\\Māja

PRAKTISKI: Kā pagatavot gardus eklērus?

 
©F64

Lai labi garšo!

Sa­stāv­da­ļas.

Mīk­la no 1 glā­zes mil­tu, 150 g svies­ta, trīs ēdam­ka­ro­tes cu­ku­ra, di­vas olas, trīs ēdam­ka­ro­tes pie­na, ne­daudz va­ni­ļas cu­ku­ra.

Pa­ga­ta­vo­ša­na. Mīk­lu pil­da kon­di­to­re­jas tur­zā ar glu­du uz­ga­li, uz ie­tau­ko­tas plāts iz­spiež ie­ga­re­nas kū­ci­ņas, liek ie­sil­dī­tā ce­peš­krās­nī, iz­cep, at­dze­sē. Pie­nu, cu­ku­ru un va­ni­ļas cu­ku­ru liek kat­li­ņā, mai­sot uz­vā­ra. At­se­viš­ķā trau­kā pu­to olas. Ne­pār­trau­cot pu­tot, tie­vā strūk­li­ņā pie­lej kar­sto pie­nu ar cu­ku­ru. Ma­su uz­kar­sē gan­drīz līdz vā­rī­ša­nās tem­pe­ra­tū­rai, to­mēr ne­ļauj uz­vā­rī­ties. At­dze­sē līdz is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rai. Svies­tu (is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā) sa­pu­to, pa da­ļām pie­vie­no sa­ga­ta­vo­to pie­na un olu ma­su, līdz iz­nāk vien­da­bīgs krēms. Ek­lē­rus pil­da ar krē­mu, iz­man­to­jot kon­di­to­re­jas šļir­ci vai arī no­grie­žot tiem vā­ci­ņu. Pār­klāj ar šo­ko­lā­des gla­zū­ru: vie­nu tēj­ka­ro­ti ka­ka­o pul­ve­ra at­šķai­da ar ce­tur­tdaļ­glā­zi vā­ro­ša ūdens, pie­vie­no 125 g pū­der­cu­ku­ra un kar­sē, līdz sāk bie­zēt. Var iz­man­tot arī rūp­nie­cis­ki ra­žo­tu ga­ta­vu gla­zū­ru, iz­kau­sē­tu brū­no vai bal­to šo­ko­lā­di.