\\Māja
Sē­ņu pre­pa­rā­ti: Kam un kā tie pa­līdz
 
©Scanpix

Ši­ta­kē, rei­ši, kor­di­ceps, mai­ta­kē, Bra­zī­li­jas at­ma­te­ne – tās ir pa­sau­lē vis­vai­rāk iz­pē­tī­tās sē­nes, ku­ras dod vis­lie­lā­ko la­bu­mu cil­vē­ku ve­se­lī­bai. Sē­nes tiek iz­man­to­tas tau­tas me­di­cī­nā jau tūk­sto­šiem ga­du. Arī mū­su zā­ļu sie­vi­ņu krā­ju­mos ta­ču al­laž bi­ju­ši at­ro­da­mi, pie­mē­ram, ze­mes­tau­ki un bēr­zu pie­pe jeb ča­ga, bet vis­pla­šāk sē­nes tau­tas me­di­cī­nā lie­to Ķī­nā un Ja­pā­nā, kur se­nos trak­tā­tos ir mi­nēts ap 100 ārst­nie­cis­ko sē­ņu.

Pē­dē­jās des­mit­ga­dēs veik­tie klī­nis­kie pē­tī­ju­mi Ja­pā­nā un ASV lie­ci­na, ka sē­ņu bio­lo­ģis­ki ak­tī­va­jām vie­lām pie­mīt imūn­mo­du­lē­jošs efekts, kas pa­līdz or­ga­nis­mam cī­nī­ties ar vir­kni sma­gu sli­mī­bu, lie­to­jot šos pre­pa­rā­tus pa­pil­dus ār­sta no­zī­mē­ta­jai te­ra­pi­jai. Sē­nēs eso­šie be­tag­li­kā­ni ak­ti­vi­zē gal­ve­nos imūn­sis­tē­mas šū­nu vei­dus, lie­kot tām do­ties cī­ņā ar sli­mī­bas iz­rai­so­ša­jiem fak­to­riem.

Fun­go­te­ra­pi­ja

Fun­go­te­ra­pi­ja - or­ga­nis­ma at­ve­se­ļo­ša­na, iz­man­to­jot sē­ņu pre­pa­rā­tus - pa­sau­lē sāk vei­do­ties par nā­kot­nes me­di­cī­nas no­za­ri ar lie­lu po­ten­ci­ālu. Sē­ņu pre­pa­rā­ti, īpa­ši to eks­trak­ti, kas ir efek­tī­vā­kā un kon­cen­trē­tā­kā sē­ņu po­li­sa­ha­rī­du for­ma, efek­tī­vi pa­līdz ne­sa­slimt ar da­žā­dām sli­mī­bām vai arī vei­ci­na drī­zā­ku at­lab­ša­nu. Pē­tī­ju­mos at­zīts, ka ir mērķ­tie­cī­gi lie­tot šos pro­duk­tus, pie­mē­ram, pso­ri­āzes, he­pa­tī­ta, da­žā­du hro­nis­ku sli­mī­bu, in­fek­ci­ju un arī vē­ža ga­dī­ju­mā. Sē­ņu eks­trak­tu lie­to­ša­na ne­ra­da ne­vē­la­mus bla­kus­efek­tus, ti­kai ļo­ti re­tos ga­dī­ju­mos vē­ro­ja­mi ne­lie­li gre­mo­ša­nas trau­cē­ju­mi vai aler­ģis­kas re­ak­ci­jas.

Vē­ža pa­cien­tiem

Klī­nis­kos pē­tī­ju­mos pie­rā­dīts, ka sē­ņu pre­pa­rā­tu pla­ša spek­tra imu­no­lo­ģis­kais efekts pa­da­ra tos par ide­ālu at­bal­stu vē­ža pa­cien­tiem, jo tiek sti­mu­lē­tas imūn­sis­tē­mas at­bil­des re­ak­ci­jas uz vē­ža šū­nām; ka­vē­ta to aug­ša­na un me­tas­tā­žu vei­do­ša­nās; pa­stip­ri­nāts ope­rā­ci­jas, ķī­mij­te­ra­pi­jas un sta­ru te­ra­pi­jas efekts, ma­zi­not ne­vē­la­mo bla­ku­sie­dar­bī­bu uz or­ga­nis­mu.

