"Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca" - paziņojums

 

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”
(Reģ. Nr. LV40003030454 juridiskā adrese Klijānu ielā 18, Rīga) valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2021.gada 29. aprīlī plkst.12.00

Darba kārtība:

  1. Valdes ziņojums par 2020.gada darbības rezultātiem
  2. Padomes ziņojums
  3. Par 2020.gada pārskata apstiprināšanu
  4. Par pašu kapitālu
  5. Par zvērinātu revidentu 2021.gadam
  6. Valdes un padomes locekļu 2020.gada atalgojuma ziņojums

Ieraksta datums akcionāru dalībai sapulcē ir 2021.gada 20.aprīlis. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tiem piederošo akciju skaitu piedalīties akcionāru sapulcē 2021.gada 29.aprīlī- tikai neklātienē.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, vienlaicīgi iesniedzot to lēmumu projektus, kā arī iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā jau iekļautājiem jautājumiem. Tos var nosūtīt pa sabiedrības e-pasta adresi: rimowood2@inbox.lv.

Turpat, sākot ar 2021.gada 16.aprīli būs iespējams iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem. Tālrunis 29234881, e-pasts: rimowood2@inbox.lv. Informācija ievietota arī csri.investino.lv un www.nasdaqbaltic.com un https://rarlv.carrd.co.

Pamatojoties uz MK Rīkojumu Nr.655 no 6.novembra 2021.gada par ārkārtas situācijas pagarināšanu, AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” informē, ka 2021.gada 29.aprīlī darbība kārtējā akcionāru sapulcē būs iespējama tikai neklātienē.

Izskatāmo jautājumu izlemšanai lūdzam akcionārus pilnvarot akciju sabiedrības “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” valdi, vienlaicīgi ar pilnvaru izdodot arī balsošanas uzdevumu par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Lūdzam abus dokumentus (pilnvaru un balsošanas uzdevumu-veidlapa pieejama csri.investinfo.lv un www.nasdaqbaltic.com un majas lapā https://rarlv.carrd.co) aizpildītus un:

  • parakstītus ar derīgu e-parakstu nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: rimowood2@inbox.lv; vai
  • parakstītus nosūtīt uz sabiedrības pasta adresi: akciju sabiedrība "Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca", Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013.

Ja tas iespējams, aicinām balsošanā izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus. Balsojumā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti iepriekš norādītāja veidā līdz 2021. gada 28.aprīlim.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” kopējais akciju skaits ir 3565509 akcijas. Visas akcijas ir balstiesīgas.

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” Valde