PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Vai as­tro­lo­gs var ie­teikt vē­la­mo pro­fe­si­ju?

 
©Ilze Zvēra/F64

«Nav sva­rī­gi, kā­dā zem­ē at­ro­dies – sva­rī­gā­kais ir sa­prast se­vi un sa­just sa­vu līdz­cil­vē­ku!» Lat­vi­jas As­tro­lo­gu aso­ci­āci­jas mā­jas­la­pā rak­sta ser­ti­fi­cē­ta as­tro­lo­ģe, zi­nāt­ņu dok­to­re re­li­ģi­jas pe­da­go­ģi­jā Sol­vei­ga Lin­da Re­me­se. Šo­reiz ar vi­ņu ru­nā­jam par as­tro­lo­ga ie­spē­jām ie­teikt vē­la­mo pro­fe­si­ju, arī šī iz­vē­le iz­riet no se­vis sa­pra­ša­nas. Tur­klāt ap­la­ma iz­vē­le var sa­gā­dāt ne ma­zums pro­blē­mu.

As­tro­lo­ģis­kās ni­an­ses

Lai cil­vē­kam ie­teik­tu pie­mē­ro­tā­ko pro­fe­si­ju, ir jā­ska­ta as­tro­lo­ģis­kā kar­te ko­pu­mā. Pa­ras­ti tā nav ti­kai vie­na vien, mū­su iz­vē­les un ie­spē­ju ho­ri­zon­ti ir pla­šā­ki. Tur­klāt sva­rī­gi arī tas, vai cil­vē­kam la­bāk strā­dāt al­go­tu dar­bu pa­ras­tā sta­tu­sā vai tiek­ties pēc kar­je­ras. Tā­pat arī sva­rīgs fak­tors ir tas, ar kā­du dar­bu ie­spē­jams no­pel­nīt.

As­tro­lo­ģis­ka­jā iz­pē­tē bū­tisks ir pla­nē­tu iz­vie­to­jums, kā­das kon­fi­gu­rā­ci­jas tās vei­do, vai at­ro­das virs vai zem as­cen­den­ta (ASC - kon­krēts zo­di­aka grāds, kas vei­do krust­pun­ktu ar ho­ri­zon­tā­lo plak­ni aus­tru­mu pus­ē cil­vē­ka dzim­ša­nas brī­dī), vai vai­rā­kums pla­nē­tu iz­vie­to­ju­šās rie­tu­mu vai aus­tru­mu pus­ē no «Me­di­um Co­eli» (MC - de­be­su vi­dus jeb ho­ro­sko­pa aug­stā­kais punkts, ho­ro­sko­pa 10. mā­jas vir­sot­ne).

Pro­fe­si­jas no­teik­ša­nā sva­rī­ga būs pla­nē­ta, ku­rai ir lie­lā­ka ie­tek­me uz cil­vē­ku. Bū­tisks fak­tors ir as­tro­lo­ģis­kās mā­jas, ku­rās pla­nē­tas «dzī­vo». No tā būs at­ka­rī­ga iz­glī­tī­ba, peļ­ņa, ko cil­vēks gūs no dar­ba, kar­je­ras ie­spē­jas un daudz ne­skai­tā­mu ci­tu lie­tu.

Ļo­ti lie­la no­zī­me ir as­pek­tiem (at­tā­lums starp pla­nē­tām), ku­ru ir daudz un kas at­šķi­ras ar sa­vu spē­ku.

Lai iz­vē­lē­tos vē­la­mo pro­fe­si­ju, jā­iz­pē­ta cil­vē­ka rak­sturs, vai vi­ņam ir vai­rāk ek­sak­ta vai ra­do­ša do­mā­ša­na, vai viņš spēj sa­dar­bo­ties, un ci­tas lie­tas.

Tur­klāt jā­ņem vē­rā, ka cil­vēks ar vā­ju gri­bu ne­var sa­sniegt ne so­ci­ālo stā­vok­li, ne ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, jo vien­kār­ši ne­pie­tiek ener­ģi­jas un nav am­bī­ci­ju. Ar stip­ru gri­bu un lab­vē­lī­giem pla­nē­tu as­pek­tiem var ce­rēt uz glu­dā­ku kar­je­ras at­tīs­tī­bu.

*

Kas tev la­bāk der?

