Noskaidro! Dzim­ša­nas die­nas vib­rā­ci­jas: kā­di esam?

 
©Pexels

Dzim­ša­nas da­tums at­klāj cil­vē­ka rak­stu­ra ie­zī­mes – gan vi­ņa spē­cī­gās īpa­šī­bas, gan tās, ku­ras ne­pie­cie­šams no­tu­šēt vai pie­slā­pēt. Lūk, kā­di mēs esam.

Kā rē­ķi­nāt? At­bil­stī­bu gru­pai no­sa­ka, sa­skai­tot ti­kai dzim­ša­nas da­tu­ma ci­pa­rus līdz vien­ci­pa­ra skait­lim.

Pie­mē­ram, 29=2+9=11; 1+1=2 (at­bilst Div­nie­ka gru­pai).

Vie­ni­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 1., 10., 19. vai 28. da­tu­mā

  1. Vie­ni­nieks ir lī­de­ris un pirm­at­klā­jējs, viņš vien­mēr ies uz priekš­u. Vi­ņu ir grū­ti pie­spiest mai­nīt vie­dok­li, uz­ve­dī­bu vai lē­mu­mu. Vie­ni­nie­kam ne­pie­cie­šams iz­just ļo­ti lie­lu uz­ma­nī­bu un cie­ņu. Vieg­li ie­gūst drau­gus un arī at­sa­kās no drau­dzī­bas. Ļo­ti val­do­nīgs. Vi­su dzī­vi Vie­ni­nie­ku pa­va­da veik­sme. Par vi­ņu mēdz teikt - lai­mes lu­tek­lis. Mīl ne­ie­ro­be­žo­tu brī­vī­bu un ne­cieš ie­ro­be­žo­ju­mus. Pa­tīk viss jaun­ais. Lab­prāt iz­man­to jaun­ākās me­to­des un teh­no­lo­ģi­jas. Lie­lā­kā da­ļa Vie­ni­nie­ku ir ga­rī­gi cil­vē­ki ar pla­šu sir­di. Dar­bā Vie­ni­nieks ir pro­duk­tīvs, go­dīgs un spēj īs­ta­jā brī­dī pie­ņemt la­bā­ko lē­mu­mu. Daudz un ne­at­lai­dī­gi strā­dā, lai gū­tu pro­fe­si­onā­lus pa­nā­ku­mus. Pa­tīk pār­ti­ku­si dzī­ve, spēj būt dāsns un tē­rē­ties gan sa­vā, gan ci­tu la­bā. Viņš bie­ži vien uz­ska­ta, ka nā­cis pa­sau­lē, lai īs­te­no­tu īpa­šu mi­si­ju. Vi­ņam ne­pa­tīk kri­ti­ka, bet pa­tīk kri­ti­zēt ci­tus. Grib sa­ņemt īsas un kon­krē­tas at­bil­des uz sa­viem jau­tā­ju­miem, ga­ru mul­dē­ša­nu ne­pa­cie­tīs. Ja pa­lī­dzēs ci­tiem, tad gri­bēs dzir­dēt pa­tei­cī­bas vār­dus par sa­vu dās­nu­mu. Vi­ņam ir sva­rī­gi, kā­du ie­spai­du at­stāj uz ci­tiem.

10. Ra­došs, ar­tis­tisks cil­vēks, ide­ālists, bet ģi­me­nes lo­kā ne­vē­lē­sies iz­just ie­ro­be­žo­ju­mus. Ie­spē­jams, vi­su dzī­vi va­ja­dzēs pa­cī­nī­ties ar grū­tī­bām, kas ļaus uz­krāt dzī­ves pie­re­dzi un vei­dos ti­cī­bu sa­viem spē­kiem. Veik­sme at­nāks sma­ga dar­ba re­zul­tā­tā. Lai pār­va­rē­tu šķēr­šļus, vi­su lai­ku jā­būt kau­jas ga­ta­vī­bā, bet, ja gri­bēs uz­kraut sa­vas pro­blē­mas uz ci­tu ple­ciem, tas ra­dīs pro­blē­mas pa­šam ša­jā da­tu­mā dzi­mu­ša­jam. Dzī­ves lai­kā gai­dā­mi kā­pu­mi un kri­tu­mi, šo cil­vē­ku sla­ve­nu pa­da­rīs gan vi­ņa la­bie, gan ļau­nie dar­bi. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­ša­jiem tiks do­ta ie­spē­ja īs­te­not sa­vus plā­nus. Jā­at­ce­ras, ka rei­zēm jaun­as ie­spē­jas ti­kai iz­ska­tās kā zau­dē­ju­mi. Ja šķie­ta­mos zau­dē­ju­mus uz­tver­siet ar iz­prat­ni, sa­vus ie­gu­vu­mus ti­kai vai­ro­siet. Ja esat dzi­mis 10. da­tu­mā, tad jū­su mi­si­ja ir pa­lī­dzēt ve­ciem un bez­pa­lī­dzī­giem cil­vē­kiem, ta­jā skai­tā bēr­niem un jaun­ie­šiem, ku­ri vēl nav no­stā­ju­šies uz sa­vām kā­jām dzī­vē.

19. Veik­smi­nieks. En­tu­zi­as­ma pilns, lai­mīgs cil­vēks, ie­dves­mo­tājs. Dzī­ves spars kū­sāt kū­sā, vi­ņu cie­na drau­gi un dar­ba­bied­ri. Vieds cil­vēks, tā­pēc spēj at­ri­si­nāt strī­dī­gas si­tu­āci­jas. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­ša cil­vē­ka bo­nuss ir spē­ja pie­ņemt pār­mai­ņas, lai kā­das tās bū­tu. Dar­bā ir cen­tīgs un ne­at­lai­dīgs. Mēdz būt ie­tie­pīgs, un tas iz­rai­sa kon­flik­tus ģi­me­nē. Dzī­ves lai­kā var sa­sniegt augs­tu stā­vok­li un no­dro­ši­nāt sev la­bu ma­te­ri­ālo si­tu­āci­ju. Ga­tavs pa­lī­dzēt, sa­dar­bo­ties, ir dāsns. Ja esat dzi­mis 19. da­tu­mā, ne­pie­cie­šams at­tīs­tīt se­vi ne­vis tik daudz fi­zis­ki, cik ga­rī­gi. Tas ļaus ie­rau­dzīt, cik daudz ste­reo­ti­pu un kļū­dai­nu pie­ņē­mu­mu ir no­tei­ku­ši jū­su rī­cī­bu. Laiks at­vērt acis.

