Apšauba valsts kadastra datus
 
©Ekrānšāviņš no avīzes

Iedzīvotāji nevar būt pārliecināti par saņemto mērniecības pakalpojumu kvalitāti, bet valsts kopumā nevar būt droša par Nekustamā īpašuma valsts kadastra datu pareizību, secinājusi Valsts kontrole (VK).

Zemes kadastrālā uzmērīšana zemes īpašniekiem ir obligāta, jo zemes robežu plāns ir viens no dokumentiem, kas nepieciešams zemes īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, turklāt tas ir maksas pakalpojums. Zemes kadastrālo uzmērīšanu drīkst veikt tikai kvalificēta un sertificēta persona - mērnieks. Valstij, uzliekot par pienākumu iegādāties mērnieku pakalpojumu, būtu arī jāīsteno pietiekamu kontroli. VK secina: mainoties zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu izpildes un uzraudzības kārtībai, mērnieku sertificēšana un uzraudzība ir uzticēta privāto tiesību subjektiem, kuru primārais mērķis ir peļņas gūšana. Valsts kompetencē ir tikai kadastrālās uzmērīšanas metodiskā vadība, bet ne vairs zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzraudzība.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas lietotāji norāda, ka sistēmā reģistrētie dati nav pilnīgi un pareizi, kas apgrūtina aktuālas un pilnīgas informācijas iegūšanu par nekustamo īpašumu. To atzīst arī Tieslietu ministrija un Valsts zemes dienests. VK veica revīziju, lai pārliecinātos, vai spēkā esošais mērnieku sertificēšanas un uzraudzības mehānisms var nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu.

Pārbaudot sūdzības par mērnieku darbu kvalitāti, secināts, ka tās nav bez pamata: 2016. gadā 2966 gadījumos Kadastra datos tika konstatēta robežu neatbilstība. Tas ir divreiz vairāk nekā 2013. gadā, kad šādas neatbilstības tika konstatētas 1349 gadījumos. Valsts zemes dienests mērnieku pieļauto nepilnību dēļ 2016. gadā atteicis reģistrēt 431 jeb 4,5 procentus no visām iesniegtajām kadastrālās uzmērīšanas lietām.

Tas liecina, ka šobrīd īstenotā mērnieku uzraudzība tikai daļēji novērš pārkāpumus, turklāt būtiskāko pārkāpumu novēršana paliek pašu mērnieku atbildībā. Ja mērnieks viņam nepaziņo, īpašnieks var nemaz neuzzināt par neatbilstībām un nevar pieprasīt mērniekam tās labot. «Lai īpašuma tiesības nostiprinātu, ir nepieciešami mērnieka pakalpojumi. Ikviens zemes īpašnieks, kurš maksā par mērniecības pakalpojumiem, ir tiesīgs prasīt, lai valsts garantē pakalpojuma kvalitāti,» uzsver valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Tieslietu ministrija pēc VK ieteikuma aptuveni pusotra gada laikā apņēmusies ieviest izmaiņas pārkāpumu uzraudzības un novēršanas kārtībā.

***

Kadastrā konstatēto robežu neatbilstība

2013. gads 1 349

2014. gads 1 881

2015. gads 2 218

2016. gads 2 966

Avots: Valsts kontrole