Iz­vē­lo­ties pro­fe­si­jas, va­ram arī ska­tī­ties, ku­ra no četr­ām sti­hi­jām (Uguns, Ūdens, Ze­me, Gaiss) cil­vē­ka pa­mat­ho­ros­ko­pā ir do­mi­nē­jo­šā, ku­rā at­ro­das vai­rāk pla­nē­tu. Iz­ejot no šīs pie­ejas, snie­dzam jums ie­ska­tu vē­la­ma­jās pro­fe­si­jās. Ie­dves­mai.

Ja na­tā­la­jā (dzim­ša­nas) kar­tē do­mi­nē Uguns sti­hi­ja, tad tā ir no­rā­de uz spē­cī­gu ener­ģē­ti­ku un ak­ti­vi­tā­ti. Tā ie­zī­mē paš­pār­lie­ci­nā­tī­bu, no­va­to­ris­mu, in­te­re­si par teh­ni­ku, ma­šī­nām. Šiem cil­vē­kiem pa­tīk va­dīt un val­dīt, un vi­ņi pa­ši vis­drī­zāk ne­pa­kļau­sies.

Sau­le Aunā - cil­vē­kam va­ja­dzīgs kus­tīgs darbs, jo viņš ne­cieš sē­do­šas, gar­lai­cī­gas no­dar­bes. Pār­mai­ņas, risks, pres­tižs - lūk, Auna gal­ve­nās pra­sī­bas. Ša­jā zī­mē dzi­mu­šie ne­re­ti tie­cas strā­dāt ra­do­šu dar­bu, vei­dot biz­ne­su, ku­rā var at­klāt sa­vas or­ga­ni­za­to­ris­kās spē­jas. Sva­rī­gāks ir pres­tižs, ne­vis ma­te­ri­ālā pus­e. Var strā­dāt ļo­ti da­žā­dās jo­mās - ķi­rur­ģi­jā, zi­nāt­nē, kur jo­ma sais­tī­ta ar teh­ni­ku, me­hā­ni­ku (dzel­žiem), tā­pat arī amat­nie­cī­bā (skul­pto­ra dar­bu), tirdz­nie­cī­bā, po­li­ci­jā, spor­ta jo­mā, ju­ris­pru­den­cē, pe­da­go­ģi­jā, dar­bā ar vērts­pa­pī­riem, fi­nan­sēm. Auni prot rast kon­tak­tu ar cil­vē­kiem. Par se­vi pār­lie­ci­nā­ti, jo nav ta­ču ot­ra ci­ta tik la­ba!

Sau­le Lau­vā - cil­vēks cen­šas iz­vir­zī­ties ne­at­lai­dī­gi un pa­cie­tī­gi. Tie­cas pēc augst­a stā­vok­ļa, pēc spo­žu­ma. Lau­vas pa­ras­ti ir kar­je­ras cil­vē­ki, grib val­dīt, pret pa­do­ta­jiem ir ļo­ti pra­sī­gi. Sī­ku­mi nav do­mā­ti vi­ņiem. Ša­jā zī­mē dzi­mu­ša­jiem ir ļo­ti lie­las dar­ba spē­jas. Vi­ņi ir at­bil­dī­gi, ta­ču ne­cieš kri­ti­ku, pa­tīk ti­kai uz­sla­vas un kom­pli­men­ti. Darbs var būt sais­tīts ar me­hā­ni­ku, teh­ni­ku, ma­šī­nām. Bie­ži iz­vē­las ad­mi­nis­tra­tī­vu dar­bu, fir­mu va­dī­ša­nu, po­li­ti­ku, me­ne­dže­ra dar­bu, ie­sais­tās arī spe­ku­la­tī­vās dar­bī­bās. Pie­mē­rots valsts darbs un arī ar­mi­ja. Var būt pa­nā­ku­mi māk­slā - la­bi ak­tie­ri, šov­biz­ne­sa pār­stāv­ji. Der arī me­di­cī­nas jo­mas - kar­di­olo­ģi­ja, sto­ma­to­lo­ģi­ja.