28. Maigs sap­ņo­tājs, to­mēr ne­at­ka­rīgs un stip­ras gri­bas cil­vēks. Var nāk­ties sa­skar­ties ar šķēr­šļiem, bet ša­jā da­tu­mā dzi­mis cil­vēks to priekš­ā ne­at­kāp­jas un re­zul­tā­tā gūst pa­nā­ku­mus. Viņš ir rak­stu­rā mai­gāks ne­kā 1. da­tu­mā dzi­mu­šais, nav tik pra­sīgs un val­do­nīgs. Viņš lab­prā­tāk un bez se­vis pie­spie­ša­nas kal­po ci­tu cil­vē­ku la­bā un ir ga­tavs sa­dar­bī­bai. Tā­pēc vi­ņam ir vai­rāk drau­gu un pa­zi­ņu. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais ir ga­tavs aiz­stā­vēt vā­jā­kos un pa­ze­mo­tos. Vi­ņā ap­vie­no­jas ma­te­ri­ālā un ga­rī­gā pa­sau­le, jo vi­ņu in­te­re­sē la­ba, ēr­ta dzī­ve ik­die­nā. Cil­vē­kam tiek do­tas dau­dzas ie­spē­jas, bet viņš tās vi­sas var zau­dēt, ja ne­pa­rū­pē­sies par sa­vu nā­kot­ni. Kā­dā dzī­ves pos­mā viņš var sākt vi­su no jaun­a. Ga­dās, ka viņš zau­dē ti­cī­bu tiem cil­vē­kiem, kas ir ar vi­ņu ko­pā, un kļūst par mū­žī­go di­si­den­tu.

Div­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 2., 11., 20. vai 29. da­tu­mā

2. Jū­tīgs, emo­ci­onāls, ro­man­tisks, pie­klā­jīgs, mier­mī­līgs, uz sa­dar­bī­bu ten­dēts cil­vēks. Ko­mu­bi­kabls, vieg­li ie­pa­zīs­tas. Diem­žēl viņš ir tik lā­dzīgs, ka past­āv arī ie­spē­ja zau­dēt mu­gur­kau­lu. Vi­ņam ir daudz ide­ju, bet pats tās ne vi­sai spēj īs­te­not un «iz­bī­dīt», jo pie­trūkst Vie­ni­nie­kam pie­mī­to­šā kram­pja. Ātr­i pie­ņem lē­mu­mus. Emo­ci­onā­li pie­ķe­ras ci­tiem cil­vē­kiem, bet tas ne­no­zī­mē, ka grū­tī­bās slēp­jas aiz vi­ņu mu­gu­rām. Div­nieks ir dip­lo­māts, starp­nieks un mie­ra ne­sējs, kurš spēj ap­vie­not an­ta­go­nis­tis­kus vie­dok­ļus un at­rast kom­pro­mi­sa ri­si­nā­ju­mu. Viņš grib mie­ru, ne­vis ka­ru. Vi­su dzī­vi spēj ne­sa­vtī­gi pa­lī­dzēt ci­tiem. Ne­pa­tīk kaut ko da­rīt, ja kāds vi­su sa­plā­no­jis vi­ņa vie­tā. Kaut arī viņš ne­ka­vē­jo­ties at­zīst sa­vas kļū­das, ci­ti tās var pa­vērst pret Div­nie­ku. Mēdz at­kār­tot vie­nas un tās pa­šas kļū­das. Lo­ģi­ka un kri­ti­ka nav vi­ņa stip­rā pus­e. Kaut arī pie­mīt in­tu­īci­ja, var uz­ķer­ties uz glai­miem. Div­nieks ne­re­ti glai­mo­tā­jus at­mas­ko, bet pie­klā­jī­bas dēļ pa­klu­sē. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šam vī­rie­tim ne­va­jag pie­ņemt sva­rī­gus lē­mu­mus piln­mē­ness lai­kā.

11. Ie­dves­mo­tājs, cil­vēks ar iz­ci­lu emo­ci­ona­li­tā­ti un jū­tī­gu­mu, ie­spē­jams, ap­vel­tīts ar okul­tām spē­jām. Dau­dzās okul­tās tra­dī­ci­jās skait­lis 11 tiek uz­ska­tīts par mis­tis­ku. Pie­mīt mis­ti­cisms, ga­rī­gums, daudz ener­ģi­jas un en­tu­zi­as­ma. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais ir ga­rī­gi stiprs cil­vēks. Var pie­dzī­vot sa­mē­rā daudz per­so­nis­ku pro­blē­mu tā­pēc, ka vi­ņa rak­sturs to izo­lē pat no drau­giem. Vi­ņiem ir grū­ti iz­prast 11. da­tu­mā dzi­mu­šo, to­mēr vi­ņi to cie­na. Šis cil­vēks ir re­vo­lu­ci­onārs, ar val­do­nī­gu rak­stu­ru, bet arī at­sau­cīgs, op­ti­mists un prot se­vi un ci­tus iz­pes­tīt no sa­rež­ģī­ju­miem. Vi­ņam pa­tīk un ir ne­pie­cie­šams iz­man­tot ne­or­di­nā­rus ri­si­nā­ju­mus. Var ras­ties si­tu­āci­jas, kad šim cil­vē­kam la­bāk ne­uz­ti­cē­ties. Viņš sā­pī­gi iz­jūt pat īs­lai­cī­gu šķir­ša­nos no par­tne­ra. Pa­tīk ra­dīt per­so­nis­kus ri­tu­ālus - lai pie­sais­tī­tu sev uz­ma­nī­bu un lai iz­jus­tu ci­tu cil­vē­ku emo­ci­jas.
20. Tak­tisks un dip­lo­mā­tisks cil­vēks, arī ne­pa­cie­tīgs, ner­vozs, ar mūž­dien mai­nī­gu no­ska­ņo­ju­mu. Mu­zi­kāls. Maigs un emo­ci­onāls, ga­tavs sa­dar­bo­ties, mī­lēt un rū­pē­ties, ir ne­sa­vtīgs, lai gan ne­re­ti jū­tas ne­no­vēr­tēts. Ja vi­ņa ide­jas ne­tiks īs­te­no­tas ne­ka­vē­jo­ties, var kļūt ne­mie­rīgs un sa­traukts. Ta­ču, ja plā­ni tiks brem­zē­ti, sa­ko­pos vi­sus ga­rī­gos spē­kus, lai šķēr­sli pār­va­rē­tu. Ģi­me­nes dzī­vē - kā pa kal­niem un le­jām, bet ga­rī­gās prak­ses, ie­spē­jams, var pa­lī­dzēt iz­zi­nāt se­vi. Ga­tavs rī­ko­ties lie­lu mēr­ķu vār­dā. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais grib gāzt kal­nus, ne­vis rakt ar lāp­stu ma­zu bed­rī­ti. Vai­rāk ga­rī­gās ne­kā ma­te­ri­ālās pa­sau­les cil­vēks - uz mil­zu ba­gā­tī­bu var ne­ce­rēt. Vi­ņam jā­ie­mā­cās mī­lēt, ne­bai­dī­ties pie­ķer­ties un ar sa­vu rī­cī­bu un no­ska­ņo­ju­mu vei­ci­nāt har­mo­ni­ju līdz­cil­vē­kos.
29. Sap­ņo­tājs, sen­ti­men­tāls, ne­pa­stā­vīgs cil­vēks, kurš pa­sau­li ska­ta di­vās krā­sās - bal­tā un mel­nā. Ap­kār­tē­jiem viņš šķiet pa­tī­kams, jo ap­vel­tīts ar la­bu gau­mi. Sva­rī­ga ir ģi­me­ne un mā­jī­gums ik­die­nā. Dzī­ves lai­kā sa­sniedz daudz un var ie­ņemt ie­tek­mī­gus ama­tus. Ja līdz­ās ir īs­tais cil­vēks, tad vei­cas gan pri­vā­ta­jā, gan pro­fe­si­onā­la­jā dzī­vē. Vieg­li at­ra­dīs pa­lī­dzī­bu īs­ta­jā brī­dī. Pat ar veik­smī­gu kar­je­ru cil­vēks var uz­ska­tīt se­vi par vien­tu­ļu un ne­sa­pras­tu. Šau­bās par se­vi. Ja ig­no­rēs ēti­kas un mo­rā­les nor­mas, ie­spē­jams no­nākt uz sli­de­na ce­ļa.

