\\Māja
RECEPTE: Tru­ša ga­ļas ru­le­tī­tes
 
©F64

Lai labi garšo!

SA­STĀV­DA­ĻAS: (1 por­ci­jai):

ve­sels tru­sis

Pa­rmas šķiņ­ķis

gai­le­nes, ši­ta­ki sē­nes

ie­priekš sa­ga­ta­vots tru­ša ga­ļas con­fi­ti

grau­du mai­ze

kļa­vu sī­rups

sāls, pi­pa­ri

čat­ni­jam: žā­vē­tas plū­mes, ap­ri­ko­zes, brūk­le­nes, in­gvers, lai­ma mi­zi­ņa, apel­sī­nu su­la, vī­ģes

pie­de­va mai­zei: Di­žo­nas si­ne­pes, bal­tvī­na eti­ķis, ša­lo­tes sī­po­li

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

  1. At­kau­lo tru­si. No fi­le­jas, to iz­dau­zot, ga­ta­vo ru­le­tī­tes, pā­rē­jo ga­ļu ko­pā ar sal­do krē­ju­mu, olu dzel­te­nu­miem un garš­vie­lām sa­strā­dā vien­da­bī­gā ma­sā. Kad ma­sa ga­ta­va, pie­liek ap­cep­tas gai­le­nes un ši­ta­ki sē­nes.
  2. No žā­vē­tām plū­mēm, ap­ri­ko­zēm, brūk­le­nēm, in­gve­ra, lai­ma mi­zi­ņas, vī­ģēm un apel­sī­nu su­las iz­vā­ra čat­ni­ju.
  3. No bal­tvī­na eti­ķa, si­ne­pēm un ša­lo­tes sī­po­liem, tos sa­strā­dā­jot vien­da­bī­gā ma­sā, ie­gūst smē­ri­ņu, ko pa­sniedz ko­pā ar grau­du mai­zi.
  4. Ga­ta­vo ru­le­tī­tes: iz­dau­za ga­ba­lu fi­le­jas, ta­jā liek sa­strā­dā­to ma­su, pār­i pār­klāj ot­ru fi­le­jas ga­ba­lu. Vi­su sa­tin Pa­rmas šķiņ­ķī. Cep ce­peš­krās­nī, ka­mēr ga­tavs.
  5. Kad ru­le­te ga­ta­va, to sa­griež šķē­lī­tēs.
  6. Grau­du mai­zi, kas ie­priekš ap­smē­rē­ta ar kļa­vu sī­ru­pu, vis­pirms sa­sil­da, tad vir­sū liek sī­po­lu un si­nep­ju ma­su. Kār­to uz šķīv­ja.
  7. Uz mai­zes kār­to ru­le­tī­šu ga­ba­li­ņus, bla­kus - tru­ša ga­ļas con­fi­ti un čat­ni­ju. Ro­tā ar za­ļu­miem.

No­de­rī­gi

  • Tru­ša kon­fē (con­fi­ti) ir Fran­ci­jā ra­du­sies ēdie­na teh­no­lo­ģi­ja, kas sā­kot­nē­ji bi­ja do­mā­ta ga­ļas uz­gla­bā­ša­nai. Tru­ša ga­ļai pie­vie­no garš­vie­las, to ap­lej ar zoss tau­kiem un sau­tē ce­peš­krās­nī 110 grā­du tem­pe­ra­tū­rā vis­maz 6 stun­das. Tad sau­tē­to ga­ļu iz­ņem, cie­ši ie­vie­to uz­gla­bā­ša­nas trau­kā un vēl­reiz ap­lej ar tau­kiem. Tā kā ga­ļai nav tie­šas sa­ska­res ar gai­su, tā gla­bā­jas sa­mē­rā il­gu lai­ku.