\\Māja
Ko no­zī­mē no­dzer­tas ak­nas?
 
©Ādolfs Mārtiņš KRAUKLIS, F64 Photo Agency

Kad al­ko­hols ie­kļūst asins­ri­tē, tas tiek no­gā­dāts ak­nās, kur fer­men­ti to sa­šķeļ, lai va­rē­tu iz­va­dīt no or­ga­nis­ma.

Dze­rot vai­rāk al­ko­ho­la, ne­kā ak­nas spēj me­ta­bo­li­zēt, or­ga­nis­mā uz­krā­jas tok­sis­ki me­ta­bo­lī­ti. Da­žā­du bio­ķī­mis­ku re­ak­ci­ju re­zul­tā­tā stip­ro dzē­rie­nu cie­nī­tā­jiem tiek vei­ci­nā­ta tau­ku iz­gul­snē­ša­nās ak­nās.

Iz­gul­snē­jo­ties tau­ku pi­lie­niem, ak­nu šū­ni­ņas kļūst lie­lā­kas un, ja al­ko­ho­la lie­to­ša­nu tur­pi­na, at­tīs­tās ie­kai­sums, kas no­ved pie saist­au­du vei­do­ša­nās.

Vis­pirms ro­das t.s. fib­ro­tis­kie audi, kas vēl var pār­tapt at­pa­kaļ par nor­mā­liem ak­nu audiem, pēc tam iz­vei­do­jas saist­au­di, un tā jau ir ci­ro­ze - ne­at­grie­ze­nisks ak­nu bo­jā­jums. Vis­kai­tī­gā­kā ir re­gu­lā­ra al­ko­ho­la lie­to­ša­na. To, cik lie­lā mē­rā al­ko­hols bo­jā ak­nas, no­sa­ka ģe­nē­tis­ka no­slie­ce, bet pa­gai­dām nav zi­nāms kon­krēts gēns, kurš par to ir at­bil­dīgs. Vie­na cil­vē­ka ak­nām al­ko­hols var­būt ne­ko ne­no­da­rīs pat lie­los dau­dzu­mos, bet ci­tam var kļūt lik­te­nīgs ik­va­ka­ra alus kauss vai ma­za glā­zī­te bal­za­ma kat­ru die­nu pie ka­fi­jas.