Vī­rie­tim ļo­ti rū­pī­gi jā­iz­vēr­tē, ar ko pre­cē­ties, jo tie­ši dai­ļais dzi­mums ir vi­ņa klup­ša­nas ak­mens. Ja pre­cē­ties, tad jau­nī­bā. Jā­būt pa­cie­tī­gā­kam pret tu­vi­nie­kiem un jā­ap­val­da emo­ci­jas. Sie­vie­tei sa­vu­kārt va­jag in­te­re­sē­ties par par­tne­ra jū­tām. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­ša­jam jā­ie­mā­cās iz­vēr­tēt cil­vē­kus, lai ne­nāk­tos pie­dzī­vot krāp­ša­nu un mā­nī­ša­nos.

Trij­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 3., 12., 21. un 30. da­tu­mā

3. Am­bi­ci­ozs cil­vēks. Pa­tīk at­ras­ties vi­siem priekš­ā. Grib pa­veikt dzī­vē kaut ko pa­lie­ko­šu, lai pēc­nā­cē­ji dau­dzi­nā­tu vēl il­gi, tā­pēc Trij­nieks do­mā par nā­kot­ni. Pie­mīt dzī­ves­prieks, en­tu­zi­asms, op­ti­misms, ra­do­šums, bet ne­pa­tīk pa­do­tā sta­tuss un maz­kva­li­fi­cēts darbs. Ja ne­var ci­tā­di, tad iz­vei­do sa­vu biz­ne­su, kur pats sev ir priekš­nieks un saim­nieks. Mek­lē prak­tis­kus ri­si­nā­ju­mus, lai dzī­vo­ša­na kļū­tu kom­for­tab­lā­ka. Pie­mīt lo­ģi­ka, spēj pre­cī­zi for­mu­lēt do­mas, ir lie­lisks sa­ru­nu biedrs un ora­tors. Sko­lo­tājs ar lie­lo bur­tu. Pa­tīk pa­nā­ku­mi un at­zi­nī­ba. Lai pie­sais­tī­tu uz­ma­nī­bu, Trij­nieks mēdz likt lie­tā vi­su ar­se­nā­lu - iz­smal­ci­nā­tas sa­ru­nas, jo­kus, ka­lam­bū­rus, te­at­rā­lus žes­tus. Vi­ņam no­zī­mī­ga ir in­di­vi­du­ali­tā­te un pie­vil­cī­ba. Da­ra daudz un vi­su pa­spēj, jo ir daudz­pu­sīgs cil­vēks. Bez dar­bo­ša­nās ne­nīkst, ro­sās kā at­spo­le. Ja kā­da no­dar­be kļūst ap­grū­ti­no­ša, viņš pie­vēr­šas ci­tai. Tā­dā vei­dā, da­rot vai­rā­kus dar­bus vien­lai­kus, spēj no­pel­nīt. Pa­ras­ti pa­beidz ie­sāk­to. Diem­žēl vi­ņam grū­ti at­slā­bi­nā­ties pat at­pū­tas lai­kā. Spē­jīgs pa­lī­dzēt pat ie­naid­nie­kam, ja vien tas pa­lūgs. Pa­tīk ce­ļot, un dzī­vē pa­ma­nās sa­stapt daudz sla­ve­nī­bu.

12. Al­laž ne­mie­rīgs, prāts vien­mēr ir no­dar­bi­nāts ar do­mām, plā­niem un ide­jām. Viņš vi­sam pie­krīt, lai gan nav pār­lie­ci­nāts par to, vai tie­šām at­bal­sta vi­su, kam sa­ka jā. Kad bei­dzot iz­lemj, ka ne­pie­krīt, var kra­si mai­nīt vie­dok­li. Tas tra­ci­na drau­gus un pa­zi­ņas - bie­ži nav zi­nāms, vai 12. da­tu­mā dzi­mu­šā pē­dē­jais vārds tie­šām būs pē­dē­jais, vai uz vi­ņa teik­to var pa­ļau­ties. Viņš sāk dar­bus un pa­met, jo pār­do­mā. Pa­nā­ku­mus gūst no­brie­du­šā ve­cu­mā, jo jau­nī­bā aiz mu­gu­ras vel­kas ne­skai­tā­mi ie­sāk­ti un pa­mes­ti pro­jek­ti. Gā­dā par se­vi pats, ne­ko ne­pra­sa no ci­tiem, jo pri­vā­tā dzī­ve vi­ņam ir no­zī­mī­ga. Ga­ta­vo ēst, rī­ko svēt­kus un bur­zi­ņus. Pie­mīt la­ba gau­me. Spē­jīgs pie­lā­go­ties jeb­ku­rai si­tu­āci­jai. Var kļūt par in­tri­gu upu­ri. Klup­ša­nas ak­mens var būt greiz­sir­dī­ba. Tad vai­na jā­mek­lē se­vī, kur vi­sas pro­blē­mas arī slēp­jas, ne­vis ār­ējie ie­naid­nie­ki.
21. Ātr­i ie­ka­ro po­pu­la­ri­tā­ti un sim­pā­ti­jas pre­tē­jā dzi­mu­ma acīs. Mēdz būt ha­otisks, ta­ču ātr­i tiek ga­lā ar grū­tī­bām. Gūst pa­nā­ku­mus biz­ne­sā. Vie­na no dzī­ves mi­si­jām - kal­pot cil­vē­kiem. Pro­fe­si­jā var būt ties­ne­ši vai dip­lo­mā­ti, dzī­vē ir veik­smi­nie­ki. Va­jag vien pie­slī­pēt pa­cie­tī­bu, un kļūs vēl veik­smī­gā­ki. Ja nā­cies il­gi cī­nī­ties un ciest, tad uz­va­ra no­teik­ti pie­nāks. Kā­da si­tu­āci­ja var kļūt lik­te­nī­ga un ap­griezt kā­jām gai­sā vi­su dzī­vi. Tad vai nu būs ie­spē­ja uz­kāpt vēl augst­āk, vai nu no­krist pa­vi­sam ze­mu. Jā­ie­mā­cās pār­dzī­vot ne­lai­mes, tie­ši tas pa­lī­dzēs iz­ķe­pu­ro­ties. Ja cil­vēks būs ņer­ga un čīk­stu­lis, tad no­grims di­be­nā, ja gūs mā­cī­bu un kuls to krē­ju­mu ķēr­nē, tad iz­si­tī­sies uz augš­u.

