Kalniete: Vardarbība pret sievietēm un bērniem ir noziegums, kas jāizskauž

 
©Oksana Džadana/F64

Vardarbība pret sievietēm un bērniem ir noziegums, kas ir jāizskauž, uzsver Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Sandra Kalniete (JV).

EP šonedēļ pieņēma rezolūciju, ar kuru aicina steidzami veikt pasākumus, lai aizsargātu intīmo partneru vardarbības upurus tiesas procesā.

Rezolūcijas teksts izceļ intīmo partneru vardarbības pieaugumu pandēmijas laikā un upuru grūtības saņemt atbalsta pakalpojumus un tiesisko palīdzību. Rezolūcijā arī atkārtots EP aicinājums Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) uzskaitītajām noziedzības jomām pievienot "dzimumbalstītu vardarbību".

Kā informēja politiķes pārstāve Elīna Bīviņa, Kalniete akcentēja, ka pieņemtajā rezolūcijā izteikts visstingrākais nosodījums visa veida vardarbībai ģimenē, tai skaitā vardarbībai pret sievietēm un bērniem, norādot, ka vardarbība ir tās upuru cieņas un cilvēktiesību pārkāpums un tieši ietekmē upuru dzīves kvalitāti ne tikai emocionāli, bet arī ekonomiski.

Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas viceprezidente uzskata, ka vardarbība ģimenē ir plaši izplatīta problēma Eiropā un neviena dalībvalsts nav bez vainas. Tā upuriem rada dziļas traumas, kas bērniem atstāj pēdas uz visu tālāko dzīvi. Tāpēc EP aicina dalībvalstis nodrošināt, lai sievietes un bērni, kas visvairāk cieš no vardarbības, tiktu aizsargāti.

Politiķe vērsa uzmanību uz to, ka risinot aizbildniecības lietas vissvarīgākās ir bērna intereses, tāpēc lēmumu par aizbildniecību ir jāpieņem specializētās tiesās, uzliekot pienākumu tiesnešiem lietas izskatīšanā pieaicināt ekspertus un zinātniekus, kas nodrošinātu risku analīzi. Vienlaikus, Kalnietes ieskatā, būtiski jāuzlabo policijas un citu dienestu darbinieku izpratne un zināšanas, strādājot ar vardarbības gadījumiem, tādēļ EP mudina dalībvalstis izstrādāt un atbilstoši finansēt obligātas apmācības šiem darbiniekiem.

"Tikpat nozīmīgi ir mainīt lielā daļā sabiedrības iesīkstējušo uzskatu, ka vardarbība ģimenē ir privāta lieta. Vardarbības mazināšanai ir nepieciešams mērķtiecīgs ilgtermiņa profilaktiskais darbs, lai mainītu dzimumu stereotipus un kliedētu aizspriedumus sabiedrībā," pauda politiķe.

EP rezolūcijā uzsvērts, ka Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktie socializēšanās ierobežojumi ir veicinājuši vardarbības gadījumu skaita palielināšanos, vienlaikus apgrūtinot sieviešu un bērnu piekļuvi aizsardzībai un atbalstam, tādēļ Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pienākums ir šo problēmu steidzami risināt.

Viņa akcentēja, ka īpaši ir jāgādā par vardarbībā cietušo drošību un ekonomisko neatkarību, garantējot viņiem piekļuvi īpašam mājoklim, veselības pakalpojumiem, transportam un psiholoģiskajai palīdzībai. Papildus īpaši pasākumi nepieciešami, lai izskaustu vardarbību virtuālajā vidē, tostarp pasargātu no uzmākšanās tiešsaistē, kiberhuligānisma un naida runas, kas nesamērīgi ietekmē bērnus un it sevišķi meitenes.

Dzimumu līdztiesība ir viena no ES pamatvērtībām, bet vardarbība visās tās formās ir viens no nopietnākajiem šķēršļiem dzimumu līdztiesības sasniegšanai - šajā kontekstā EP deputāti rezolūcijā izsaka nožēlu, ka tikai 21 ES dalībvalsts ir ratificējusi Stambulas konvenciju, kas ir izšķirīgi svarīgs instruments, lai efektīvi apkarotu vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē.

Statistika liecina, ka Eiropā 22% sieviešu ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību, vēl 43% ir piedzīvojušas partnera psiholoģisku vardarbību, ietekmējot arī bērnus. Tāpat dati rāda, ka upuri tikai 14% gadījumu ziņo policijai par savu partneru smagākajiem vardarbības gadījumiem, savukārt divas trešdaļas cietušo sieviešu sistemātiski neziņo iestādēm, pamatojot to ar bailēm, informācijas trūkumu par atbalsta iespējām vai balstoties pārliecībā, ka vardarbība ģimenē ir tās ir privāta lieta.