Svētdiena, 3.marts

redeem Marts, Tālavs, Tālis

arrow_right_alt Ekonomika \ Latvijā

Vēl viena valsts institūcija gatavojas celt cenas daļai savu pakalpojumu

© Pixabay.com

Valdība rīt vērtēs iespējamos grozījumus Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādī.

Pašlaik maksu par Nacionālās metroloģijas institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem nosaka Ministru kabineta noteikumi "Naionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis", kur noteiktas 23 dažādas fiksētās maksas, tostarp par kalibrēšanas pakalpojumiem, mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa novērtēšanu un apstiprināšanu, apmācībām metroloģijā un starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu organizēšanu. Cenrādis tika veidots, ņemot vērā uz 2020. gadu spēkā esošo nacionālo mērvienību etalonu sarakstu un mērīšanas līdzekļu nacionālā tipa apstiprināšanas procedūru. Taču, kā teikts noteikumu projekta anotācijā, pieaugušas esošo nacionālo mērvienību etalonu uzturēšanas un personāla atalgojuma izmaksas, tostarp tās, kas saistītas ar etalonu metroloģiskās izsekojamības nodrošināšu līdz Starptautiskai mērvienību sistēmai.

Uzturēšanas izmaksu pieaugums galvenokārt esot saistīts ar telpu uzturēšanas (t.sk., energoresursu) izdevumiem un nacionālo mērvienību etalonu periodisko kalibrēšanu citu valstu nacionālajos metroloģijas institūtos, kur pēdējo divu gadu laikā vidējais izmaksu pieaugums ir 5 - 10 procenti.
Lielāko Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenu pieaugumu veido personāla un tehnisko ekspertu darba samaksa. Patreiz Nacionālās metroloģijas institūcijas metroloģijas inženieru darba samaksa ir 7,56 euro/stundā jeb 1210 euro/mēnesī. Lai piesaistītu augsti kvalificētus metroloģijas inženierus, atalgojuma līmenim būtu jābūt vismaz 80 % apmērā no vidējā atalgojuma nozarē, t.i., aptuveni 1600 euro/mēnesī (Piezīme. www.vid.gov.lv dati). Savukārt patreizējās izmaksas par ārējo tehnisko ekspertīzi ir 10,00 euro/stundā, kas ir par 23 procentiem vairāk nekā stundas likme esošajā Cenrādī. Ne vienmēr šāda darba samaksa ir pievilcīga augsti kvalificētiem tehniskajiem ekspertiem tādās mērījumu jomās kā braukšanas ātruma kontroles mērierīces vai automātiskie autosvari, un tas savukārt apgrūtina Nacionālās metroloģijas institūcijas iespējas piesaistīt kompetentākos tehniskos ekspertus attiecīgajās mērījumu jomā. Lai pietuvinātu tehniskā eksperta darba apmaksu vidējam atalgojumam valstī un veicinātu augsti kvalificētu ekspertu piesaisti, plānots palielināt tehniskā eksperta darba samaksu par aptuveni 220 procentiem (attiecīgi - 32,00 euro/stundā), tādējādi veidojot aptuveni 294 procentu pieaugumu pret esošā Cenrādī noteikto atalgojumu stundā.
Lai harmonizētu dimensionālo mērījumu pakalpojumu veidus un faktiskās izmaksas, plānots piemērot procedūras maksu garuma mēru kalibrēšanā, pēc analoģijas, kā tas tiek patreiz piemērots svītru mēru kalibrēšanā.
Noteikumu projekts paredz samazināt maksu par starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu (prasmes pārbaužu) organizēšanu par aptuveni 30 procentiem. Esošā procedūras maksa vienai laboratorijai ir vidēji tāda pati, kā akreditētu prasmes pārbaužu organizētāju piedāvājumiem. Pie tam, pēdējo piecu gadu laikā nav bijis pieprasījums pēc pakalpojuma un iespējamie klienti kā iemeslu min salīdzinoši augsto procedūras maksu. 2022. gadā pilotprojekta ietvaros Nacionālā metroloģijas institūcija piecām akreditētām laboratorijām Latvijā organizēja starplaboratoriju salīdzinošos mērījumus atsvaru kalibrēšanā bez maksas. Tas deva iespēju atkārtoti pārskatīt prasmes pārbaužu organizēšanai nepieciešamo stundu apjomu un izmaksas vienai laboratorijai.
Pēdējā gada laikā Nacionālā metroloģijas institūcija vairākkārt ir saņēmusi no klientiem iesniegumu ar lūgumu veikt apstiprināta mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa sertifikāta papildinājumus vai izmaiņas. Minētā pakalpojuma nodrošināšana ietver arī tehniskā eksperta pakalpojumus. Pie tam šāds Nacionālās metroloģijas institūcijas pakalpojums nav ietverts patreizējā Cenrādī. Tādējādi esošā situācija nenosedz Nacionālās metroloģijas institūcijas sniegto maksas pakalpojumu faktisko izmaksu apjomu tādā apmērā, lai Nacionālās metroloģijas institūcija spētu veicināt tā darbības attīstības mērķu sasniegšanu un ilgtspēju.