30. Ja grib strā­dāt, tad ar sma­gu dar­bu ie­gūs kom­for­tu un nau­du. Vai­rāk ne­kā ci­ti no­dar­bo­jas ar nau­das pel­nī­ša­nu. Daž­kārt mēdz rau­ties vai­rā­kās hal­tū­rās un pa­mest no­vār­tā pa­mat­pie­nā­ku­mus. Tā­dē­jā­di pa­tē­rē daudz ener­ģi­jas. Sa­bied­risks cil­vēks, pa­līdz ci­tiem. Pa­lī­dzī­ba un pa­lī­dzē­ša­na ļo­ti ie­spai­do at­tie­cī­bas ar pre­tē­jo dzi­mu­mu. Pri­vā­ta­jās at­tie­cī­bās pa­ļau­jas uz sa­viem sprie­du­miem un dzim­tas tra­dī­ci­jām. Pa­tīk vi­su kār­tī­gi ap­svērt, ir kon­ser­va­tī­vāks ne­kā ci­ti Trij­nie­ka gru­pā dzi­mu­šie. Ci­ti par vi­ņu sa­cīs - ne­veik­smi­nieks. Ta­ču nē, šis cil­vēks ir ra­dī­jis sa­vu dzī­ves fi­lo­zo­fi­ju, kam se­ko un pēc ku­ras prin­ci­piem dzī­vo.

Čet­ri­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 4., 13., 22. vai 31. da­tu­mā

4. Skait­lis ap­zī­mē sta­bi­li­tā­ti, kon­ser­va­tī­vis­mu, li­kum­pak­lau­sī­bu, sis­tē­mu un kār­tī­bu. Čet­ri­nieks ir ne­at­ka­rīgs un prak­tisks cil­vēks, re­for­ma­tors un ide­jis­kais cī­nī­tājs. Čet­ri­nie­ki spēj pa­veikt no­zī­mī­gas so­ci­ālas re­for­mas sa­bied­rī­bā. Go­dīgs, aku­rāts, pie­vērš uz­ma­nī­bu de­ta­ļām. Mēdz būt spī­tīgs un ne­lab­prāt iz­rā­da pie­ķer­ša­nos. Vi­ņa dzī­vē var no­tikt ne­gai­dī­tas pār­mai­ņas, ne­mi­tī­gi iz­ju­tīs kā­pu­mus un kri­tu­mus un pā­rāk ne­uz­ti­cē­sies ci­tiem. Cie­ša­nas un sā­pes pār­dzī­vo sto­is­ki. Arī pār­mai­ņas uz­tver bez his­tē­ri­jas - tā ir, un viss. Lai kā iz­vēr­stos strīds, Čet­ri­nieks no­stā­sies ne­veik­smi­nie­ka pus­ē. Po­li­ti­kā šāds cil­vēks at­ro­das opo­zī­ci­jā. Viņš ne­grib būt pa vi­du un rem­dens. Čet­ri­nie­ku vi­su dzī­vi kri­ti­zēs, jo vi­ņa uz­ska­ti at­šķir­sies no vai­rā­ku­ma. Tā­dē­jā­di viņš ra­da pro­blē­mas pats sev, jo iet pret strau­mi. Ir uz­ti­cams draugs, pa­cie­tī­gi uz­klau­sa drau­gu žē­la­bas. To­mēr spēj kra­si mai­nī­ties - no mai­ga un ie­jū­tī­ga cil­vē­ka uz rup­ju un tie­šu. Ja ie­gūst nau­du, to vieg­li iz­tē­rē. Vieg­lums, ar kā­du viņš šķi­ras no nau­das, ap­kār­tē­jiem liek do­māt, ka viņš ir ba­gāts. Pa­tīk dai­ļās māk­slas. Ne vien­mēr spēj sa­sniegt to, ko vē­las. Ir pār­lie­ku kri­tisks un šau­bās par vi­su. Ie­tei­cams šau­bī­ties arī par pa­ša šau­bām.
13. Dar­bīgs cil­vēks. Pa­tīk mā­jī­ga at­mo­sfē­ra. Ja at­rod cil­vē­kus, kas spēj at­bal­stīt un pa­bal­stīt, tad vi­sas lie­tas var iz­da­rīt un no­kār­tot ātr­āk un veik­smī­gāk. Dzī­vē va­ja­dzī­ga stip­rā­ka aiz­mu­gu­re. Šis ir prak­tis­ku, uz­ma­nī­gu un prā­tī­gu cil­vē­ku rak­stu­ro­jošs skait­lis. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais spēj ātr­i ap­tvert un sa­prast, tā­lab gūst pa­nā­ku­mus zi­nāt­nis­ka­jā un pēt­nie­cis­ka­jā dar­bā. Tas, ko par skait­li 13 do­mā māņ­ti­cī­gā Rie­tu­mu sa­bied­rī­ba, tik tie­šām ir māņ­ti­cī­ba - ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais nav ne­lai­mīgs cil­vēks!

22. Uz­ska­ta par mis­tis­ku skait­li. Ir emo­ci­onāls un ner­vozs, pie­mīt in­tu­īci­ja. Var būt tik spī­tīgs, ka par vi­ņu sa­ka: nu, ne­tie­kam ga­lā. Ja tiek šķirts no ģi­me­nes, tad ļo­ti pār­dzī­vo un cieš. Cil­vēks daudz zi­na un pie­nā­ku­mus pil­da pēc la­bā­kās sirds­ap­zi­ņas. Bie­ži vien ne­sa­ņem pie­nā­cī­gu at­bal­stu no par­tne­ra, ģi­me­nes lo­cek­ļiem un ko­lē­ģiem un pa dzī­vi ku­ļas sa­viem spē­kiem. Var sa­sniegt pa­nā­ku­mus po­li­ti­kā un biz­ne­sā, ar no­sa­cī­ju­mu, ja par­tne­ris at­bal­sta. Va­jag ie­mā­cī­ties pār­val­dīt sa­vu prā­tu un at­slēgt to, lai sma­dze­nes at­pū­šas. Jā­būt dis­cip­li­nē­tam un go­dī­gam li­ku­ma priekš­ā. Ie­tei­cams spe­ci­ali­zē­ties no­teik­tā jo­mā, ne­vis cen­sties daudz ko ap­gūt un da­rīt vi­su. Nav pie­mē­rots ru­tī­nas darbs. Jā­iz­man­to savs ie­dves­mo­tā­ja ta­lants un ra­do­šums.

31. Pie­mīt biz­nes­me­ņa ķē­riens, ini­ci­atī­va un iz­lē­mī­ba. Ne­gai­dī­tu pār­mai­ņu lai­kā ne­jū­tas dro­ši. Ne­re­ti jū­tas vien­tuļš, jo tu­vā­kie cil­vē­ki ne­pa­rei­zi iz­prot šā cil­vē­ka vār­dus un rī­cī­bu. Tad var ie­iet se­vī pā­rāk dzi­ļi. Bie­ži vien nav pār­lie­ci­nāts par se­vi, bet cen­šas iz­rā­dīt, ka ir paš­pār­lie­ci­nāts. Ne­pie­cie­ša­ma drau­dzī­ga at­mo­sfē­ra, diem­žēl vi­sā­du pār­pra­tu­mu dēļ tā­du ir grū­ti pa­nākt. Ie­spē­ja­ma ego­is­tis­ka rī­cī­ba, jo ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais grib, lai tiek īs­te­no­tas ti­kai vi­ņa ie­ce­res. Bet ne­va­jag to ci­tiem uz­tiept! Lai sa­bied­rī­bā kļū­tu pa­zīs­ta­māks, nā­kas kriet­ni no­pū­lē­ties. At­bal­sta mūs­die­nī­gas ide­jas un no­stā­jas pret no­ve­co­ju­šām vēr­tī­bām. Strī­dos aiz­stāv tos, ku­riem ci­ti uz­brūk.