Sau­le Strēl­nie­kā - cil­vēks tie­cas uz augs­tiem mēr­ķiem un būs ga­tavs vie­nī­gi gal­ve­na­jai lo­mai. Ša­jā zī­mē dzi­mu­šie ir tāl­re­dzī­gi, god­kā­rī­gi dar­ba en­tu­zi­as­ti, kas droš­sir­dī­gi ris­kē. Po­li­tis­kā arē­na, ar­mi­ja un valsts die­nes­ti ir do­mā­ti tie­ši Strēl­nie­kiem. Vi­ņi ir ak­tī­vi ide­ju ģe­ne­ra­to­ri, uz­ņe­mas gran­di­ozus pro­jek­tus un spēj tos re­ali­zēt, vi­ņiem ne­der ru­tī­nas darbs. La­bi iz­gud­ro­tā­ji un ra­ci­ona­li­za­to­ri lie­tās, kas sais­tī­tas ar dzel­zi, ugu­ni. Ne­re­ti kļūst par me­di­ķiem - ķi­rur­giem, psiho­te­ra­pei­tiem. Fak­tis­ki vi­ņi var būt, kas vien vē­las, Strēl­nie­kam pa­re­dzēts plašs dar­bī­bas lauks, it īpa­ši fi­lo­zo­fi­jā, re­li­ģi­jā. La­bi prot no­pel­nīt. Ti­kai jā­sar­gās kļūt pār­lie­ku azar­tis­kam un ris­kēt.

*

Gai­sa sti­hi­jas pār­svars no­rā­da uz pro­fe­si­jām, kur ne­pie­cie­šams vai­rāk in­te­lek­ta, ma­zāk fi­zis­kā spē­ka. Gai­sa sti­hi­jas pār­stāv­ji ir or­ga­ni­za­to­ri ar augs­ti at­tīs­tī­tām prā­ta spē­jām, ten­dē­ti uz zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ko dar­bī­bu. Tie va­rē­tu būt māk­slas jo­mu pār­stāv­ji, zi­nāt­nie­ki, pe­da­go­gi, ju­ris­ti.

Sau­le Dvī­ņos - cil­vē­kiem pie­mē­ro­tā­kas ir in­te­lek­tu­ālās pro­fe­si­jas, ga­rīgs darbs, jo pa­tīk mā­cī­ties. De­rī­gas ir tās jo­mas, kur ne­pie­cie­ša­ma ko­mu­ni­kā­ci­ja - rek­lā­mas aģen­ti, žur­nā­lis­ti, re­por­tie­ri, ak­tie­ri, me­ne­dže­ri. Tik­pat la­bi var arī veik­ties pro­fe­si­jās, kas sais­tī­tas ar māk­slu, li­te­ra­tū­ru, žur­nā­lis­ti­ku, mū­zi­ku, pe­da­go­ģi­ju, zi­nāt­ni, pa­do­das arī teh­nis­kās jo­mas - ma­te­mā­ti­ka, kon­stru­ēša­na, var le­po­ties ar iz­gud­ro­tā­ja ta­lan­tu. Ātr­i ap­gūst va­lo­das. Vi­ņi lab­prāt pie­teik­sies do­ties ko­man­dē­ju­mos. Tā kā Dvī­ņiem nav iz­teik­tas at­bil­dī­bas iz­jū­tas, glu­ži par va­dī­tā­jiem vi­ņi ne­de­rēs, drī­zāk - par viet­nie­kiem. Dvī­ņiem der darbs, kur ir pār­mai­ņas, jau­ni­nā­ju­mi, ra­do­šas ie­spē­jas se­vi pa­rā­dīt, ne­vis strā­dāt tra­di­ci­onā­li. Vi­ņos mīt iz­gud­ro­tā­ja gars.

Sau­le Sva­ros dar­bo­jas, kā jau Sva­riem pie­nā­kas, ba­lan­sē­jot starp sa­viem ta­lan­tiem un ie­spē­jām. Ša­jā zī­mē dzi­mu­ša­jiem ir grū­ti iz­da­rīt iz­vē­li.

Vi­ņu rī­cī­bā ir vis­da­žā­dā­kās jo­mas - fi­lo­zo­fi­ja, ju­ris­pru­den­ce, li­te­ra­tū­ra, mo­des māk­sla, pe­da­go­ģi­ja, ki­no, te­āt­ra ska­tu­ve, de­ko­ra­to­ru māk­sla, dip­lo­mā­ti­ja. Vi­ņi ir es­tē­ti un smal­ki spēj iz­just for­mu, ie­jus­ties tē­lā. Spēj iz­gud­rot, kā vi­su pa­veikt ra­ci­onā­lāk, ap­vel­tī­ti ar lie­lis­ku iz­tē­li un gud­rī­bu. Prot likt lie­tā in­tu­īci­ju. Lie­lis­ki spēj dar­bo­ties iz­vē­lē­ta­jā biz­ne­sā.

