Lāčplēša ielā evakuētā nama iedzīvotājus aicina vērsties Sociālajā dienestā

 
©Mārtiņš Zilgalvis/F64 Photo Agency

12. oktobrī četrstāvu ēkā Lāčplēša ielā 123 B, 3. liters iebruka ceturtā stāva griesti un tika evakuēti visi iedzīvotāji. Jau 14. oktobrī Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona teritoriālajā centrā "Krasts" vērsās seši mājas iedzīvotāji, kuriem tika izsniegtas izziņas, lai varētu saņemt pārtikas pakas no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām.

18. oktobrī Rīgas domes Mājokļu un vides departaments piecām personām ierādīja pagaidu dzīvojamās telpas un Rīgas Sociālais dienests, sadarbībā ar ilggadējiem sadarbības partneriem, biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" un biedrību "Latvijas Samariešu apvienība" palīdzēja cilvēkus apgādāt ar pirmās nepieciešamības lietām.

23. oktobrī Labklājības departamentā vērsās ēkas iedzīvotāju pārstāvji, lūdzot atbalstu un palīdzību. Operatīvi sazinoties ar ēkas īpašnieka pārstāvi, Mājokļu un vides departamentu, Rīgas pilsētas Būvvaldi, Rīgas Pašvaldības policiju, VUGD, Rīgas Sociālais dienestu un novērtējot izveidojušos apstākļus kā kritiskus, tika pieņemts lēmums piešķirt iedzīvotājiem vienreizēju pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšana, izskatot katru gadījumu individuāli. Patreiz ar šādu iesniegumu vērsušies pieci šīs mājas iedzīvotāji.

Evakuētā nama iedzīvotāji aicināti rakstīt iesniegumus un noformēt dokumentus, lai Rīgas Sociālajā dienestā saņemtu pabalstu krīzes situācijā. Pabalsts krīzes situācijā ir materiāla palīdzība, kuru Sociālais dienests, ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus, piešķir klientam, ja tam nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, klients trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pabalsta apmērs atsevišķi dzīvojošai personai ir līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai (430 eiro), ģimenei - līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot katra klienta sociālo situāciju individuāli un ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas.

Evakuētās ēkas iedzīvotāji aicināti vērsties Latgales rajona nodaļas teritoriālajā centrā "Krasts" (Aiviekstes ielā 14) , kā arī regulāri sazināties ar ēkas īpašnieka pārstāvjiem, lai risinātu kompensāciju u.c. jautājumus.