Piec­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 5., 14. vai 23. da­tu­mā

5. Pa­ras­ti pa­ļau­jas uz sa­jū­tām. Ir im­pul­sīvs, maigs un vieg­li ie­vai­no­jams. Vi­su dzī­vi mā­cās, tāds mū­žī­gais sko­lēns. Ci­ti sme­jas, ka Piec­nie­ka sma­dze­nes ne­no­ve­co. Ātr­i pie­ņem lē­mu­mus. Pa­tīk iz­klai­de, tā­pēc ap se­vi ra­da jaut­ru, vieg­lu at­mo­sfē­ru, kaut arī mū­žī­gie svēt­ki rei­zēm ap­ēd daudz ener­ģi­jas. Grib iz­just ap­kār­tē­jo at­zi­nī­bu, bet var būt ne­pa­stā­vīgs un ātr­i zau­dēt jaun­ie­gū­tos drau­gus. Pa­tīk pār­mai­ņas, ne­kaļ sta­bi­lus un il­gter­mi­ņa plā­nus. Azar­tisks un ga­tavs ris­kēt, tā­pēc iz­do­mā da­žā­dus vei­dus, kā ie­gūt nau­du. Šā ie­mes­la dēļ no azart­spē­lēm jā­tu­ras pa ga­ba­lu. Pie­mīt in­tu­īci­ja, tā­lab ne­re­ti at­bild, līdz ga­lam ne­no­klau­so­ties jau­tā­ju­mus. Vi­sur jū­tas kom­for­tab­li, bet sa­vā dzī­ves­vie­tā pār­mai­ņas re­dzēt ne­vē­las. Ar bēr­niem jū­tas kā bērns, ar jaun­ie­šiem - kā jauns cil­vēks un ar ve­ciem un vie­diem ļau­dīm - kā vi­ņiem līdz­īgs. Labs ora­tors, pat opo­nen­tus spēj pa­da­rīt par drau­giem. Spēj sa­krāt nau­du, lai arī fi­nan­si­ālais stā­vok­lis ne vien­mēr ir labs. Cie­na sa­vu lai­ku, bet pār­sva­rā stei­dzas. Pa­tīk dze­ja. Ģi­me­ne nav pir­ma­jā vie­tā; ja jā­dzī­vo ilg­sto­šā at­šķir­tī­bā, tad pēc mā­jās pa­li­cē­jiem ne­sē­ro. Tic lik­te­nim un veik­smei. Pa­tīk asas iz­jū­tas.

14. Du­āla per­so­nī­ba. Līdz­jū­tīgs, iz­pa­lī­dzīgs un emo­ci­onāls cil­vēks. Pie­mīt vēl­me ris­kēt. Vi­ņa dzī­vē bie­žāk ne­kā ci­tiem ga­dās pār­mai­ņas. Un arī ris­kē viņš bie­žāk ne­kā ci­ti. Lai sa­snieg­tu mēr­ķi, jā­sag­la­bā vēss prāts, vien­mēr va­jag ie­spē­ja­mos ie­gu­vu­mus un zau­dē­ju­mus iz­svērt, ne­vis da­rīt un ti­kai pēc tam do­māt. Ja darbs sais­tīts ar fi­nan­sēm, tad tā ir pie­mē­ro­ta jo­ma, ti­kai jā­at­ce­ras, ka vi­ņu var ie­gāzt ci­tu cil­vē­ku veik­ti ris­kan­ti da­rī­ju­mi. Ja tos ne­prog­no­zē un ne­pār­bau­da, tad ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais var ciest ļo­ti lie­lus zau­dē­ju­mus. Ja esat kaut­rīgs, vien­tu­līgs cil­vēks, tad zi­niet - strā­dā­jot ar se­vi, ie­spē­jams mai­nī­ties. Tāds ir jū­su dzī­ves uz­de­vums. Ja bū­siet at­klāts un pa­tiess, tad būs vieg­lāk pār­va­rēt ne­iz­do­ša­nos un ne­veik­smes.

23. Spē­cī­ga un in­te­lek­tu­āla per­so­nī­ba. Pro­fe­si­onā­lis sa­vā jo­mā, ir vi­sas ie­spē­jas kļūt sla­ve­nam iz­vē­lē­ta­jā pro­fe­si­jā. Pa­tīk pre­tē­jā dzi­mu­ma pār­stāv­ji. Cil­vē­ki vi­ņu mīl jaut­rā rak­stu­ra dēļ, un viņš ir veik­smi­nieks dzī­vē. Pa­kļau­jas ga­ra­stā­vok­ļa mai­ņām, pa­tīk ris­kēt. Lab­prāt dzī­vo grez­nī­bā, grib dzir­dēt sa­vu vār­du iz­ska­nam ie­spē­ja­mi pla­šāk, vē­las ie­ņemt augs­tu stā­vok­li. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais ir ra­dīts pa­nā­ku­miem, viņš ie­gūst augs­tu per­so­nu lab­vē­lī­bu un aiz­sar­dzī­bu. Dzī­ves uz­de­vums ir mek­lēt, at­rast un iz­man­tot saik­ni starp ma­te­ri­ālo un ga­rī­go pa­sau­li, tas mai­nīs ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šā cil­vē­ka at­tiek­smi pret ci­tiem. Jā­kļūst at­sau­cī­gā­kam un uz­ma­nī­gā­kam, tas bru­ģēs ce­ļu pro­fe­si­onā­la­jā iz­aug­smē.

Seš­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 6., 15. vai 24. da­tu­mā

6. Pie­sais­ta ap­kār­tē­jos, jo pie­mīt jau­nek­lī­ga dzī­ves uz­tve­re. Pa­tīk grez­nī­ba, ap­vel­tīts ar la­bu gau­mi, vieg­li šķi­ras no nau­das un grib sev ap­kārt re­dzēt skais­tus cil­vē­kus. Mī­ļup­rāt ce­ļo. Vien­mēr ir ar kaut ko aiz­ņemts. Pār­spī­lē­ti rū­pē­jas par sa­vu ār­ie­ni un grib at­stāt ie­spai­du ar dār­gu ap­ģēr­bu. Seš­nie­kam ne­pa­tīk ne­glī­tums, ne­tī­rī­ba un ne­kār­tī­ba. Dzī­ves un dar­ba vie­ta vi­ņam al­laž ir aku­rā­ta, tī­ra un sa­kop­ta. Viņš iz­do­mās, kā pa­da­rīt mā­jī­gā­ku pat ne­mī­lī­gu ofi­sa tel­pu. Ne­lab­prāt ie­sais­tās strī­dos, ja vi­ņu iz­ai­ci­na, tad la­bāk pa­me­tīs kau­jas lau­ku ne­kā me­tī­sies vir­sū pre­ti­nie­kam. Kom­pro­mi­su meis­tars. Ga­tavs uz­ņem­ties so­ci­ālus un ģi­me­nes pie­nā­ku­mus, ģi­me­nes lo­cek­ļu lab­klā­jī­ba un lab­sa­jū­ta Seš­nie­kam ir ļo­ti no­zī­mī­ga. Viņš ļo­ti gā­dā par ve­cā­kiem. Ne­spēj ilg­sto­ši pa­likt viens, ne­pie­cie­ša­ma kom­pā­ni­ja. Viņš ir gudrs un tak­tisks, tā­pēc ci­tu no­slē­pu­mus uz­zi­na bez pie­pū­les, jo vi­ņam uz­ti­cas. Pirms ko uz­sākt, pa­tīk ap­svērt vi­sā­dus va­ri­an­tus, tā­pēc no ma­las šķiet maz­liet «brem­ze». Kad Seš­nie­ku sāk stei­dzi­nāt, viņš var kļūt ner­vozs un pie­ļaut daudz kļū­du. Ne­grib ko­man­dēt un iz­rī­kot ci­tus. Vī­rie­šiem pa­tīk skais­tas sie­vie­tes, sie­vie­tēm pa­tīk dārg­ak­me­ņi. Bril­jan­ti ir mei­te­ņu la­bā­kie drau­gi…