Kā va­dī­tā­ji iz­pau­žas kar­di­nā­li, vi­ņiem pa­tīk strī­dē­ties, ta­ču vi­ņi ātr­i at­kal spēj vi­su no­lī­dzi­nāt - māk pār­lie­ci­nāt ap­kār­tē­jos, pa­kļaut cil­vē­kus, ir la­bi ora­to­ri. Sva­ru zī­mes pār­stāv­ji ir ap­zi­nī­gi, un nau­da nav vi­ņiem sva­rī­gā­kais dzī­vē. Dar­bam jā­būt tā­dam, kur ie­spē­jams se­vi pa­rā­dīt kā es­tē­tam ar iz­smal­ci­nā­tu gau­mi.

Sau­le Ūdens­vī­rā - cil­vē­ka rī­cī­bas pa­ma­tā ir ne­at­ka­rī­ba un brī­vī­ba, tie ir šīs per­so­nī­bas at­slēg­vār­di. Vi­ņu pa­va­da ek­scen­trisks op­ti­misms. Grū­ti būt kā­da pa­kļau­tī­bā. Jā­iz­vē­las pro­fe­si­ja, ku­rā ne­pie­cie­ša­ma, iz­tu­rī­ba, mie­rī­ga vi­de. Lie­la da­ļa iz­vē­las valsts dar­bu, po­li­ti­ku, kā arī pro­fe­si­jas, kas sais­tī­tas ar zi­nāt­ni, pēt­nie­cis­ko dar­bī­bu, māk­slu, li­te­ra­tū­ru, pe­da­go­ģi­ju, psiho­lo­ģi­ju, as­tro­lo­ģi­ju un ci­tām me­ta­fi­zis­kām no­za­rēm. Ne­cieš ru­tī­nu ik­die­nas dar­bā.

Ūdens­vī­ram - va­dī­tā­jam ir ass prāts un la­ba in­tu­īci­ja, vi­ņu grū­ti pie­mā­nīt.

*

Ūdens sti­hi­jas pār­svars no­rā­da uz pro­fe­si­jām, kur ne­pie­cie­ša­ma lie­lā­ka emo­ci­ona­li­tā­tes de­va. Ša­jā gru­pā ie­tilpst ap­kal­po­jo­šās sfē­ras pār­stāv­ji, so­ci­ālie dar­bi­nie­ki, māk­sli­nie­ki. Ūdens sti­hi­jas pār­stāv­jiem der darbs, kas sais­tīts ar no­slē­pu­mu iz­zi­nā­ša­nu un šķid­ru­miem. De­rē­tu arī pro­fe­si­jas, kas sais­tī­tas ar ze­mes un dār­za dar­biem, zi­nāt­ni vai jūr­nie­cī­bu.

Sau­le Vē­ža zī­mē - uz šiem cil­vē­kiem ir arī lie­la Mē­ness ie­tek­me, kas pie­šķir pa­sī­vā­ku da­bu, tā­pēc vi­ņi lie­lā­ko­ties nav kar­je­ris­ti, bet gan la­bāk se­vi pa­rā­da ru­tī­nas dar­bā. Sa­vā pro­fe­si­jā vi­ņi var kļūt par au­to­ri­tā­ti, ie­gūt pres­ti­žu, re­pu­tā­ci­ju, sla­vu un pa­nā­ku­mus. Gai­da ie­spē­jas, kas ra­dī­sies. Tā kā ģi­me­ne ir vis­a pa­ma­tā, arī pro­fe­si­jas bie­ži pār­ņem no ģi­me­nes. Vē­žiem ne­pie­cie­šams ko­lek­tīvs, kur val­da ģi­me­nis­kums. Vi­ņi nav ma­te­ri­āli pra­sī­gi. Ko da­ra, to da­ra ne­at­lai­dī­gi, pa­klau­sī­gi, ap­zi­nī­gi un lie­tiš­ķi. Var būt pro­blē­mas ar al­gu, jo Vē­zis ļauj se­vi iz­man­tot, ir maz­dū­šīgs pra­sī­bās pret dar­ba de­vē­ju. Pie­mē­ro­tas ir pro­fe­si­jas, kas sais­tī­tas ar kal­po­ša­nu - audzi­nā­ša­na, bēr­nu pie­ska­tī­ša­na, dzīv­nie­ku kop­ša­na, pa­vār­māk­sla, psiho­lo­ģi­ja, ap­kal­po­ša­na vies­nī­cās, res­to­rā­nos. Ir la­bi pār­de­vē­ji, dārz­ko­pji, mež­nie­cī­bas dar­bi­nie­ki. Der darbs, kur jā­nē­sā for­mas.