Džordž­tau­nas Me­di­cī­nas uni­ver­si­tā­tes Me­di­cī­nas un pa­ta­lo­ģi­ju de­par­ta­men­ta fi­zio­lo­ģi­jas pro­fe­sors Ha­rijs Praiss at­zīst: «Ārst­nie­cis­kās sē­nes - tas ir jauns da­bas ārst­nie­cis­ko lī­dzek­ļu avots. Šo sē­ņu be­tag­li­kā­nu iz­man­to­ša­na te­ra­pi­jā sniedz vē­ža slim­nie­kiem jaun­u ce­rī­bu.» Au­to­ri­ta­tī­vais iz­de­vums Can­cer Re­se­arch UK rak­sta: «Ārst­nie­cis­ko sē­ņu iz­man­to­ša­na vē­ža te­ra­pi­jā var dot pār­stei­dzo­šus re­zul­tā­tus. Tā var ie­zī­mēt jaun­u ēru vē­ža ār­stē­ša­nā un pro­fi­lak­sē. ..ārst­nie­cis­ko sē­ņu bio­lo­ģis­ki ak­tī­vie kom­po­nen­ti ir dro­ši, tos lie­to­jot, arī ilg­sto­ši, uz­rā­da ie­vē­ro­ja­mu ķī­mij­te­ra­pi­jas un sta­ru te­ra­pi­jas blak­ņu sa­ma­zi­nā­ju­mu.»

Klī­nis­ko pē­tī­ju­mu re­zul­tā­ti ir ra­dī­ju­ši ie­vē­ro­ja­mu in­te­re­si un vai­rā­ki pro­te­og­li­kā­nu eks­trak­ti, pie­mē­ram, PSK un PSP, kas ie­gū­ti no rai­bās tau­riņ­pie­pes (Tra­me­tes ver­si­co­lor) mi­cē­li­ja, Ja­pā­nā 1993. ga­dā vei­do­ja vai­rāk ne­kā 25% no ko­pē­jā vē­ža pa­cien­tiem iz­man­to­to pre­pa­rā­tu ap­jo­ma. Aus­tru­mu me­di­cī­nā vai­rā­ki sē­ņu eks­trak­ti ir ofi­ci­āli ap­stip­ri­nā­ti un li­cen­cē­ti kā pa­pil­du te­ra­pi­jas lī­dzek­ļi da­žā­du vē­ža vei­du ga­dī­ju­mā. To vi­dū ir PSK un PSP, Len­ti­nāns - po­li­sa­ha­rī­du eks­trakts no ši­ta­kē sē­nes (Len­ti­nus edo­des) augļ­ķer­me­ņa un Ši­zo­fi­lāns - po­li­sa­ha­rī­du eks­trakts no pa­ras­tās skal­dla­pī­tes (Schizophyllan com­mu­ne) šķid­rā iz­vil­ku­ma.

No­de­rī­gi!

* Rei­ši (Ga­no­der­ma lu­ci­dum), dē­vē­ta par ne­mir­stī­bas sē­ni, ir sla­ve­nā­kā no ārst­nie­cis­ka­jām sē­nēm. Ie­dar­bī­bu no­dro­ši­na augst­ais po­li­sa­ha­rī­du (sē­nes augļ­ķer­me­nī to ir ap­mē­ram 41%) un pla­šais tri­ter­pē­nu sa­vie­no­ju­mu sa­stāvs. Ir pie­rā­dī­ta rei­ši lab­vē­lī­gā ie­dar­bī­ba aler­ģi­jas un au­to­imū­no pro­ce­su ga­dī­ju­mā. To ar la­biem re­zul­tā­tiem lie­to ak­nu aiz­sar­dzī­bai un at­lab­ša­nai pēc ak­nu ie­kai­su­miem, elp­ce­ļu ve­se­lī­bas uz­la­bo­ša­nai, sirds un asins­va­du sli­mī­bu pro­fi­lak­sei, rei­ši vei­ci­na la­bā­ku at­ve­se­ļo­ša­nos pēc in­far­kta vai in­sul­ta; pa­līdz bez­mie­ga un trauk­smes māk­ta­jiem. Rei­ši po­li­sa­ha­rī­di ak­ti­vi­zē vi­su vei­du imūn­šū­nu dar­bī­bu, sek­mē or­ga­nis­ma me­ta­bo­lis­ma pro­ce­sus. Rei­ši pla­ši iz­man­to or­ga­nis­ma aiz­sarg­spē­ju pa­aug­sti­nā­ša­nai anti­bi­oti­ku te­ra­pi­jas lai­kā, hro­nis­ku un akū­tu ie­kai­su­mu, in­fek­ci­ju (sē­nī­šu, vī­ru­su, bak­tē­ri­ju) ga­dī­ju­mos, pēc ķi­rur­ģis­kām ope­rā­ci­jām u. c.