15. Augst­sir­dīgs un ar­tis­tisks cil­vēks ar ap­bu­ro­šām ma­nie­rēm. Spēj iz­man­tot ga­dī­ju­mu sa­vā la­bā. Pa­tīk mo­der­nas lie­tas, ma­te­ri­ālas vēr­tī­bas un sla­va. In­te­re­sē­jas par li­te­ra­tū­ru, māk­slu, mū­zi­ku. Mīl un bau­da dzī­vi, pa­tīk zie­di, kos­mē­ti­ka, dārg­ak­me­ņi, gau­mīgs, labs ap­ģērbs. Labs ora­tors, lab­prāt go­zē­jas pro­žek­to­ru gais­mā. Ir emo­ci­onāls un maigs, iz­ska­tās jaun­āks par vie­nau­džiem. Pre­tē­jais dzi­mums lab­prāt me­tas vi­ņam pa­lī­gā un pat ap­dā­vi­na. Šā cil­vē­ka dzī­ve no­tiek dai­ļās Ve­ne­ras pa­spār­nē. Viņš var likt lie­tā ma­ģi­ju, lai pa­nāk­tu sa­vu, ne­vis lai pa­lī­dzē­tu ci­tiem. Dzī­ves uz­de­vums ir pie­slā­pēt ego­is­mu, pa­vēr­tēt se­vi kri­tis­kāk. Veik­sies vēl la­bāk, ja pa­lī­dzē­siet tiem, kam klā­jas slik­tāk ne­kā jums. Kļūs­tiet at­bil­dī­gāks un ne­uz­krau­jiet uz ci­tu cil­vē­ku ple­ciem at­bil­dī­bu par sa­vām pro­blē­mām.

24. Cil­vēks ir ra­dīts ģi­me­nes lig­zdi­ņas vī­ša­nai. Rū­pē­jas par ve­cā­ko pa­au­dzi. Vien­mēr ga­tavs pa­lī­dzēt, pie­klā­jīgs, at­sau­cīgs, spē­cī­ga rak­stu­ra cil­vēks. Var ga­dī­ties strā­dāt ko­mu­nā­lo pa­kal­po­ju­mu sfē­rā. Ie­spē­jams, no ci­tiem slēpj un daudz ko ne­stās­ta par se­vi. Prot gla­bāt ci­tu cil­vē­ku no­slē­pu­mus. Dzī­vē daudz pār­mai­ņu. Kad pa­ša no­do­mi ir skaid­ri un tī­ri, tad ne­būs šķēr­šļu, lai īs­te­no­tu ie­ce­res. Ezo­tē­ri­ķi teik­tu, ka tad pa­līdz kos­moss. Iz­rā­dī­tā ag­re­si­ja var vēr­sties pret pa­šu. Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­ša­jam pa­lī­dzēs pa­sau­les va­re­nie un pre­tē­jā dzi­mu­ma pār­stāv­ji. Dzī­ves uz­de­vums ir iz­da­rīt vi­su, kas no jums at­ka­rīgs, lai pa­sau­lē ma­zi­nā­tu var­dar­bī­bu. Ska­ļi vār­di, vai ne? Bet to var iz­da­rīt, arī ti­kai iz­pro­tot, kā­pēc cil­vē­ki rī­ko­jas var­dar­bī­gi. Var­būt lai­kus iz­sauk­ta po­li­ci­ja būs dzī­ves uz­de­vu­ma vērts darbs.

Sep­tīt­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 7., 16. vai 25. da­tu­mā
7. In­di­vi­du­ālists, pe­dants, ie­tie­pīgs, rei­zēm ne­drošs cil­vēks. Daž­kārt pie­mīt eks­tra­sen­so­ras do­tī­bas. Var būt svār­stīgs, ne­spēj pie­ņemt lē­mu­mus, pie­dzī­vo bie­žas ga­ra­stā­vok­ļa mai­ņas. Dau­dzi 7. da­tu­mā dzi­mu­šie ir dzej­nie­ki, māk­sli­nie­ki, do­mā­tā­ji, ties­ne­ši, nu­me­ro­lo­gi, re­for­ma­to­ri un zi­nāt­nie­ki. Ja pie­vēr­šas ga­rī­gām prak­sēm un re­li­ģi­jai, tad lai­cī­ga­jā pa­sau­lē var ne­at­griez­ties. Vi­ņam ir la­ba sirds, šis cil­vēks ir so­ci­āli ten­dēts, arī ro­man­tisks un sen­ti­men­tāls. Fi­lo­zo­fisks skats uz dzī­vi vi­ņu pa­da­ra uni­kā­lu un pie­vil­cī­gu. Sep­tīt­nie­kam pa­tīk ve­cas lie­tas, se­nas gud­rī­bas, un viņš spēj tām pie­šķirt pa­pil­du vēr­tī­bu. Ne­cieš ne­tais­nī­bu. Spēj aiz­raut pub­li­ku un ie­stās­tīt tai daudz ko, tā­pēc jā­do­mā, kā­du mēr­ķi grib pa­nākt ko­mu­ni­kā­ci­jā ar ci­tiem. Ne­vēr­tē ci­tus pēc vi­ņu ama­ta, stā­vok­ļa sa­bied­rī­bā un fi­nan­sēm. Ār­ēji šķiet ha­otis­ki un li­ku­mus no­rai­došs, bet iek­šē­ji ir la­bi or­ga­ni­zēts, ar sa­viem prin­ci­piem, kas ļauj jus­ties fi­zis­ki un men­tā­li ve­se­lam, jo ne­grib kon­flik­tēt ar sa­vu sirds­ap­zi­ņu. Labs plā­no­tājs. Vieg­li iz­lie­to nau­du, bet prot iz­de­vī­gi pār­dot sa­vas ide­jas un at­kal no­pel­nīt. Vi­su lai­ku ri­si­na kaut kā­das pro­blē­mas. Pa­tīk pār­mai­ņas un ce­ļo­ša­na. Lab­prāt ap se­vi ra­da mis­ti­ķa auru. Mā­cās no dzī­vē sa­stap­ta­jiem cil­vē­kiem un pie­dzī­vo­ta­jām si­tu­āci­jām. Sep­tīt­nieks drau­giem un ģi­me­nes lo­cek­ļiem at­nes veik­smi, tā­pēc vi­ņu va­jag pie­tu­rēt sa­vā tu­vu­mā - gan­drīz kā skur­steņ­slau­ķa po­gu.

