\\Māja

Ap­ģēr­bam un vi­dei drau­dzī­gi maz­gā­ša­nas lī­dzek­ļi

 
KAS­TA­NIS Efekts UNI­VER­SĀLS ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­lis au­to­mā­tis­ka­jām ve­ļas ma­šī­nās vai maz­gā­ša­nai ar ro­kām Kas­ta­nis Efekts. Lī­dzek­lim pie­mīt augst­as maz­gā­jo­šās īpa­šī­bas pat zem­ā tem­pe­ra­tū­rā, tas ir eko­no­misks un sau­dzīgs ve­ļas ma­šī­nai, mīk­sti­na ūde­ni un ne­sa­tur ne­šķīs­to­šas vie­las. Pie­ejams 500 ml, 1 l un 1,5 l ie­pa­ko­ju­mos ©publicitātes

AS Spod­rī­ba sa­vā dar­bā tie­cas uz kva­li­ta­tī­vu, mūs­die­nu māj­saim­nie­cī­bas pra­sī­bām at­bil­sto­šu pro­duk­tu iz­strā­di, kas no­dro­ši­na gan efek­tī­vu re­zul­tā­tu, gan sau­dzē cil­vē­kus un vi­di. Uz­ņē­mu­ma spe­ci­ālis­ti mek­lē un iz­strā­dā ar­vien jaun­us pro­duk­tus, lai ap­mie­ri­nā­tu pēc ie­spē­jas pla­šā­ku pa­tē­rē­tā­ju lo­ku.

 Ie­ska­tu ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­ļos sniedz Kva­li­tā­tes un at­tīs­tī­bas no­da­ļas va­dī­tā­ja Ine­se Vil­ka.

Sva­rī­gā­kā ve­ļas maz­gā­ja­mo lī­dzek­ļu sa­stāv­da­ļa ir virsm­ak­tī­vas vie­las, ten­sī­di, kas pie­da­lās maz­gā­ša­nā trīs vei­dos: pa­līdz iz­ņemt ne­tī­ru­mus, pa­ze­mi­na ūdens virs­mas sprai­gu­mu un ne­ļauj ne­tī­ru­miem no­gul­snē­ties at­pa­kaļ uz audu­ma. Šīs ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­ļu pa­mat­vie­las tiek ie­da­lī­tas ne­jo­nu virsm­ak­tī­vās vie­las, kas ir maz­pu­to­jo­šas, un an­jo­nu virsm­ak­tī­vās vie­lās, kas ir pu­to­jo­šas, to­mēr sva­rī­gi zi­nāt, ka pu­tu dau­dzums un augs­tums ne­ie­tek­mē maz­gā­ša­nas kva­li­tā­ti.

Ot­ra sva­rī­ga sa­stāv­da­ļa ir ūdens mīk­sti­nā­tājs. Ciets ūdens sa­ma­zi­na virsm­ak­tī­vo vie­lu ie­dar­bī­bu un arī maz­gā­ša­nas kva­li­tā­ti, tā­pēc sa­stā­vam pie­vie­no ūde­ni mīk­sti­no­šus sa­vie­no­ju­mus – pār­sva­rā fos­fo­nā­tus vai kom­plek­sos or­ga­nis­kos sa­vie­no­ju­mus. Fos­fo­nā­ti ir vis­efek­tī­vā­kie ilg­tspē­jī­gie ūdens mīk­sti­nā­tā­ji. Fos­fo­nā­ti nav kai­tī­gi cil­vē­kiem, un tos var vieg­li iz­ska­lot, tā­pēc tiek sa­ma­zi­nāts aler­ģi­jas risks. Arī kom­plek­sie or­ga­nis­kie sa­vie­no­ju­mi (mar­ķē­ju­mā – ED­TA un tās sā­ļi) ir efek­tī­vi ūdens mīk­sti­nā­tā­ji un la­ba al­ter­na­tī­va ūdens cie­tī­bas sa­ma­zi­nā­ša­nai.

Ve­ļas maz­gā­ja­mo lī­dzek­ļu bū­tis­kā­kās pa­pil­dvie­las ir fer­men­ti un op­tis­kie ba­li­nā­tā­ji. Fer­men­tu jeb en­zī­mu pie­vie­no­ša­na ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­lim pa­aug­sti­na tā maz­gā­jo­šo ie­dar­bī­bu uz da­žā­das iz­cel­smes trai­piem, sa­vu­kārt op­tis­kie ba­li­nā­tā­ji ir vie­las, kas pār­vērš ul­tra­vi­ole­to gais­mu re­dza­mā gais­mā (liek bal­tam iz­ska­tī­ties vēl bal­tā­kam). Op­tis­kie ba­li­nā­tā­ji ne­iz­ska­lo­jas no audu­ma un uz­krā­jas tā šķied­rās, vē­lāk no­nā­kot kon­tak­tā ar audu­ma val­kā­tā­ja ādu, tā­pēc tā ir vis­kai­ri­no­šā­kā sa­stāv­da­ļa pro­duk­tā. Op­tis­kie ba­li­nā­tā­ji bio­lo­ģis­ki ne­sa­da­lās un ra­da kai­tē­ju­mu arī vi­dei. Ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­ļiem, kas do­mā­ti tum­šai un krā­sai­nai ve­ļai, pa­pil­dus tiek pie­vie­no­tas krā­su sta­bi­li­zē­jo­šas vie­las. Vis­iem ie­priekš no­sauk­ta­jiem sa­vie­no­ju­miem, ja tie pie­vie­no­ti pro­duk­tam, no­teik­ti jā­būt no­rā­dī­tiem uz eti­ķe­tes mar­ķē­ju­ma.

Šķid­ro ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­ļu priekš­ro­cī­ba, sa­lī­dzi­not ar pul­ve­riem, ir tas, ka tie ne­put un ne­ra­da lie­ku aler­ģi­jas ris­ku, pro­duk­tu do­zē­jot. Tā­pat šķid­rie ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­ļi ne­uz­krā­jas audu­ma šķied­rās, tie ir sau­dzī­gi ve­ļas ma­šī­nai, jo vei­do­ti uz ūdens bā­zes un ne­sa­tur cie­tas balast­vie­las, kas var uz­krā­ties ve­ļas ma­šī­nā. Šķid­rie ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­ļi ir pil­nī­gi ūde­nī šķīs­to­ši, tā­pēc tiem ir aug­stāks liet­de­rī­bas ko­efi­cients.

AS Spod­rī­ba ra­žo­to ve­ļas maz­gā­ša­nas lī­dzek­ļu for­mu­lu kon­cepts ir ne­ie­kļaut pro­duk­tu sa­stā­vā op­tis­kos ba­li­nā­tā­jus, krā­su sta­bi­li­zē­jo­šās vie­las ie­kļaut kon­cen­trā­ci­jā, kas pār­lie­ci­no­ši no­dro­ši­na krā­su sta­bi­li­zē­jo­šo ie­dar­bī­bu, iz­vē­lē­ties smarž­vie­las ar vieg­lu, gai­sī­gu ni­an­si, lai to aro­māts, ve­ļu žā­vē­jot un glu­di­not, ne­bū­tu pie­sā­ti­nāts, bet snieg­tu pa­tī­ka­mu tī­rī­bas sa­jū­tu.

Rek­lām­raksts ta­pis sa­dar­bī­bā ar AS Spod­rī­ba