Pirmdiena, 22.aprīlis

redeem Armanda, Armands

arrow_right_alt Latvijā \ Izglītība & Karjera

Izveidots Būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā atbalsta centrs

© Ģirts Ozoliņš/F64 Photo Agency

2020. gada 16. janvārī Daugavpils Būvniecības tehnikumā notika Būvniecības nozares izglītības programmu metodiskās jomas darba grupas sapulce, kurā piedalījās Latvijas profesionālās izglītības mācību iestāžu direktoru vietnieki, izglītības metodiķi, pedagogi no septiņām profesionālās izglītības iestādēm: Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Liepājas Valsts tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Jelgavas tehnikuma, Rīgas Celtniecības koledžas, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma.

Skolu pārstāvji satikās ar mērķi izveidot Būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā atbalsta centru, kas veiks metodiskā darba vadību un koordināciju profesionālās izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidei. Centrs tika veidots, balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 21.06.2019. rīkojumu Nr.1-2e/19/174 Par profesionālās izglītības kompetences centru uzdevumiem, kurš norāda, ka katrs no 17 Latvijas profesionālās izglītības kompetences centriem uzņemsies metodisko atbildību noteiktā nozarē un sniegs atbalstu noteiktas profesionālās izglītības jomas attīstībā.

Neatkarīgā

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktora vietniece izglītības jomā Oksana Soročina visiem klātesošajiem stāstīja par centra izveides nepieciešamību, kāds ir tā mērķis un galvenie darbības uzdevumi. Tika izstrādāts centra darbības reglaments, ar ko visi klātesošie iepazinās. Metodiskā atbalsta centrs veiks būvniecības nozares profesionālās izglītības metodiskā darba vadību un koordināciju, lai nodrošinātu izglītības programmu attīstības un kvalitātes pilnveidi. Tika nosprausti darbības uzdevumi:

Organizēt un vadīt metodisko darbu profesionālās izglītības iestādēm izstrādāto modulāro izglītības programmu īstenošanas uzsākšanai, vienota programmas parauga izstrādei vai aktualizēšanai, organizatoriskajai pielāgošanai programmu īstenošanai sākotnējā profesionālajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un darba vidē balstītajām mācībām, kā arī jaunu programmu izstrādei un īstenošanas uzsākšanai atbilstoši darba tirgus pieprasījumam valsts vai reģionālajā mērogā.

Nodrošināt metodisko materiālu par modulāro izglītības programmu saturisko pielāgošanu īstenošanai (mācību metožu izvēle, teorijas un prakses saikne, pielāgošana darba vidē balstītām mācībām) un nodrošināt saikni modulārās izglītības programmām ar profesijas standartu, profesionālās kvalifikācijas prasībām, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, nepieciešamības gadījumā iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamentam priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām.

Nodrošināt izcilības/ekselences un labās prakses ieviešanu, vadot seminārus, praktiskās darbnīcas un meistarklases tehnikuma darbnīcās un laboratorijās profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, kuri īsteno šīs programmas, kā arī ikvienam interesentam, citu izglītības iestāžu izglītojamajiem, nozares uzņēmumu darbiniekiem u.c.).

Skolu pārstāvji izteica savas idejas un vēlmes tālākai centra darbībai. Piemēram, priekšlikums no Rīgas celtniecības koledžas pārstāvjiem: kopīgi izstrādāt metodiskus materiālus būvniecības izglītības programmu īstenošanai, kas būtu piemēroti mūsdienu jaunatnei, viņu interesēm, izmantojot IT tehnoloģijas, lai veicinātu jauniešu motivāciju mācīties.

Arvien biežāk no pedagogiem dzirdam, ka 21. gs. jaunieši ir jāmotivē mācīšanās procesam, tiem ļoti ātri zūd vēlme ilgstoši noturēt uzmanību, tāpēc arī pašiem pedagogiem ir jāmainās, jāmeklē jauni paņēmieni, metodes, kā veidot interesi jauniešos par apgūstamo tēmu, kā to, ko māca, sasaistīt ar reālo dzīvi, liekot uzsvaru uz to, kur tas ir nepieciešams, kāpēc man tas ir jāzina, jāsaprot, kā es to izmantošu? Kompetencēs balstīta profesionālā izglītība, tas ir izaicinājums ikvienam pedagogam, gan tiem, kam jau ir liela pedagoģiskā pieredze, gan tiem, kas uzsāk savu profesionālo darbību.

Profesionālajā izglītībā ienāk jaunas profesijas, sabiedrībā arvien biežāk dzirdam sarunas par to, ka, pieaugot IT tehnoloģijām, daudzas profesijas, kas ir pašlaik, var pēc 20-30 gadiem pazust, bet parādīsies tādas, par kurām mēs tagad vēl pat nezinām. Jāsaka, ka būvniecības profesijas būs vienmēr, tās ir vienas no vecākajām profesijām, tās nepazudīs, ēkas būvēs, rekonstruēs, būvēs ceļus, tikai ienāks jauni materiāli, jaunas tehnoloģijas, bet kvalificēts speciālists būs pieprasīts.

Daugavpils Būvniecības tehnikums, pateicoties Eiropas struktūrfondu līdzekļiem, 2019. gada vasarā uzsāka jaunu ēku kompleksa būvi, tās ir darbnīcas būvdarbu, autotransporta, metālapstrādes un ceļu būves izglītības programmām. Celtniecības darbus plānots pabeigt vasarā, lai jau no 2020. gada septembra jaunajās darbnīcās varētu uzsākt īstenot jaunas izglītības programmas: transportlīdzekļu krāsotājs, kas ir ļoti pieprasīta profesija, tādus speciālistus gaida ļoti daudzi autoservisi Latvijā. Veidojot jaunās darbnīcas, notiek cieša sadarbība ar Auto nozares asociāciju, kuras vadība un speciālisti ir apskatījuši darbnīcas, tuvāk iepazinušies ar projektā paredzēto un izteikuši savus piedāvājumus, lai darbnīcas pilnībā atbilstu profesijas apguves prasībām. Kompleksā tiek būvētas darbnīcas TIG metināšanas profesijas apguvei, kas ir jauna un līdz šim vēl netika īstenota, tiek veidotas darbnīcas ceļu būves un ēku būvtehniķa profesijas apguvei.

Jaunajā mācību gadā tiks piedāvātas vēl dažas jaunas izglītības programmas: ģeotehnikas izpētes tehniķis, namu pārzinis, mērniecības tehniķis, betonētājs.

Īpaši gribam uzrunāt pieaugušos, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas, pārkvalificēties vai iegūt jaunu profesiju. Mūžizglītība ar katru gadu kļūst arvien aktuālāka, tas ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām. Strādājot jebkurā profesijā, mēs redzam, ka mums būs jāsaskaras ar tehnoloģiju attīstību, kas no strādājošajiem pieprasa sekot līdzi jaunajam, kā arī prasmi pielāgoties mainīgajiem apstākļiem. Papildu mācības un kvalifikācijas celšana palīdzēs kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū.

Daugavpils Būvniecības tehnikums aicina pēc pamatizglītības, vidējās izglītības pieaugušos, strādājošos un bezdarbniekus apgūt konkurētspējīgu un darba tirgū pieprasītu profesiju!