Plaģiātismā apvainotais prokurors Cinkmanis vērsies tiesā pret Latvijas Universitāti

© f64.lv, Romāns Kokšarovs

Plaģiātismā vainotais prokurors Uldis Cinkmanis saistībā ar savu bakalaura grādu vērsies tiesā, tāpēc patlaban nav pamata viņa atbrīvošanai no amata, aģentūrai LETA pastāstīja ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Viņš skaidroja, ka prokurors ir vērsies tiesā par Latvijas Universitātes (LU) lēmumu. Ja tiesas vērtējums būs pilnīgi atšķirīgs no LU secinājumiem, tad pilnībā mainīsies arī juridiskais pamats, kuru varētu izmantot amatpersonas atbrīvošanai no amata.

Tāpat Stukāns atzīmēja, ka patlaban Cinkmaņa juridiskā kvalifikācija un prasības no izglītības viedokļa atbilst Prokuratūras likumam, līdz ar to nav pamata viņa atbrīvošanai no amata.

"Mēs patlaban nevaram izvirzīt pretenzijas, taču attiecībā uz plaģiāta fakta esamību vai neesamību nekāds noilgums nepastāv. Vēlos vērst arī uzmanību, ka prokurora darbība, vēl pirms LU vērtēja viņa bakalaura darbu, tika novērtēta pozitīvi. Tagad runa ir par ētiski morālo aspektu, taču patlaban nav pamata steigties ar kādiem lēmumiem, jo vispirms jāsagaida tiesas rezultāts," sacīja Stukāns.

Administratīvajā rajona tiesā Rīgā aģentūrai LETA apliecināja, ka tiesnese jūnija vidū pieņēmusi Cinkmaņa pieteikumu un ierosināta administratīvā lieta par LU 2021.gada 13.maija lēmuma atcelšanu.

Ar personas pārsūdzēto lēmumu bija atstāts negrozīts Bakalaura un maģistra gala pārbaudījuma komisijas 2020.gada 26.novembra lēmums. Šis lēmums paredzēja anulēt Cinkmaņa vērtējumu par bakalaura darbu un atcēla lēmumu par sociālo zinātņu bakalaura grāda tiesību zinātnē piešķiršanu.

Tāpat Cinkmanis bija paspējis tiesā iesniegt lūgumu par LU 13.maija lēmuma darbības apturēšanu, taču tiesa to noraidīja. Iesniedzot blakus sūdzību šo tiesas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

Students maģistra grādu ir ieguvis, balstoties uz parādītajām zināšanām studiju programmā, nevis uz bakalaura grāda esamību, tāpēc likums neparedz tiesisku pamatu anulēt viņa maģistra grāda diplomu, liecina LU Juridiskās fakultātes publicētais skaidrojums universitātes mājaslapā.

LU skaidro, ka laikā, kad persona tika uzņemta maģistra studiju programmā, personai bakalaura diploms bija tiesisks. Persona izpildīja visas programmas prasības un ieguva maģistra diplomu, kas ir balstīts uz programmā parādītajām zināšanām, nevis bakalaura diplomu. Šāda lēmuma atcelšanu, ka administratīvais akts tiek anulēts vēlāk, likums neparedz. Tāpēc personas maģistra diploma anulēšanai neesot tiesiska pamata.

Universitātē norādīja, ka tā saņēma divu personu iesniegumus par iespējamo plaģiātismu "kāda absolventa noslēgumu darbos", kurš beidzis maģistra studijas pirms desmit gadiem. Juridiskās fakultātes dome nodeva tos izvērtēt studiju programmas "Tiesību zinātne" bakalaura un maģistra gala pārbaudījuma komisijai.

“Jauns.lv” vēsta, ka tā rīcībā beidzot arī nonācis ierobežotas pieejamības Cinkmaņa bakalaura un maģistra gala pārbaudījuma komisijas lēmums, kas liecina - prokurors nav bijis godīgs arī pret komisijas locekļiem.