* Mai­ta­kē sē­ne jeb dai­vai­nā če­mu­re­ne (Gri­fo­la fron­do­sa) sav­va­ļā gal­ve­no­kārt at­ro­da­ma Ja­pā­nā un Zie­meļ­ame­ri­kā, Lat­vi­jā sa­sto­pa­ma re­ti un ie­kļau­ta Sar­ka­na­jā grā­ma­tā. Ba­gā­ta ar mi­ne­rāl­vie­lām (K, Ca, Mg), vi­ta­mī­niem (B1, D2, ni­acīns), šķiedr­vie­lām un amino­skā­bēm. Bio­lo­ģis­ki ak­tī­vais uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tājs Mai­ta­ke se­vī ap­vie­no sē­nes bio­ma­su ko­pā ar eks­trak­tu. Ie­tei­cams lie­tot ātr­ai imu­ni­tā­tes at­gū­ša­nai, īpa­ši pēc ķī­mij­te­ra­pi­jas un sta­ru te­ra­pi­jas. Pa­tei­co­ties mi­ko­lo­gu un far­mo­ko­lo­gu pū­lēm, ir at­klāts, ka mai­ta­kē sē­ņu pro­duk­ti nāk par la­bu cil­vē­kiem, ku­riem ir lab­da­bī­gi un ļaun­da­bī­gi audzē­ji, pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens, di­abēts, he­pa­tīts, vī­ru­su in­fek­ci­jas, atero­skle­ro­ze, ap­tau­ko­ša­nās. Tā pa­līdz ma­zi­nāt lie­ko sva­ru, at­gā­di­not ak­nām, ka jā­ra­žo tau­ku šķel­ša­nai va­ja­dzī­gie fer­men­ti. At­vieg­lo arī trau­cē­jo­šos me­no­pau­zes sim­pto­mus un pre­mens­tru­ālā sin­dro­ma iz­paus­mes, lab­vē­lī­gi ie­tek­mē sie­vie­tes ve­se­lī­bu ko­pu­mā.

* Bra­zī­li­jas at­ma­te­ne (Aga­ri­cus bra­si­lien­sis) strau­ji kļūst par vie­nu no vis­vai­rāk lie­to­ta­jām ārst­nie­cis­ka­jām sē­nēm vi­sā pa­sau­lē, lai gan at­klā­ta sa­lī­dzi­no­ši ne­sen, 20. gad­sim­ta vi­dū. Tai ir se­viš­ķi liels di­vu po­li­sa­ha­rī­du - be­ta 1-3 D gli­kā­na un be­ta 1-6 D gli­kā­na - sa­turs. Ja­pā­nas zi­nāt­nie­ku pē­tī­ju­mos (1980.-1990. g.) ti­ka ap­stip­ri­nāts, ka Bra­zī­li­jas at­ma­te­ne ir spē­cīgs imū­nās sis­tē­mas sti­mu­la­tors, kas vei­ci­na da­bis­kās or­ga­nis­ma aiz­sarg­spē­jas, lai cī­nī­tos ar da­žā­diem in­fek­ci­ju aģen­tiem un arī ar vē­zi. Ne­ra­da aler­ģis­kas re­ak­ci­jas un lie­lis­ki iz­va­da no or­ga­nis­ma tok­sī­nus un at­kri­tum­vie­las. Uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tājs Sun Aga­ric, ku­ra sa­stā­vā ir Bra­zī­li­jas at­ma­te­nes mi­cē­lijs un eks­trakts, sa­tur 50% po­li­sa­ha­rī­du, kas ir daudz vai­rāk ne­kā sē­ņu augļ­ķer­me­ņos. Tas ie­tei­cams, ja ir zem­a imu­ni­tā­te, bie­žas elp­ce­ļu in­fek­ci­jas, au­to­imū­nās sli­mī­bas, aler­ģi­jas, ādas ie­kai­su­mi, sē­nī­šu sli­mī­bas, di­abēts, kā arī ķī­mij­te­ra­pi­jas un sta­ru te­ra­pi­jas lai­kā.

