TAUTAS MEDICĪNA: Uzzini, pret kādām kaitēm palīdz medus

© F64

Me­dus tau­tas me­di­cī­nā

Ja sirg­stat ar atero­skle­ro­zi, me­du sa­mai­siet ar sī­po­lu su­lu at­tie­cī­bā 1:1. Lie­to 2 līdz 4 rei­zes die­nā pa 1 ēdam­ka­ro­tei stun­du pirms vai 2 stun­das pēc ēša­nas. Uz­gla­bā slēg­tā trau­kā le­dus­ska­pī. Ārst­nie­cī­bas kurss 2 mē­ne­ši.

Pret atero­skle­ro­zi, hi­per­to­ni­ju, gal­vas asins­va­du skle­ro­zi un sirds asins­va­du sli­mī­bām glā­zi sī­po­lu su­las sa­mai­sa ar glā­zi me­dus un pie­vie­no 50 g sa­mal­tas cit­ro­na mi­zi­ņas. Lie­to 3 rei­zes die­nā pa 1 ēdam­ka­ro­tei stun­du pirms ēša­nas.

Pret ste­no­kar­di­ju 100 ml al­ve­jas su­las (augam jā­būt vis­maz trīs ga­dus ve­cam, pirms grie­ša­nas 5 die­nas ne­lais­tī­tam) sa­mai­sa ar 500 g sa­smal­ci­nā­tu val­riek­stu, 300 g me­dus un 2 cit­ro­nu su­lu. Lie­to 3 rei­zes die­nā pa ēdam­ka­ro­tei 30 mi­nū­tes pirms ēša­nas.

Hi­per­to­ni­ju sā­ku­ma sta­di­jā var iz­ār­stēt, ja ilg­sto­ši 3 rei­zes die­nā pa 1 tēj­ka­ro­tei ap­ēd me­du, ku­rā ie­mai­sīts ar vi­su mi­zu sa­rī­vēts cit­rons (mai­sī­ju­mam jā­būt bie­za krē­ju­ma kon­sis­ten­cē).

Ar hi­per­to­ni­ju tik­siet ga­lā, ja pus­ot­ru mē­ne­si kat­ru die­nu stun­du pirms pus­die­nām ne­stei­dzī­gi ap­ēdī­siet 100 g mal­tu val­riek­stu, ie­mai­sī­tu 60 g me­dus.

Ja ir augsts asins­spie­diens, 1 glā­zi me­dus sa­mai­siet ar 1 glā­zi bur­kā­nu, 1 glā­zi mār­rut­ku su­las un pie­vie­no­jiet 1 cit­ro­na su­lu. Lie­to pa 1 tēj­ka­ro­tei stun­du pirms ēša­nas. Ār­stē­ša­nas kurss 2 mē­ne­ši.

Sirds mus­ku­li stip­ri­na žeņ­še­ņa me­dus: 6 līdz 7 g žeņ­še­ņa pul­ve­ra ie­mai­sa ki­lo­gra­mā me­dus. De­vas: pie­au­gu­ša­jiem pa 1 ēdam­ka­ro­tei, bet bēr­niem pa 1 tēj­ka­ro­tei 2 rei­zes die­nā.

Me­dus dzie­dē arī ci­tas kai­tes. Ja esat sa­auk­stē­jies, ēdam­ka­ro­ti liep­zie­du un ēdam­ka­ro­ti kal­tē­tu ave­ņu pār­lej ar di­vām glā­zēm vā­ro­ša ūdens, 5 mi­nū­tes vā­ra, tad no­stā­di­na un no­kāš, un ša­jā no­vā­rī­ju­mā iz­šķī­di­na 2 ēdam­ka­ro­tes me­dus. 3 līdz 4 rei­zes die­nā iz­dzer pa pus­glā­zei.

Sa­auk­stē­ša­nās sli­mī­bu profilaksei 500 g me­dus sa­mai­sa ar 300 g ķiploku un 1 lit­ru dzēr­ve­ņu. Lie­to pirms ēdien­rei­zēm pa 1 ēdam­ka­ro­tei 2 līdz 3 rei­zes die­nā ko­pā ar sil­tu pienu.

Ie­kai­su­šas man­de­les ār­stē, ja kak­lu ska­lo ar sil­tu ūde­ni, ku­rā ie­mai­sī­ta 1 ēdam­ka­ro­te me­dus.

Ja pie­me­tu­sies an­gī­na, 1 ēdam­ka­ro­ti me­dus un 1 ēdam­ka­ro­ti ap­tie­kas ku­me­lī­tes ap­lej ar 250 ml ver­do­ša ūdens, vis­maz ½ stun­du ļauj no­stā­ties un ar ie­gū­to šķid­ru­mu trīs rei­zes die­nā ska­lo kak­lu.

Ja mo­ka ra­di­ku­līts vai rei­ma­tis­kas sā­pes, rut­kā iz­griež do­bu­mu, pie­pil­da to ar me­du un ļauj vis­maz 4 stun­das ie­vil­kties. Pēc tam ar ie­gū­to šķid­ru­mu re­gu­lā­ri ie­rī­vē sā­po­šo vie­tu.

Māja

Tradīciju cienītājiem noderēs padomi, kā nokrāsot spilgtas un netipiski košas olas dabas krāsvielās.