16. Ga­ra­stā­vok­ļa cil­vēks. Pie­mīt ana­lī­tisks prāts, bet ir grū­ti at­šķirt la­bu no ļau­na. Tas vi­ņā ra­da trauk­smi un šau­bas. Ide­ālists un he­do­nists vien­lai­kus. Sap­ņo­tājs, kurš var dzī­vot sa­vu fan­tā­zi­ju pa­sau­lē. Ja at­tīs­ta ga­rī­gu­mu, tad ātr­i iz­prot sa­vus dzī­ves uz­de­vu­mus, bet var kļūt par as­kē­tu. Var pie­vēr­sties okul­tis­mam un dzied­nie­cī­bai. Ja ga­rī­gā dzī­ve tiek pa­mes­ta no­vār­tā, tad var ie­sais­tī­ties kā­dā sle­pe­nā bied­rī­bā. Pār­dzī­vo zau­dē­ju­mus, bet no ce­ļa uz mēr­ķi ne­no­vir­zās. Ap šo cil­vē­ku ne­re­ti val­da bur­ves­tī­ba un mis­ti­cisms pat vis­pa­ras­tā­ka­jos no­ti­ku­mos. Vi­ņa uz­de­vums ir to vi­su sa­just un pa­lī­dzēt ci­tiem ie­rau­dzīt brī­nu­mus arī ik­die­nā.

25. Sap­ņo­tājs, māk­sli­nie­cisks cil­vēks. Pie­mīt in­tu­īci­ja, in­te­re­sē­jas par okul­tis­mu un ezo­tē­ri­ku. Mē­ģi­na iz­prast da­bas un kos­mo­sa no­slē­pu­mus, var di­bi­nāt re­li­ģis­kas sko­las un iz­vei­dot sa­vu mā­cī­bu un no ci­tām at­šķi­rī­gu kon­cep­ci­ju. Ne­veik­smes ļauj ie­gūt pie­re­dzi un pa­sau­les iz­prat­ni. Ar ko­lē­ģu un ra­du pa­lī­dzī­bu pa­ma­zām spēj no­sta­bi­li­zē­ties dzī­vē. Fi­lo­zo­fis­ki ska­tās uz lie­tām un le­po­jas ar sa­viem ta­lan­tiem un sa­snie­gu­miem, jo pa­nā­ku­mi nav no­kri­tu­ši kā no gai­sa. Viss sa­sniegts sa­viem spē­kiem. Mī­las lie­tās var būt vai­rāk klu­pie­nu ne­kā bau­du, bet caur lau­lī­bu var ri­si­nāt fi­nan­šu pro­blē­mas. Ne­va­ja­dzē­tu ris­kēt. Jā­at­ce­ras, ka pie­re­dze šo cil­vē­ku pa­da­ra stip­rā­ku.

As­tot­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 8., 17. vai 26. da­tu­mā
8. Pie­mīt pras­me «tai­sīt» nau­du, ie­vē­ro­jot sa­bied­rī­bā val­do­šās mo­rā­les un ēti­kas pra­sī­bas. Cil­vēks-no­slē­pums, ku­ru līdz ga­lam ne­sa­pra­tīs pat vi­ņa vis­tu­vā­kie cil­vē­ki. As­tot­nieks at­stāj sa­vu vār­du vēs­tu­rē. Labs dar­bi­nieks, lab­prāt uz­ņe­mas pie­nā­ku­mus, un vi­ņa ro­kās pat ne­ie­spē­ja­mais kļūst ie­spē­jams. No­slēgts, pa­cie­tīgs, me­lan­ho­lisks, ne­pie­ņem pa­lī­dzī­bu (ja nu kā­du nie­ku), jo vi­su grib iz­da­rīt pats. Ne­at­lai­dīgs - kaut arī sa­stop ļo­ti daudz šķēr­šļu, viņš ne­at­lai­dī­gi tur­pi­na iet uz mēr­ķi. Spēj pie­lā­go­ties ap­stāk­ļiem, jo ir pie­ra­dis, ka vien­mēr kaut kas no­tiek. Vien­tuļ­nieks, ne­pie­mīt iz­smal­ci­nā­ta hu­mo­ra iz­jū­ta, ār­ēji drūms, ci­tiem šķiet pat aso­ci­āls. Bet tāds ir vi­ņa dzī­ves sti­liņš. Ār­ēji skarbs, bet iek­šē­ji maigs un pie­klā­jīgs, vien­mēr ga­tavs aiz­stā­vēt drau­gus. Eks­trē­mists, kurš krīt ga­lē­jī­bās gan mī­lā, gan nai­dā. Nie­cī­gi sa­snie­gu­mi vi­ņu ne­pa­mie­ri­na, viņš grib daudz. Viņš ir vieds jau ag­rā jau­nī­bā, tā­pēc As­tot­nie­kam pra­sa pa­do­mus. Ne­pa­kļau­jas vis­pār­pie­ņem­tām nor­mām un li­ku­miem. Viņš ir ma­te­ri­ālists, ku­ru sa­trauc fi­nan­si­ālā si­tu­āci­jā, bet pēc nau­das ne­dze­nas. Var iz­lie­tot sa­vus uz­krā­ju­mus ci­tu cil­vē­ku la­bā un ne­ko ne­gai­da pre­tim. Kad ir sa­pel­nī­jis ga­na daudz nau­das, tad sāk at­tīs­tīt sa­vas okul­tās spē­jas, pie­vēr­šas re­li­ģi­jai, no­do­das fi­lo­zo­fi­jai un me­di­tā­ci­jai.

17. Ma­te­ri­ālists, pie­mīt la­ba biz­ne­sa oža. Dros­mīgs cil­vēks, kurš ie­mā­cī­jies pret grū­tī­bām un šķēr­šļiem iz­tu­rē­ties mie­rī­gi un pār­va­rēt tos. Grū­tī­bas vi­ņu ne­ap­tu­rēs, jo sa­rež­ģī­ju­mi ie­mā­ca mai­nīt at­tiek­smi pret se­vi un sa­prast sa­vu bū­tī­bu. Ja cil­vēks vis­pirms iz­vē­las grū­tā­ko ce­ļu, tad ir skaidrs, ka turp­māk vi­ņam kļūs ar­vien vieg­lāk un la­bāk. Ar ga­diem kļūst iek­šē­ji un ār­ēji rā­māks un ļauj ša­jā mie­rā grem­dē­ties arī pa­kārt eso­ša­jiem. Ga­rīgs cil­vēks, ie­spē­jams, sāks kal­pot ci­tu la­bā. Šā­da rī­cī­ba vi­ņu pa­da­rīs sla­ve­nu pēc nā­ves. Pa­nā­ku­mi gai­dā­mi mū­ža no­ga­lē. Viņš ie­gūs ma­te­ri­ālo lab­klā­jī­bu, kaut arī per­so­nis­ka­jā dzī­vē ne­ju­tī­sies ap­mie­ri­nāts. Va­ja­dzē­tu ie­mā­cī­ties iz­vēr­tēt, ar ko drau­dzē­ties un no ku­ra pie­ņemt pa­lī­dzī­bu. Tā­pat arī vi­ņa dzī­ves ce­ļu no­teiks ti­kai un vie­nī­gi pa­ša iz­vē­le, tā­lab ir liet­de­rī­gi sa­prast, ka va­jag mā­cēt sa­mie­ri­nā­ties un ie­vē­rot ēti­ku.