* Kor­di­cepss (Cordyceps Si­ne­sis) aug Ķī­nas, Ti­be­tas un Ne­pā­las kal­nie­nēs sū­ros kli­ma­tis­kos ap­stāk­ļos. Sav­va­ļas kor­di­cepss ir re­ta un ļo­ti dār­ga sē­ne, tā­pēc tā tiek kul­ti­vē­ta uz grau­du bā­zes, kas ļauj ie­gūt kva­li­tā­tes zi­ņā līdz­vēr­tī­gu kul­tū­ru. Kor­di­cep­sam pie­mīt spē­cī­gas anti­ok­si­dan­ta īpa­šī­bas. Bio­lo­ģis­ki ak­tī­vais uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tājs Cordyceps ie­gūts, krus­to­jot Ti­be­tas sav­va­ļas kor­di­cep­su ar kul­ti­vē­tu kva­li­ta­tī­vu sē­nes kul­tū­ru. Klī­nis­ko pē­tī­ju­mu re­zul­tā­ti lie­ci­na, ka tas sek­mē sek­su­ālo dis­fun­kci­ju no­vēr­ša­nu, vei­ci­na aug­lī­bu un dzi­mum­spē­ju; pa­līdz ma­zi­nāt me­no­pau­zes sim­pto­mus, stip­ri­na imūn­sis­tē­mu, aiz­sar­gā ak­nas un nie­res, kal­po elp­ce­ļu sli­mī­bu pro­fi­lak­sei.

* Uz­tu­ra ba­gā­ti­nā­tājs PS7 (sē­ņu un rau­ga be­tag­li­kā­nu eks­trak­tu mai­sī­jums). Sē­ņu po­li­sa­ha­rī­diem (be­tag­li­kā­niem un pro­te­og­li­kā­niem) ir ie­vē­ro­ja­ma lab­vē­lī­ga ie­tek­me uz imū­no sis­tē­mu. Vai­rā­ku sē­ņu po­li­sa­ha­rī­du kom­plekss no­dro­ši­na gal­ve­nos imūn­mo­du­lē­jo­šus sa­vie­no­ju­mus vieg­li asi­mi­lē­ja­mā for­mā, lai sa­snieg­tu mak­si­mā­lu efek­tu. Tas ga­ta­vots no rei­ši, mai­ta­kē, ši­ta­kē, Bra­zī­li­jas at­ma­te­nēm, snie­ga sē­nēm, če­mu­rai­na­jām če­mu­re­nēm un be­tag­li­kā­niem no rau­ga sē­ņu cel­ma. Ap­vie­no­tās Ka­ra­lis­tes fun­go­te­ra­pei­ti ie­sa­ka PS7 kom­plek­su kā vie­nu no sva­rī­gā­ka­jiem ārst­nie­cis­ko sē­ņu pre­pa­rā­tiem ilg­ter­mi­ņa imu­ni­tā­tes uz­tu­rē­ša­nai vē­ža pa­cien­tiem. Šis pre­pa­rāts ir pie­mē­rots arī vis­pā­rē­jai imu­ni­tā­tes uz­tu­rē­ša­nai un vē­ža pro­fi­lak­sei.