\\Māja
RECEPTES: Jū­li­ja mel­le­ņu kū­ka 
 
©Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Vi­su ci­tu Da­bas mā­tes dār­zā augo­šo ogu vi­dū mel­le­nes ir īpa­šas – vi­ta­mī­nu un vēr­tī­go mi­ne­rāl­vie­lu ta­jās ir daudz vai­rāk ne­kā ze­me­nēs, ave­nēs vai ci­tās da­bas vel­tēs. Jū­lijs – tas ir at­va­ļi­nā­ju­mu, lie­pu zie­dē­ša­nas un mel­le­ņu ie­nāk­ša­nās laiks, tā­pēc nav ko slin­kot – pa­šu la­sī­tas vai tir­gū pir­ktas, mel­le­nes ga­ran­tē ne­aiz­mir­sta­mu gar­šas bau­dī­ju­mu, jo kurš gan at­teik­sies no mel­le­ņu kū­kas, pa­snieg­tas ko­pā ar at­vē­si­no­šu sal­dē­ju­mu

SA­STĀV­DA­ĻAS:

mīk­lai: 100 g svies­ta

200 g mil­tu

2 ēdam­ka­ro­tes cu­ku­ra

2 olas

1 tēj­ka­ro­te ka­nē­ļa

šķip­sni­ņa sāls

drum­sta­lām: 50 g svies­ta

50 g cu­ku­ra

100 g mil­tu

Pil­dī­ju­mam: ap­tu­ve­ni di­vas glā­zes mel­le­ņu

3 ēdam­ka­ro­tes cu­ku­ra

man­de­ļu skai­di­ņas

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

 1. Vien­da­bī­gā ma­sā sa­mī­ca svies­tu, cu­ku­ru, ka­nē­li, sā­li, pie­vie­no olas un mil­tus
 2. Mīk­las ku­ku­lī­ti ie­tin pār­ti­kas plē­vē un vis­maz uz pus­stun­du ie­liek at­pūs­ties le­dus­ska­pī
 3. Ka­mēr mīk­la at­pū­šas, pa­ga­ta­vo drum­sta­las: mil­tus, cu­ku­ru un svies­tu ar ro­kām sa­berž, ka­mēr vei­do­jas traus­las, vieg­li drū­po­šas drum­sta­las
 4. No le­dus­skap­ja iz­ņem­to mīk­lu at­brī­vo no plē­ves un plā­ni iz­vel­tnē ap­ļa for­mā.
 5. Iz­vel­tnē­to mīk­lu ie­klāj ie­priekš ar svies­tu ie­tau­ko­tā sil­tum­iz­tu­rī­gā ce­pam­trau­kā, mīk­lu vien­mē­rī­gi iz­lī­dzi­na, vie­nā­di skais­ti sa­lī­dzi­na mīk­lu gar trau­ka ma­lām
 6. Mīk­lu sa­dur­sta ar dak­ši­ņu (2966), liek ie­priekš sa­kar­sē­tā ce­peš­krās­nī un 200 grā­dos cep 10 mi­nū­šu.
 7. Trau­ku iz­ņem no ce­peš­krāsns, kū­kā ie­ber mel­le­nes, tās vien­mē­rī­gi iz­lī­dzi­na un pār­ber ar cu­ku­ru (2972), pār­kai­sa ar mīk­las drum­sta­lām
 8. Virs drum­sta­lām vien­mē­rī­gā slā­nī uz­ber man­de­ļu skai­di­ņas
 9. 200 grā­dos cep 20-30 mi­nū­šu, ka­mēr kū­ka ie­gūst zel­tai­nu brū­nu­mu.

Pa­doms

 • Kū­ku vis­la­bāk ēst at­dze­sē­tu. Grie­žot ga­ba­li­ņos kar­stu, mel­le­nes šķī­dīs un te­cēs.
 • Lie­lis­ki gar­šo ne­daudz sil­ta mel­le­ņu kū­ka ar sal­dē­ju­mu vai pu­tu­krē­ju­mu.
 • Pa­ras­tā cu­ku­ra vie­tā mel­le­ņu pār­kai­sī­ša­nai var iz­man­tot īpa­šo ie­vā­rī­ju­ma cu­ku­ru - ga­ta­vas kū­kas ogas skais­ti sa­že­lēs.
 • Ja drum­sta­las pa­liek pār­i, tās le­dus­ska­pī var uz­gla­bāt nā­ka­mo kū­ku cep­ša­nai.