"Pēc LU Juridiskās fakultātes izveidotās komisijas gala lēmuma ir redzams, ka Cinkmaņa bakalaura darba “Valsts uzraudzība dienesta uzraudzība pār nosacīti notiesātājām personām” vismaz 30 lappušu saturs pilnībā vai daļēji ir uzskatāms par plaģiātu. Pārsvarā ir izmantoti vietnē "Atlants.lv" atrodamie materiāli par Probācijas dienesta funkcijām un izveidošanu. Tāpat bez atsaucēm izmantoti plaši fragmenti no tagadējās Tieslietu ministrijas parlamentārās sekretāres Ilonas Kronbergas vairākiem rakstiem žurnālā “Jurista Vārds”, kā arī šajā pašā žurnālā atrodamā autores E. Lodočkinas raksta “Lai probācija kļūtu par krimināltiesiskās politikas sastāvdaļu”, " raksta "jauns.lv" . Tāpat intelektuālā īpašuma izmantošanu piedzīvojis arī Saeimas deputāts Andrejs Judins.

Jau ziņots, ka LU komisija veica personas bakalaura un maģistra darba analīzi un konstatēja bakalaura darba teksta sakritības ar citiem avotiem bez atbilstošu atsauču norādīšanas. Līdz ar to komisija secināja, ka bakalaura darbs satur plaģiātu un darba autors būtiski pārkāpis akadēmiskā godīguma principus.

Kā skaidroja LU, laikā, kad Cinkmanis aizstāvēja bakalaura darbu, bija spēkā 2004.gada 31.maijā LU Senāta apstiprinātie LU Iekšējās kārtības noteikumi, kuri studējošiem nosaka, ka studējošā pienākums ir "nepieļaut plaģiātismu studiju darbā". Savukārt plaģiātisms šo noteikumu izpratnē skaidrots kā "citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, izgudrojumu vai atklājumu tālāka paušana savā vārdā, t.i., nosaucot tos par saviem".

Savukārt, veicot maģistra darba analīzi, studiju programmas "Tiesību zinātne" bakalaura un maģistra gala pārbaudījuma komisija secināja, ka ir vērojamas atsevišķas kļūdas, kuras var atzīt par nevēlamu praksi, un pieļauti pārkāpumi, "kas izdarīti bez ļaunprātīga nolūka, bet kas atspoguļo nepilnības darba autora prasmēs un kompetencēs", izstrādājot pētniecisko darbu - neprecizitātes atsauču noformējumā, atsauces uz spēku zaudējušām normatīvo aktu redakcijām, nekvalitatīvs tulkojums no internetā pieejama avota angļu valodā. Plaģiātu vai akadēmiskā godīguma pārkāpumu komisija darbā nekonstatēja.

Juridiskās fakultātes dome, balstoties uz minētās komisijas ieteikumu, nolēma anulēt attiecīgā absolventa bakalaura diplomu, bet par maģistra diplomu šāds lēmums netika pieņemts.

Cinkmanis bija prokurors bijušā maksātnespējas administratora Māra Sprūda krimināllietā. Sprūds lietā apsūdzēts par piesavināšanos, pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izspiešanu organizētā grupā. Lietā apsūdzētas vēl desmit personas.

Sprūda lieta patlaban atrodas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas lietā. 2019.gadā noraidījumu Cinkmanim pieteica Sprūda aizstāvis Jānis Rozenbergs, paužot uzskatu, ka prokuroram ir personisks konflikts ar Sprūdu. Bijušais administrators iepriekš bija vērsies ar iesniegumu prokuratūrā par Cinkmaņa iespējamām nelikumīgām darbībām ar personu datiem un tā rezultātā sākta disciplinārlieta pret Cinkmani.

Tiesa apmierināja advokāta pieteikto noraidījumu un noņēma Cinkmani no krimināllietas.

Prokuratūras dienesta pārbaudē konstatēts, ka Cinkmanis bija izsniedzis dokumentus, kas satur ziņas par kādas personas datiem, tostarp uzziņu par kāda vīrieša dzīvesvietu, telefona numuru, e-pasta adresi, izdrukas no "Personu datu pārlūka" un atsevišķas krimināllietas materiālu kopijas par minētā vīrieša veselības stāvokli.

Ar šādu rīcību prokurors bija pieļāvis likuma pārkāpumu. Ar toreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera 2019.gada novembra pavēli Cinkmanim par nolaidību, pildot amata pienākumus, piemērots disciplinārsods - piezīme.