Ēriks Loks slē­po­jot lau­zis kā­ju

 

Ar ie­ģip­sē­tu kā­ju sa­vu 46. dzim­ša­nas die­nu sa­gai­dī­jis po­pu­lā­rais mū­zi­ķis un dī­džejs Ēriks Loks.

Iz­rā­dās, ka Ēriks Loks lau­zis kā­ju, slē­po­jot Itā­li­jā. «Man uz­brau­ca vir­sū,» tau­jāts par trau­mas gū­ša­nas ap­stāk­ļiem, la­ko­nisks bi­ja Loks. Cik zi­nāms, ne­ga­dī­jums pirms ne­il­ga lai­ka no­ti­cis Itā­li­jas Al­pos. «Ne­zi­nu, cik trau­ma ir sma­ga, un īpa­ši ne­gri­bu par to ru­nāt. Ir lauz­ta kā­ja, bi­ja ope­rā­ci­ja, un stai­gāt jo­pro­jām īs­ti ne­drīk­stu,» »VZ« sa­cī­ja Loks. «Jā­ve­se­ļo­jas, cits ne­kas ne­at­liek.»

46 ga­di Lo­kam ap­ri­tē­ja 28. feb­ru­ārī, un, kā pau­da māk­sli­nieks, ju­bi­le­ja no­svi­nē­ta mie­rī­gi ģi­me­nes lo­kā.