­lē­pes, sal­vi­ju, asins­zā­li, kliņ­ģe­rī­ti, sa­ga­ta­vo kā ie­priekš mi­nēts, ska­lo ar sil­tu vai­rā­kas rei­zes die­nā.

Pret aug­šē­jo el­po­ša­nas ce­ļu gļot­ādas ie­kai­su­mu lī­dzēs šā­da re­cep­te: 2 g smar­žī­gās vi­jo­lī­tes pār­lej ar glā­zi ver­do­ša ūdens, vā­ra 5 mi­nū­tes uz lē­nas uguns, at­dze­sē, no­kāš, tad ska­lo kak­lu un lie­to iek­šē­ji pa 2 ēdam­ka­ro­tēm vai­rā­kas rei­zes die­nā.

Hro­nis­ka cis­tī­ta ga­dī­ju­mā sa­jauc vie­nu da­ļu pē­ter­sī­ļu, di­vas da­ļas bēr­zu la­pu un ka­diķ­ogu. Ēdam­ka­ro­ti mai­sī­ju­ma pār­lej ar glā­zi ūdens is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā, no­stā­di­na 6 stun­das, pa­vā­ra 10 mi­nū­tes, no­kāš, dzer pa 1/3 glā­zei 3 rei­zes die­nā.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā