\\Māja
RECEPTE: Apel­sī­nu sa­lā­ti ar pu­tu­krē­ju­mu un pi­par­kū­kām
 
©F64

(4 por­ci­jas)

Sa­stāv­da­ļas:

4 lie­li apel­sī­ni

300 ml ūdens

60 g Dan­suk­ker pū­der­cu­ku­ra

30 g Dan­suk­ker va­ni­ļas cu­ku­ra (ar da­bis­ko va­ni­ļu)

150 ml sal­dā krē­ju­ma

4 pi­par­kū­kas

15 ml Dan­suk­ker tum­šā cu­ku­ra sī­ru­pa

Pa­ga­ta­vo­ša­na. Apel­sī­nus no­mi­zo un sa­da­la šķē­lī­tēs. Kat­li­ņā sa­mai­sa ūde­ni, pū­der­cu­ku­ru un va­ni­ļas cu­ku­ru, uz­vā­ra, liek iek­šā apel­sī­nu šķē­lī­tes un no­ņem kat­li­ņu no uguns, uz­liek vā­ku un ļauj at­dzist. Apel­sī­nu šķē­lī­tes iz­kār­to de­ser­ta bļo­di­ņās vai šķī­vī­šos, sa­pu­to krē­ju­mu, pār­liek apel­sī­niem, pār­kai­sa ar sa­dru­pi­nā­tām pi­par­kū­kām, uz­sla­ci­na ne­daudz sī­ru­pa. Pa­sniedz ne­ka­vē­jo­ties.