26. Ma­te­ri­ālists un fa­tā­lists. Jā­pār­var daudz grū­tī­bu, īpa­ši jau­nī­bā. Pār­lie­ka aiz­rau­ša­nās ar pre­tē­jo dzi­mu­mu var iz­rai­sīt ka­tas­tro­fu pa­ša dzī­vē. Dzī­ves par­tne­ris jā­iz­vē­las ļo­ti ap­do­mī­gi. Kļū­da lau­lā­tā drau­ga iz­vē­lē var no­vest pie pa­ma­tī­ga kra­ha. Kaut arī pa­tīk bau­das, šis cil­vēks pēc kā­zām no­mie­ri­nās un pār­trauc sa­vas mī­las dē­kas. Mū­ža no­ga­lē vi­ņi gai­da pa­nā­ku­mi, sa­snie­gu­mi un at­zi­nī­ba. Viņš gan­drīz vi­su sa­sniedz ar sa­vu dar­bu, tā­pēc pro­fe­si­onā­la­jā jo­mā vi­ņu augs­tu vēr­tē.

De­vīt­nie­ka gru­pa

Dzi­mu­ši 9., 18. vai 27. da­tu­mā
9. Hu­mā­nists, līdz­jū­tīgs, paš­aiz­lie­dzīgs, vieds un dāsns cil­vēks. Op­ti­mists. Vi­su lai­ku kaut ko da­ra. Ne­at­pū­tī­sies, ka­mēr ne­būs sa­snie­dzis vē­la­mo mēr­ķi. Uz mēr­ķa sa­snieg­ša­nu ten­dēts cil­vēks. Pa­tīk sa­cen­sties, ir dros­mīgs un ne­at­teik­sies no pie­dzī­vo­ju­miem. Am­bi­ci­ozs un spē­cī­gas gri­bas cil­vēks, kas ļo­ti ātr­i re­aģē un vien­mēr ir ga­tavs rī­cī­bai. Spēj at­vai­rīt uz­bru­ku­mu, jo ir spē­cī­gi iek­šē­jie aiz­sar­dzī­bas me­hā­nis­mi. De­vīt­nieks spēj mī­lēt vi­su cil­vē­ci. Māk­sli­nie­ka un do­mā­tā­ja tips, kurš il­gi at­tīs­tī­jies ie­priek­šē­jās re­in­kar­nā­ci­jās un ta­gad var da­lī­ties ar ie­gū­ta­jām zi­nā­ša­nām. Vi­ņam pa­tīk pār­va­rēt grū­tī­bas un ie­dves­mot ci­tus. Ļo­ti, ļo­ti at­bil­dīgs, ta­ču ne vien­mēr pa­tiks uz­klau­sīt kri­ti­ku. Labs or­ga­ni­za­tors un spē­jīgs ad­mi­nis­trē­tājs. Lī­de­ris, prot kon­tro­lēt, va­dīt un pa­kļaut ci­tus sa­vu pa­tī­ka­mo cil­vē­cis­ko īpa­šī­bu dēļ. Ja nav la­bā omā, tad gan var kļūt ag­re­sīvs un at­rie­bīgs. Dzi­mis, lai gū­tu pa­nā­ku­mus. Mū­ža no­ga­lē ar sa­vu ne­pār­do­mā­to rī­cī­bu var iz­bie­dēt līdz­cil­vē­kus.

18. Ne­at­ka­rīgs, augs­ti kva­li­fi­cēts spe­ci­ālists, labs pa­dom­de­vējs, bet arī iek­šē­jo kon­flik­tu no­mo­cīts cil­vēks. Vi­ņā ma­te­ri­ālis­tis­kā da­ba daž­kārt grib sa­graut ga­rī­go. Spē­cī­gais rak­sturs ļauj uz­veikt grū­tī­bas, ne­vis tām pa­do­ties. Var ie­kul­ties bīs­ta­mās si­tu­āci­jās un no­nākt slik­tās kom­pā­ni­jās, ta­ču spēj tikt ar vi­su ga­lā. Ģi­me­nes dzī­vē miers ne­val­da, var būt slik­tas at­tie­cī­bas ar tu­vā­ka­jiem ra­diem un par­tne­ri. Mēdz no­pel­nīt nau­du, pār­kāp­jot ēti­kas prin­ci­pus. Spie­dze vi­ņu no­māc. Daž­reiz kļūst rupjš un ciet­sir­dīgs, jo vē­las tāds būt. Ja vi­ņu dis­cip­li­nē un ap­kārt ir lab­vē­lī­gi no­ska­ņo­ti, ga­rī­gi cil­vē­ki, tad ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais var ie­ņemt augs­tu ama­tu. Ne­va­jag būt ag­re­sī­vam un var­dar­bī­gam! Mēdz teikt, ka šis cil­vēks ir skan­dā­lists, bet var arī pa­ska­tī­ties no ci­tas pus­es - viņš vien­kār­ši ir re­vo­lu­ci­onārs. Gal­ve­nais dzī­ves uz­de­vums - iz­da­rīt vi­su, lai pa­sau­le kļū­tu skais­tā­ka. Uz­smai­diet, ne­vis uz­klie­dziet.

27. Daudz­pu­sī­gas in­te­re­ses, ir iz­lē­mīgs, emo­ci­onāls, arī ner­vozs. Vi­ņa ener­ģi­ja šķiet ne­iz­sīk­sto­ša. Dzī­vē at­ka­rīgs no ci­tiem cil­vē­kiem, ta­ču jā­ap­zi­nās, ka ne­at­ka­rī­ba spēs at­tīs­tīt gri­bas­spē­ku un iz­lē­mī­gā­ku rak­stu­ru. Tad ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais var kļūt veik­smī­gāks uz­ņē­mēj­dar­bī­bā un ģi­me­nes dzī­vē un no­dro­ši­nās sev iz­tik­ša­nu un dzī­vo­ša­nu. Viss ir pa­ša ro­kās. Šis skait­lis ap­lie­ci­na arī va­ru un spē­ku. Ja iz­man­tos sa­vu prā­tu un vien­mēr to «uz­asi­nās», tad pa­nā­ku­mi ir ga­ran­tē­ti. Viņš rū­pī­gi pār­do­mā sa­vus pro­jek­tus, bet, ja ir ide­ja vai plāns, ne­va­jag to at­likt, bet gan uz­reiz īs­te­not. Var būt val­do­nīgs rak­sturs. Ir uz­ti­cīgs ģi­me­nes vēr­tī­bām un lo­jāls dar­ba de­vē­jam. Pie­mīt spē­cī­ga in­tu­īci­ja.