JAUTĀJUMS–ATBILDE: ko as­tro­lo­ģi­ja sa­ka par ve­se­lī­gu ēdien­kar­ti?

 
©Pixabay

As­tro­lo­ģi­jā ek­sis­tē vai­rā­ki ie­tei­ku­mi, kā ēst ve­se­lī­gi, kad jā­ie­vē­ro at­slo­dze un kad var cī­nī­ties ar lie­ko sva­ru.

Sa­lie­kot ko­pā pro­fe­si­onā­lu spe­ci­ālis­tu re­ko­men­dā­ci­jas ar sa­prā­tī­gu un līdz­sva­ro­tu as­tro­lo­ģis­ko ie­tei­ku­mu iz­man­to­ša­nu, va­ram ie­gūt la­bu re­zul­tā­tu.

Pop­kul­tū­ras as­tro­lo­ģi­jas avo­tos va­ram at­rast re­ko­men­dā­ci­jas, kā­da pār­ti­ka jā­lie­to kat­rai no zo­di­aka zī­mēm. Bet tas, pro­tams, ir ti­kai tāds «vi­dē­jais arit­mē­tis­kais», jo cil­vē­ka in­di­vi­du­āla­jā as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē nav ti­kai vie­nas vien zo­di­aka zī­mes ie­tek­me. Pa­stāv uz­skats, ka Uguns sti­hi­jā dzi­mu­šie (Auns, Lau­va, Strēl­nieks) ir ātr­i, strau­ji un vi­ņiem gar­šo asi ēdie­ni. Ba­rī­bu pār­strā­dā ātr­i. Ne­pie­ciešams pro­te­īniem ba­gāts uz­turs. Ze­mes sti­hi­jas zī­mes (Vēr­sis, Jau­na­va, Me­žā­zis) rak­stu­ro viss pa­stā­vī­gais un no­tu­rī­gais. Vi­ņiem jā­uz­ma­nās no gas­tro­no­mis­kām pār­mē­rī­bām, ci­tā­di jau jaunībā var pa­rā­dī­ties lie­kais svars. Ie­tei­ca­mi ar kal­ci­ju un pro­te­īniem ba­gā­ti ēdie­ni. Gai­sa sti­hi­jas zī­mes (Dvī­ņi, Sva­ri, Ūdens­vīrs) rak­stu­ro kon­tak­ti, viss vieg­lais un gai­sī­gais. Sva­rī­gi uz­ņemt B12 vi­ta­mīnu, kas lab­vē­lī­gi ie­tek­mē ner­vu sis­tē­mu un sti­mu­lē gal­vas sma­dze­ņu dar­bī­bu. Uz­tu­rā ie­tei­ca­mi jū­ras pro­duk­ti. Ūdens sti­hi­jas zī­mes (Vē­zis, Skor­pi­ons, Zi­vis) «at­bild» par ba­rī­bas pār­strā­di. Tām ir ie­tei­ca­mi vieg­li pār­strā­dā­ja­mi un ba­rī­bas pār­strā­di vei­ci­no­ši, kā arī svai­gi pro­duk­ti.

As­tro­lo­ģi­jā ve­se­līgs ēša­nas re­žīms tiek sais­tīts arī ar Mē­ness fā­zēm un Mē­ness die­nām.

* Uz­sākt kaut ko jaun­u, tos­tarp mai­nīt sa­vus ēša­nas ie­ra­du­mus, vē­lams uz­reiz pēc jaun­a Mē­ness ie­stā­ša­nās.

* Augo­ša Mē­ness lai­kā or­ga­nisms mak­si­mā­li cen­šas uz­ņemt ba­rī­bu un pēc ie­spē­jas vai­rāk to uz­krāt. Ša­jā pe­ri­odā la­bi ie­dar­bo­jas or­ga­nis­mu spē­ci­no­ši lī­dzek­ļi - vi­ta­mī­ni, mi­ne­rāl­vie­las u.tml.

* Dil­sto­šā Mē­ne­sī jā­do­mā par or­ga­nis­ma at­slo­go­ša­nu un di­ētu, kas do­mā­ta lie­kā sva­ra lik­vi­dē­ša­nai. Var arī sākt at­slo­dzes kū­ri, kas vēr­sta uz at­tī­rī­ša­nu.

* At­slo­dzi var veikt arī 12 stun­das pirms jaun­a Mē­ness un piln­mē­ness fā­žu mai­ņas brī­ža un 12 stun­das pēc tā. Ja at­slo­dzi ne­vē­la­ties, tad jeb­ku­rā ga­dī­ju­mā ša­jā pe­ri­odā vē­lams at­tu­rē­ties no pār­mē­rī­gas or­ga­nis­ma no­slo­go­ša­nas.

* Or­ga­nis­ma at­tī­rī­ša­nai var arī iz­man­tot 18. Mē­ness die­nu, sa­vu­kārt 5. Mē­ness die­nā ne­va­ja­dzē­tu ba­do­ties, jo ša­jā lai­kā ēdie­na ener­ģē­ti­ka no fi­zis­kās pār­vēr­šas ga­rī­ga­jā.

 

Abonē