Maksu par kalibrēšanas pakalpojumiem veido sekojošas darbības: pieteikuma saņemšana un reģistrēšana, līguma/vienošanās par kalibrēšanas pakalpojumu sagatavošana, rēķina sagatavošana, etalona/ mērīšanas līdzekļa kalibrēšana un mērījumu rezultātu apstrāde un kalibrēšanas sertifikāta sagatavošana un izsniegšana.
Maksu par mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanu un nacionālā tipa apstiprināšanu, kā arī apstiprināta mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa papildinājumi vai izmaiņas veido: iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšana un reģistrēšana, rēķina sagatavošana, iesniegtās dokumentācijas sākotnējā izvērtēšana, mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšana (tehniskā ekspertīze), novērtēšanas dokumentu (tehniskā eksperta atzinuma) sagatavošana, lēmuma (administratīvā akta) sagatavošana, pieņemšana un paziņošana.
Savukārt maksu par mērīšanas līdzekļa nacionālā tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu veido: iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšana un reģistrēšana, rēķina sagatavošana, iesniegtās dokumentācijas izvērtēšana, mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšana atbilstībai apstiprinātajam tipam un lēmuma (administratīvā akta) sagatavošana, pieņemšana un paziņošana.
Maksu par nacionālā mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikuma sagatavošanu veido sekojošas darbības: mērīšanas līdzekļa tipa reģistrācija Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā, mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta un tā pielikuma sagatavošana un izsniegšana.
Maksu par apmācībām metroloģijas jomā veido: līguma/vienošanās par apmācības pakalpojumu sagatavošana, rēķina sagatavošana, mācību telpas un mācību materiālu nodrošinājums apmācību laikā, kvalificēta lektora piesaistīšana, apmācību materiālu sagatavošana, apmācību īstenošana, apliecinājuma par dalību apmācībā sagatavošana un izsniegšana.
Maksu par starplaboratoriju salīdzinošo mērījumu (turpmāk - prasmes pārbaudes) organizēšanu vienai laboratorijai veido: pieteikuma saņemšana un reģistrēšana, līguma/vienošanās par prasmes pārbaudes organizēšanu, rēķina sagatavošana, prasmes pārbaudes shēmas izstrāde, prasmes pārbaudes objekta sagatavošana, tā homogenitātes un stabilitātes novērtēšana, prasmes pārbaudes objekta metroloģiskās izsekojamības nodrošināšana, prasmes pārbaudes objekta piešķirtās vērtības noteikšana un mērījumu nenoteiktības aprēķināšana, prasmes pārbaudes rezultātu statistiskā modeļa izstrāde, prasmes pārbaudes izpilde, prasmes pārbaudes objekta apstrāde, glabāšana, iesaiņošana, marķēšana un izplatīšana, prasmes pārbaudes rezultātu statistiskā analīze un laboratorijas veiktspējas novērtēšana, kā arī prasmes pārbaudes pārskata sagatavošana un rezultātu paziņošana.
Ievērojot minēto, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu, kurā ir aktualizēts sniegto maksas pakalpojumu cenrādis, ievērojot principu, ka maksai par sniegtajiem pakalpojumiem ir jāsedz pilnas Nacionālās metroloģijas institūcijas darbības izmaksas, nodrošinot pakalpojumu finansiālu neatkarību, ilgtspēju un attīstību.

Noteikumu projekts paredz grozījuma spēkā stāšanos ar 2024.gada 1.janvāri.