RECEPTE: Val­dzi­no­šā pi­par­mēt­ru kū­ka
 
©Rūta Kalmuka/F64

Nu kurš tad ne­zi­na pi­par­mēt­ru – aro­mā­tis­kā tē­jā, kā­dā spir­dzi­no­šā kok­tei­lī, mo­dē nā­ku­ša­jā pi­par­mēt­ru sī­ru­pā, kā ne­iz­trūk­sto­šu pie­de­vu da­žā­du de­ser­tu gar­šas bu­ķe­tes pil­nī­go­ša­nai... Nu, bet pi­par­mēt­ra vie­nā īs­ti va­sa­rī­gā, gai­sī­gi val­dzi­no­šā kū­kā? Pa­mē­ģi­nām!

SA­STĀV­DA­ĻAS:

Pa­mat­nei: 100 g va­fe­ļu ar šo­ko­lā­des pil­dī­ju­mu

50 g svies­ta

ne­daudz pi­par­mēt­ru la­pi­ņu

Krē­mam: 500 ml sal­dā krē­ju­ma

3 ēdam­ka­ro­tes že­la­tī­na

4 olu dzel­te­nu­mi

sau­ja pi­par­mēt­ru la­pi­ņu

Ro­tā­ša­nai: sa­pu­tots sal­dais krē­jums ar va­ni­līn­cu­ku­ru vai plom­bī­ra sal­dē­jums

rī­vē­tas šo­ko­lā­des skai­di­ņas

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA:

  1. Va­fe­les sa­berž, sa­jauc ar mīk­stu svies­tu un sa­smal­ci­nā­tām pi­par­mēt­ru la­pi­ņām. Sa­mī­ca vien­da­bī­gā ma­sā
  2. Ma­su liek ie­tau­ko­tā veid­nē, pie­spie­žot vien­mē­rī­gi iz­lī­dzi­na. Ie­priekš sa­kar­sē­tā ce­peš­krās­nī cep 200 grā­dos ap­mē­ram 15 mi­nū­šu.
  3. Pi­par­mēt­ru la­pi­ņas liek kat­li­ņā, pār­lej ar 200 ml sal­da krē­ju­ma, uz­vā­ra un sa­blen­de­rē. At­dze­sē.
  4. Uz­kar­sē pār­i pa­li­ku­šo krē­ju­mu, tam pie­vie­no uz­brie­di­nā­tu že­la­tī­nu.
  5. Olu dzel­te­nu­mus sa­pu­to, liek kar­stā ūdens pel­dē un pu­to­jot pie­lej sal­do krē­ju­mu.
  6. Tur­pi­na kar­sēt un pu­tot, līdz krēms ne­daudz sa­bie­zē.
  7. Bļo­du ar kar­sto krē­mu liek le­dus­auk­stā ūdens pel­dē un tur­pi­na pu­tot. At­dze­sē.
  8. Olu un sal­dā krē­ju­ma ma­sai pa da­ļām pie­jauc at­dze­sē­to krē­ju­mu ar pi­par­mēt­rām.
  9. Re­cēt sā­ku­šo ma­su liek uz iz­cep­tās pa­mat­nes un vai­rā­kas stun­das at­dze­sē le­dus­ska­pī.
  10. Kū­ku ro­tā ar pu­tu­krē­ju­mu vai plom­bī­ra sal­dē­ju­ma bum­bu. Pār­kai­sa ar rī­vē­tas šo­ko­lā­des skai­di­ņām.