Talsu pašvaldības darbinieki taupības nolūkos strādās vien četras dienas nedēļā; Valsts darba inspekcija skaidro, vai tas ir likumīgi

© f64.lv, Ģirts Ozoliņš

Valsts darba inspekcija (VDI) nesaskata problēmas Talsu novada domes deputātu apstiprinātajā rīcības plānā sliktās finanšu situācijas uzlabošanai, kas citastarp paredz likt pašvaldības darbiniekiem strādāt mazāk, aģentūra LETA noskaidroja iestādē.

Rīcības plāns paredz no 1.aprīļa pašvaldības darbiniekiem noteikt četru darba dienu nedēļu, attiecīgi par 20% mazāk maksājot. Tāpat tas arī neizslēdz amata vietu skaita samazinājumu - tas plānots līdz 25% apmērā un tikšot veikts pakāpeniski, izvērtējot reorganizācijas pamatotību.

VDI norādīja, ka saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšana iestādē, tai skaitā darba laika organizācijas jautājumi ir darba devēja kompetences jautājums. Tas nozīmē, ja darba devējs iestādes finansiālās situācijas uzlabošanai ir pieņēmis lēmumu veikt tādus pasākumus kā iestādes pāreja uz nepilnu darba laiku -četru dienu darba nedēļu, darba samaksu izmaksājot proporcionāli nostrādātajam darba laikam, tad darbinieku darba līgumos attiecīgi veicami grozījumi, ievērojot Darba likuma 97. vai 98. pantā noteikto kārtību.

Kā skaidroja VDI, lai varētu ieviest šāda veida pasākumus, ir jāpanāk rakstveida vienošanos starp iestādi un katru no tās nodarbinātajiem darbiniekiem, vienojoties par darba līguma grozījumiem. Savukārt, ja darbinieki nepiekrīt darba līgumu grozījumiem, tad darba devējs nevar tos ieviest vienpersoniski.

VDI norādīja, ka gadījumos, ja darba devējs uzskata par lietderīgu iestādē veikt saimnieciska un organizatoriska rakstura pasākumus, un to rezultātā nepieciešams veikt darbinieku skaita samazināšanu, darba devējam ir tiesības uzteikt darbiniekam darba līgumu, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu - darbinieku skaita samazināšanu.

Darbinieku skaita samazināšana ir darba līguma uzteikums, kas ir pietiekami pamatots ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu iestādē. Šādā gadījumā darba devējam ir tiesības darba tiesiskās attiecības ar darbinieku uzteikt, ievērojot Darba likumā noteikto uzteikšanas kārtību un termiņus. Darba devējam pirms darba tiesisko attiecību uzteikšanas jāizpilda Darba likuma 108.pantā un 110.pantā noteiktās prasības, kā arī jānoskaidro, vai atbilstoši Darba likuma 109.pantā noteiktajam nepastāv aizliegumi un ierobežojumi darba tiesisko attiecību uzteikšanai un pārtraukšanai. Ja ierobežojumu un aizliegumu darba tiesisko attiecību uzteikšanai nav, tad, uzsakot darba līgumu, pamatojoties uz darbinieku skaita samazināšanu, atlaišanas dienā darba devējam darbiniekiem ir jāizmaksā atlaišanas pabalsts.

Darba likuma 101.panta ceturtajā daļā noteikts, ka uzteikt darba līgumu Darba likuma 101.panta pirmās daļas 6., 7., 8. vai 9.punktā minēto iemeslu dēļ ir atļauts, ja darba devējam nav iespējams darbinieku ar viņa piekrišanu nodarbināt citā darbā tai pašā vai citā uzņēmumā, skaidroja VDI.

LETA jau rakstīja, ka Talsu novada domes deputāti apstiprināja pašvaldības rīcības plānu sliktās finanšu situācijas uzlabošanai, paralēli turpinot lemšanu par budžeta apstiprināšanu.

Kā aģentūru LETA informēja pašvaldības pārstāve Inita Fedko, lai pašvaldības budžets būtu sabalansēts un bez deficīta, dome apņemas veikt "virkni nepopulāru lēmumu". Lai arī sākotnēji pašvaldības izdevumu samazināšanai bija paredzēts noteikt algas samazinājumu 10% apmērā pašvaldības darbiniekiem, līdztekus par 25% samazinot pašvaldības amatu vietu skaitu, tomēr domes sēdē atbalstu guva alternatīvs priekšlikums no 1.aprīļa pašvaldības darbiniekiem noteikt četru darba dienu nedēļu, attiecīgi par 20% mazāk maksājot. Tas gan neizslēdz amata vietu skaita samazinājumu - tas plānots līdz 25% apmērā un tikšot veikts pakāpeniski, izvērtējot reorganizācijas pamatotību.

Svarīgākais