Valdība beidzot atbalsta reemigrācijas plānu; tautiešus sauks mājās ar 2,4 miljoniem latu

Valdība šodien tomēr atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projektu 2013.-2016.gadam, kura īstenošanai nepieciešami 2,4 miljoni latu.

Atbalstot šo plānu, premjerministrs Valdis Dombrovskis (V) izteicās, ka atliek šo plānu īstenot, un pauda cerību par tā rezultātiem.

Iepriekš Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna skatīšana Ministru kabinetā tika atlikta, jo Labklājības ministrija (LM) valdības sēdes laikā mainīja viedokli par agrāk saskaņoto plāna projektu attiecībā uz LM kompetenci "vienas pieturas principa" nodrošināšanai. Sākotnēji bija plānots un ar iesaistītajām pusēm saskaņots, ka vienas pieturas aģentūras funkcijas attiecībā uz informācijas sniegšanu un konsultācijām emigrējušajiem iedzīvotājiem gan klātienē, gan attālināti nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).

Tāpēc tika atkārtoti sasaukta darba grupas sēde, vienojoties par risinājumu, ka vienkopus informācija tiek nodrošināta portālā "www.Latvija.lv", bet NVA savas kompetences ietvaros uzņemas būt par koordinatoru informācijas sniegšanā par darba un dzīves apstākļiem, darba tirgus piedāvājuma un pieprasījuma tendencēm.

Pēc ekonomikas ministra Daniela Pavļuta iniciatīvas izstrādātais reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna projekts paredz astoņus konkrētus rīcības virzienus tuvākajiem trim gadiem.

Pirmkārt, vienas pieturas aģentūras noteikšana - institūcija, kurai ir pārstāvniecības visos Latvijas reģionos, kas sniegtu informāciju un konsultācijas dažādos jautājumos, kas attiecas uz personas pārcelšanos un uzturēšanos Latvijā, tostarp attālināti. Vienlaikus minētajai institūcijai ir pieejama aktuālākā informācija, izstrādāts efektīvs risinājums informācijas apmaiņai ar valsts un pašvaldību institūcijām, kuru kompetencē ir nodarbinātības, sociālās apdrošināšanas, sociālās palīdzības, repatriācijas, izglītības u.tml. jautājumi.

Otrkārt, nodrošināt darba tirgus informācijas pieejamību. Nodrošināt visiem pieejamu, iespējami pilnīgu, aktuālu un pārskatāmu informāciju par nodarbinātības iespējām Latvijā, pastāvīgi pilnveidojot un popularizējot NVA tīmekļa vietni un NVA CV/vakanču portālu, kā arī sniedzot tiešās konsultācijas NVA/EURES kompetences ietvaros.

Treškārt, augsti kvalificēta darbaspēka piesaiste, nodrošināt atbalstu komersantiem kontaktu veidošanā un nepieciešamo speciālistu piesaistei jaunu tehnoloģiju un inovatīvu produktu ieviešanai. Tāpat paredzēts pārskatīt normatīvos aktus, kas regulē kārtību, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu.

Ceturtkārt, nodrošināt iespēju ikvienai personai no 15 gadu vecuma, kura to vēlas, apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes, kā arī specializētu latviešu valodas kursu nodrošināšana specifiskām darba vajadzībām.

Piektkārt, sadarbība ar diasporu, īpaši biznesa saiknes veidošanā un uzturēšanā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai nodrošinot aktuālu informāciju un konsultācijas potenciālajiem diasporas uzņēmējiem un investoriem par iespējām sākt uzņēmējdarbību, pieejamām atbalsta programmām un atbalsta mehānismiem, sniedzot atbalstu biznesa kontaktu dibināšanai.

Sestkārt, atbalsts skolēniem, kuri atgriežas/iekļaujas Latvijas izglītības sistēmā, kā arī šo skolēnu vecākiem, pilnveidojot un paplašinot atbalstu skolēniem, kas atgriežas no ārzemēm, piemēram, iegūtās izglītības pielīdzināšana, piedāvātas individuālās nodarbības mācību priekšmetu apguvē, kas netika mācīti iepriekš, papildu nodarbības latviešu valodā, metodisko līdzekļu (tajā skaitā digitālo mācību līdzekļu) izstrāde latviešu valodas apguvei.

Septītkārt, valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju un valsts uzņēmumu rīcība/prasības, atlasot darbiniekus, nodrošinot, ka personāla atlases speciālistiem valsts pārvaldes institūcijās, kā arī NVA ir interneta saziņas iespējas, piemēram, pieeja "Skype", darbinieku atlases, darba interviju veikšanai.

Astotkārt, personu loka paplašināšana, kuriem iespējams pretendēt uz repatrianta statusu, pieņemot grozījumus Repatriācijas likumā, paplašinot personu loku, kurām ir iespēja pretendēt uz repatrianta statusu.

Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns paredz, ka vienotajā valsts un pašvaldību portālā "www.Latvija.lv" vienkopus tiks apkopota un izvietota emigrējušajiem iedzīvotājiem aktuālā informācija par jautājumiem, kas attiecas uz personas pārcelšanos un uzturēšanos Latvijā. Savukārt NVA savas kompetences ietvaros darbosies kā koordinators informācijas sniegšanā par darba tirgus piedāvājumu un darba iespējām Latvijā.

Ekonomikas ministrs atzina, ka Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāns bieži kļūdaini tiek jaukts ar Nacionālo attīstības plānu (NAP). Pēc viņa teiktā, NAP fokusējas uz visas valsts un ekonomikas attīstību, bet Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna uzdevums ir viens - palīdzēt aizbraukušajiem iedzīvotājiem, kuri vēlas atgriezties un strādāt Latvijā vai no savas mītnes zemes grib uzturēt ciešākas saites ar Latviju.

"Plāna mērķis nav aicināt visus emigrācijā dzīvojošos nekavējoties braukt atpakaļ, rūpīgi neizvērtējot darbavietu un atalgojuma situāciju Latvijā. Tomēr plāns paredz astoņus konkrētus rīcības virzienus un to īstenošanas pasākumus, lai cilvēki varētu orientēties informācijas klāstā un nepieciešamajās darbībās ar dažādajām valsts un pašvaldības iestādēm, ja ir pieņemts lēmums atgriezties Latvijā," uzsvēra Pavļuts.

Plāna projektā minēts, ka tā īstenošanai 2014.gadā nepieciešami 767 700 latu, 2015.gadā - 839 100 latu, bet 2016.gadā - 840 100 latu.

Plāna īstenošanai nepieciešamo pasākumu finansēšana ir paredzēta atbildīgo institūciju valsts budžeta finansējuma ietvaros, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu ietvaros.

Plānots, ka ministrijas un citas par pasākumu īstenošanu atbildīgās institūcijas līdz 2017.gada 1.februārim iesniegs EM informāciju par plānā paredzēto pasākumu izpildi. EM pēc plāna realizācijas līdz 2017.gada 31.martam sagatavos un ekonomikas ministrs iesniegs noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna izpildi.

Svarīgākais