Sau­le Skor­pi­onā - šie cil­vē­ki prot līdz­sva­rot prā­tu un emo­ci­jas, ir par se­vi pār­lie­ci­nā­ti, ka vi­su spēj, jo ir god­kā­rī­gi un val­do­nī­gi. Vi­ņiem grū­ti pie­ņemt kā­du aiz­rā­dī­ju­mu, kri­ti­ku. Pro­fe­si­jas sais­tī­tas ar zi­nāt­ni - ķī­mi­ja, fi­lo­zo­fi­ja, me­di­cī­na (ķi­rur­ģi­ja), teh­nis­kās zi­nāt­nes. Skor­pi­ons ir mērķ­tie­cīgs kar­je­rists ar prak­tis­ku pie­eju. Ja ša­jā zī­mē dzi­mu­šie kļūst par va­dī­tā­jiem, tad ir jā­rē­ķi­nās, ka būs stin­gras pra­sī­bas. Plā­nus ne­iz­pauž, un tas ko­lek­tī­vā var ra­dīt ne­uz­ti­cē­ša­nos. No grū­tī­bām ne­bai­dās. In­te­lek­tu­āli un ga­rī­gi at­tīs­tī­tie Skor­pi­oni bie­ži se­vi re­ali­zē māk­slā - mū­zi­kā, uz te­āt­ra ska­tu­ves. Vi­ņi sek­mī­gi spēj dar­bo­ties valsts uz­ņē­mu­mos, po­li­ti­kā un dar­bā, kas sais­tīts ar ūde­ņiem, naf­tu.

Zi­vīm, pē­dē­jai zī­mei zo­di­aka ap­lī, pie­mīt ci­tu as­tro­lo­ģis­ko zīm­ju īpa­šī­bas. Zi­vīm no­zī­mī­ga ir kar­je­ra un ir pie­mē­ro­tas vis­as māk­slas jo­mas. Zi­vis sek­mī­gi var strā­dāt kā per­so­nāls slim­nī­cās, tirdz­nie­cī­bā, valsts die­nes­tā, kuģ­nie­cī­bā, pe­da­go­ģi­jā. Zi­vis bie­ži sais­ta psiho­lo­ģi­ja, psiho­te­ra­pi­ja un okul­tās zi­nī­bas. Ziv­ju zī­mes sim­bols (pre­tē­jos vir­zie­nos pel­do­šas zi­vis) lie­ci­na, ka ir vis­as ie­spē­jas pa­cel­ties aug­šup vai arī pa­likt zem­ākā lī­me­nī. Dar­bā nav ra­ci­onā­las, drī­zāk vis­a pa­ma­tā ir in­tu­īci­ja un emo­ci­jas. Ja kļūst par va­dī­tā­ju, pa­do­mus vai ide­jas ne­pie­ņems, to­mēr arī sa­vu vie­dok­li ne­uz­spie­dīs.

*

Ze­mes sti­hi­jas pār­svars ho­ro­sko­pa kar­tē no­rā­da uz grū­tu, il­gu dar­bu, kas pra­sa iz­tu­rī­bu. Pa­ma­tā šīs sti­hi­jas pār­stāv­ji pa­nā­ku­mus gūst lauk­saim­nie­cī­bā, ar­hi­tek­tū­rā un celt­nie­cī­bā, fi­nan­šu lie­tās, ad­mi­nis­tra­tī­va­jā un po­li­tis­ka­jā dar­bī­bā, zi­nāt­nē. Vi­ņi ir prak­tis­ki pro­fe­si­onā­ļi un lie­tiš­ķi or­ga­ni­za­to­ri.

