GARDA RECEPTE: Mā­jas tor­te

© F64/attēlam ir ilustratīva nozīme

Lai labi garšo!

Sa­stāv­da­ļas:

75 Sel­gas ce­pu­mi

660 g biez­pie­na

300 g 35% sal­dā krē­ju­ma

220 g cu­ku­ra

100 g upe­ņu ie­vā­rī­ju­ma

1 šķip­sni­ņa va­ni­lī­na

Ro­tā­ša­nai:

50 g dzēr­ve­ņu

100 g Sel­gas ce­pu­mu

10g pū­der­cu­ku­ra

Pa­ga­ta­vo­ša­na:

sal­do krē­ju­mu sa­kuļ ar cu­ku­ru un va­ni­lī­nu. Pie­vie­no biez­pie­nu (pirms tam rū­pī­gi sa­mī­ca, lai ne­bū­tu kun­ku­ļu). Uz cie­tas pa­mat­nes cie­ši vie­nu pie ot­ra liek 25 ce­pu­mus. Ce­pu­mu pa­mat­nei uz­klāj ap­mē­ram treš­da­ļu biez­pie­na ma­sas. Vir­sū klāj vēl vie­nu kār­tu no 25 ce­pu­miem, ku­rai uz­smē­rē upe­ņu ie­vā­rī­ju­mu. Pā­ri liek pu­si at­li­ku­šās biez­pie­na ma­sas. Vei­do pē­dē­jo ce­pu­mu kār­tu. Tor­tei pār­klāj at­li­ku­šo biez­pie­na ma­su. Tor­tes vir­smai un sā­niem uz­kai­sa sa­smal­ci­nā­tus ce­pu­mi­ņus. Ro­tā ar dzēr­ve­nēm un pū­der­cu­ku­ru. Tor­te pirms ēša­nas vis­maz 6 stun­das jā­tur auk­stu­mā.

Māja

Tradīciju cienītājiem noderēs padomi, kā nokrāsot spilgtas un netipiski košas olas dabas krāsvielās.