Sestdiena, 1.aprīlis

redeem Dagne, Dagnis

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Reģionos \ Jūrmala

Zalāns: Jūrmalai nav tiesiska pamata paaugstināt nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu pilsētā

Līdz īpaša režīma teritorijas noteikšanai pašvaldības teritorijas plānojumā Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nav tiesiska pamata paaugstināt nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā, informēja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa.

"Nodevas dubultošana, pamatojot to ar nepieciešamību pēc papildus finansējuma pašvaldības ikdienas funkciju nodrošināšanai, ir slikts precedents. Tas veicina nepareizu izpratni sabiedrībā par pieļaujamo pašvaldības rīcību krīzes laikā," norāda reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns (TP).

Jūrmalas dome paskaidrojumos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (RAPLM) norāda, ka finansiāli ekonomiskais pamatojums transporta līdzekļu iebraukšanas nodevas palielinājumam, cita starpā, ir vides aizsardzībai paredzēto izdevumu palielinājums. Izdevumi vides aizsardzībai ietver kapitālieguldījumus un kārtējās izmaksas vides aizsardzības pasākumiem - pilsētvides sakārtošanai, notekūdeņu apsaimniekošanai, atkritumu apsaimniekošanai, augsnes, pazemes ūdeņu un virszemes ūdeņu attīrīšanai, bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzībai, kā arī tūrismam labvēlīgas vides radīšanai.

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" ūdensapgāde un kanalizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, administratīvās teritorijas labiekārtošana ir autonomās funkcijas, kuru izpilde jāorganizē visām Latvijas pašvaldībām.

Līdz ar to finanšu līdzekļu iegūšana šo funkciju īstenošanai, paaugstinot pašvaldības nodevu par iebraukšanu Jūrmalas īpaša režīma zonā, nav pamatota. Ministru kabinets īpaša režīma zonas statusu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķīris ar mērķi nodrošināt vides aizsardzību, nevis nodrošināt papildus finansējumu jebkuru pašvaldības autonomo funkciju izpildei.

Pēc RAPLM ierosinājuma Ministru kabinets ir pilnveidojis regulējumu pašvaldību nodevu uzlikšanas kārtībai. Lai piemērotu nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā, tā ir jānosaka attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā, veicot sabiedrisko apspriešanu. Īpašā režīma zonas mērķis var būt ceļu satiksmes drošības uzlabošana, sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana, kā arī dabas, īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzība.

Attiecībā uz Jūrmalas domi Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu paredzēt pārejas periodu līdz 2010.gada 1.jūlijam, kura laikā pašvaldībai jāveic grozījumi teritorijas plānojumā, noskaidrojot vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli par īpašā režīma zonas saglabāšanu.

Ministrija aicina Jūrmalas domi atcelt grozījumus saistošajos noteikumos, kas paredz dubultot maksu par iebraukšanu īpašā režīma zonā, un pašvaldības nodevu pārskatīt pēc īpaša režīma teritorijas noteikšanas pašvaldības teritorijas plānojumā.