Sau­le Vēr­ša zī­mē - šie cil­vē­ki ir ori­en­tē­ti gūt la­bu peļ­ņu. Ma­te­ri­ālais ie­gu­vums ir sti­muls jeb­ku­rai dar­bī­bai. Vēr­ši var iz­vē­lē­ties da­žā­das pro­fe­si­jas, ie­sais­tī­ties fi­nan­šu/eko­no­mis­ka­jā dar­bī­bā, tirdz­nie­cī­bā, ar­hi­tek­tū­rā un celt­nie­cī­bā, zem­ko­pī­bā, lop­ko­pī­bā, dārz­ko­pī­bā, zi­nāt­nes un teh­no­lo­ģi­ju jo­mās. Vēr­ši var ie­ņemt va­do­šus ama­tus, vi­ņi var kļūt arī par la­biem rakst­nie­kiem, pa­vā­riem, pe­da­go­giem, eko­no­mis­tiem, bio­lo­giem.

Sau­le Jau­na­vā - ana­lī­ti­ķi, ora­to­ri, ar aug­stām prā­ta spē­jām, kas ie­dzi­ļi­nās ni­an­sēs, mēdz būt ļo­ti aku­rā­ti. Jau­na­vas ir tei­ca­mi un kār­tī­gi dar­bi­nie­ki ne­at­ka­rī­gi no pro­fe­si­jas un dar­ba pro­fi­la. Dar­bu veic ar vis­aug­stā­ko pie­nā­ku­ma un at­bil­dī­bas iz­jū­tu. Var dar­bo­ties ko­lek­tī­vā, kā arī veikt dar­bu vie­nas pa­šas. Jau­na­vai pa­tīk ci­tus kri­ti­zēt, kaut pa­ti kri­ti­ku ne­cieš. Vi­ņai šķiet, ka la­bāk par vi­ņu ne­viens ne­ko ne­var iz­da­rīt.

Jau­na­vas zī­mē dzi­mu­ša­jiem der pro­fe­si­jas, kas sais­tī­tas ar ma­te­ri­āla­jām vēr­tī­bām, kur va­ja­dzī­ga pre­ci­zi­tā­te, pe­dan­tisms, ne­at­lai­dī­ba - grā­mat­ve­dī­ba, fi­nan­ses, ban­ku sfē­ra. Nav pie­mē­ro­tas pro­fe­si­jas, kur ir jā­ris­kē. Jau­na­vas var kļūt par li­te­rā­tiem, li­te­ra­tū­ras un māk­slas kri­ti­ķiem, me­di­ķiem, ār­stiem, di­zai­ne­riem, pulk­steņ­meis­ta­riem, sek­re­tā­riem, pe­da­go­giem, var gūt ie­nā­ku­mus no in­ves­tī­ci­jām. Lie­lisks iz­pil­dī­tājs un arī or­ga­ni­za­tors.

Sau­le Me­žā­zī - kaut arī šie cil­vē­ki ir tāl­re­dzī­gi, pro­fe­si­ju vi­ņi iz­vē­las pa­vē­lu, un arī kar­je­ra pār­sva­rā vei­do­jas lē­ni. Per­spek­tī­vas ir jo­mas, kas sais­tī­tas ar va­dī­bas dar­bu, po­li­ti­ku, pa­kal­po­ju­mu sfē­rām, da­bu, dzīv­nie­kiem, dārz­ko­pī­bu, ar­hi­tek­tū­ru, celt­nie­cī­bu, ma­te­mā­ti­ku, fi­zi­ku, ar­mi­jas die­nes­tu, ties­lie­tām, ko­mer­cdar­bī­bu, psiho­lo­ģi­ju, māk­slu. Der arī mū­zi­ka, māk­sla. Me­žā­ža zī­mē dzi­mu­šie ir la­bi or­ga­ni­za­to­ri, vi­ņi no dar­ba ne­bai­dās, ir pa­cie­tī­gi un pre­cī­zi, ga­ta­vi dar­bo­ties, ne­rē­ķi­not sa­vu lai­ku. Lab­prāt strā­dā vie­nat­nē, to­mēr vē­las pub­lis­ku uz­ma­nī­bu. Ja no­kļūs va­do­šā ama­tā, iz­tu­rē­sies at­tu­rī­gi.