EP deputāti pievienojas pilsoņu aicinājumam izbeigt dzīvnieku audzēšanu sprostos

 
©AFP/Scanpix

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti uzskata, ka dzīvnieku audzēšanu sprostos Eiropas Savienībā (ES) vajadzētu līdz 2027.gadam pakāpeniski aizliegt.

Atsaucoties uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu "End the Cage Age" ("Izbeigt sprostu laikmetu"), EP deputāti aicina Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus, lai ES lopkopības nozarē līdz 2027.gadam pakāpeniski izbeigtu sprostu izmantošanu, pirms tam veicot zinātniski pamatotu ietekmes novērtējumu. Rezolūcija ceturtdien tika pieņemta ar 558 balsīm par, 37 pret un 85 atturoties.

Pastāv sprostu lauksaimniecībai alternatīvi risinājumi, kas jau tiek ieviesti vairākās dalībvalstīs, uzskata EP deputāti. Šīs bezsprostu sistēmas būtu jāuzlabo un jāveicina pašām dalībvalstīm, taču, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus lauksaimniekiem visā ES, ir vajadzīgi ES tiesību akti.

Sprostu pakāpeniska aizliegšana jāveic katrai sugai pēc individuālas pieejas, novērtējot katra atsevišķā dzīvnieka vajadzības, norāda EP deputāti. Pirms jebkādu likumdošanas izmaiņu veikšanas lauksaimniekiem un lopkopjiem jādod pietiekams pārejas periods un jāsniedz pienācīgs atbalsts. Tas varētu ietvert atbilstošu konsultēšanu un apmācību, stimulus un finanšu programmas, lai novērstu konkurētspējas zudumu un ražošanas pārcelšanu no ES uz citām valstīm, kurās ir zemāki dzīvnieku labturības standarti.

EP deputāti arī aicina Eiropas Komisiju izstrādāt visaptverošāku pārtikas politiku, arī lai nepieļautu mazo un vidējo lauku saimniecību aiziešanu no lopkopības nozares un koncentrāciju dažu lielu saimniecību rokās.

Priekšnoteikums standartu paaugstināšanai Eiropā ir taisnīga tirdzniecības politika, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus, norāda EP. Tāpēc Eiropas Komisijai un dalībvalstīm jākoncentrējas uz efektīvu muitas pārbaužu ieviešanu, lai nodrošinātu, ka importētie lauksaimniecības pārtikas produkti atbilst ES dzīvnieku labturības prasībām.

EP deputāti vēlas, lai visi dzīvnieku izcelsmes produkti, kas tiek importēti ES, tiktu ražoti, ievērojot attiecīgos ES tiesību aktus, tostarp arī par bezsprostu lauksaimniecības sistēmām. Esošie tirdzniecības nolīgumi būtu jāpārvērtē, lai nodrošinātu, ka partnervalstis ievēro tos pašus dzīvnieku labturības un produktu kvalitātes standartus. Viņi arī aicina Eiropas Komisiju popularizēt dzīvnieku labturību starptautiskā līmenī.

Eiropas pilsoņu iniciatīva "End the Cage Age" tika reģistrēta Eiropas Komisijā 2018.gada 5.septembrī. Līdz tās iesniegšanai tika savākti gandrīz 1,4 miljoni parakstu no visām ES dalībvalstīm (3631 no Latvijas). Iniciatīva 15.aprīlī tika apspriesta EP Lauksaimniecības komitejā, piedaloties tās organizatoriem, komisāriem un citu ES struktūru pārstāvjiem.