Otrdiena, 21.maijs

redeem Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

arrow_right_alt Vakara Ziņas

VAKARA ZIŅAS. Kas vi­ņus vie­no? Sa­bied­rī­bā zi­nā­mu cil­vē­ku ilggadīgā saderība

© F64 Photo Agency

Vieni apprecas un laulībā nodzīvo tik ilgi, «līdz nāve mūs šķirs», citi pārbauda īsto un vienīgo vairākas reizes. Bet ir arī tādi, kuri to neatrod vai nemaz nemeklē. Cilvēki, kuri laulībā aizvadījuši gadu desmitus, parasti dalās ar pieredzē balstītām atziņām, taču varam ar gandrīz simtprocentīgu varbūtību pieļaut, ka īstā recepte līdz galam netiek izpausta. Tāpēc da­žu sa­bied­rī­bā zi­nā­mu cil­vē­ku ilggadīgajā saderībā ielūkojāmies no citas puses.

Dzī­ve tā­lab ir in­te­re­san­tā­ka, ka Die­vam ir sa­vi plā­ni di­vu cil­vē­ku sa­vie­nī­bā. Vai kat­ra as­tro­lo­ga un nu­me­ro­lo­ga prak­sē būs ga­dī­jums, kad zvaig­znes un skait­ļi rā­da ide­ālo sa­vie­nī­bu, bet Viņš un Vi­ņa ir ne­lo­kā­mi - mēs šķi­ra­mies! Kā­pēc? Īs­ti ie­mes­la nav, un ap­kār­tē­jiem at­liek pie­ņemt šo fak­tu. Rei­zēm sau­sā ap­rē­ķi­nu me­to­di­ka ne­ļauj iz­skaid­rot, kā­lab ne­sa­de­rīgs du­ets sa­vu Men­del­szo­na val­si to­mēr de­jo dau­dzus des­mi­tus ga­du, līdz pat mū­ža bei­gām, ne­no­mi­not viens ot­ram kā­jas. Lai iz­skait­ļo­tu, kā sa­skan sa­bied­rī­bā zi­nā­miem pār­iem, ieskatījāmies ti­kai da­žos skaitļos. Uz­ska­tī­sim šo saderības skici par numeroloģisku mo­men­tfo­to.

Dimanta sešdesmitgade kopā

Vai­ra Vī­ķe-Frei­ber­ga + Imants Frei­bergs mēdz stās­tīt, ka kat­ru ga­du no jaun­a slē­dzot lau­lī­bas lī­gu­mu. Joks vai no­piet­ni do­māts, ta­ču abi ko­pā pa­va­dī­ju­ši 60 gadus un nosvinējuši dimanta kāzas. Kāzu dienā - 16. jūlijā - līgavai bija 22 gadi, bet līgavainim - 26. Vi­ņu kā­zu die­nas nu­me­ro­lo­ģis­kais fons lie­ci­na par ten­den­ci uz ģi­me­nis­ku­mu, ko­lek­tī­vu, har­mo­ni­ju un spē­ju ko­pī­gi prie­cā­ties, pie­ķer­ša­nos, at­bal­stu, rū­pēm, tāl­re­dzī­gu rī­cī­bu, kā arī lo­ģis­ku spriest­spē­ju. Ie­spē­ja­ma arī greiz­sir­dī­ba un val­do­nī­gums, bet kas to lai zi­na, kā ir bi­jis. Skait­ļi «sa­ka», ka ša­jā sa­vie­nī­bā kun­gu va­rē­tu būt sa­val­dzi­nā­jis dā­mas kon­ser­va­tī­visms, jo viņš pēc rak­stu­ra ir dzī­ves­prie­cī­gāks un mo­bi­lāks uz iz­kus­tē­ša­nos ār­pus ģi­me­nes lig­zdi­ņas. Dā­mai to­ties ir sva­rī­ga ģi­me­ne, sta­bi­li­tā­te un arī ga­rī­gais līdz­svars. At­tie­cī­bu kop­ša­na bal­stās lie­lā­ko­ties uz vi­ņu, vi­ņa arī no­sa­ka to­ni ģi­me­nē, jo vē­las, lai dzī­ve vis­iem tu­va­jiem un mī­ļa­jiem ir sa­kār­to­ta. Tā kā kun­gam pie­mīt augsts in­te­lekts, tad tas ir kā punkts uz i ša­jā sa­vie­nī­bā.

Jau 40 gadus kopā

Ju­ris Kal­niņš + Kat­rī­ne Pa­ster­na­ka, ak­tie­ru pār­is. Arī vi­ņu kā­zu die­nas - 1981. gada 10. oktobra - nu­me­ro­lo­ģis­kais fons ir tāds pats kā eks­pre­zi­den­tei un vi­ņas dzī­ves­bied­ram. To­mēr lau­lī­bu da­tu­mā ir daudz vie­ni­nie­ku. Ja Ju­ris un Kat­rī­ne ap­pre­cē­tos ne­vis ok­tob­rī, bet, kā sā­kot­nē­ji no­spriests, Zie­mas­svēt­kos (tā Kat­rī­ne Pa­ster­na­ka ir stās­tī­ju­si kā­dā in­ter­vi­jā), tad vie­ni­nie­ku skaits bū­tu vēl lie­lāks. Ie­spē­jams, jaun­ajā ģi­me­nē sāk­tos cīk­stiņš par va­ru vai arī div­sa­vie­nī­ba tik­tu pa­mes­ta no­vār­tā, jo katrs uz­ska­tī­tu, ka viņš ir paš­pie­tie­kams, un ie­tu uz sa­vu mēr­ķi, maz rē­ķi­no­ties ar līdz­cil­vē­ku. Ak­tie­ru kā­zu die­nas skait­ļu sum­mas vib­rā­ci­ja pa­tīk cil­vē­kiem, ku­ri mek­lē har­mo­ni­ju se­vī un ap­kār­tē­jā vi­dē.

Uz šiem abiem cil­vē­kiem at­tie­cas tei­ciens par pret­po­liem, kas pie­vel­kas. Vīrietis ir ro­man­ti­skāks, rik­tīgs māk­sli­nieks, ku­ram va­jag se­vi iz­paust kā­dā māk­sli­nie­cis­kā no­dar­bē, bet sieviete stin­grāk stāv uz ze­mes. Viens strā­dā un no­dro­ši­na, otrs at­gā­di­na, ka at­pū­ta un at­slā­bi­nā­ša­nās arī ir va­ja­dzī­ga. Sa­de­rī­ba starp abiem ir ie­spē­ja­ma, ja vien ro­man­ti­ķis to vē­las. Un šķiet, ka vē­las gan. Kā ne­kā gandrīz 40 gadu lau­lī­bā pa­va­dī­ti.

Vai tiešām 10 gadus kopā?!

Liel­bri­tā­ni­jas prin­cis Vil­jams + her­co­gie­ne Ket­rī­na Mid­lto­ne - vi­ņiem vien­mēr tiks pie­vēr­sta pa­sau­les uz­ma­nī­ba. Lau­lī­bu die­nas - 2011. gada 29. aprīļa - nu­me­ro­lo­ģis­kais fons nozīmē ne­at­ka­rī­bas al­kas, lī­de­rismu, sa­vas in­di­vi­du­ali­tā­tes res­pek­tē­ša­nu. Diez vai pār­lie­ka mērķ­tie­cī­ba lau­lī­bā de­rēs, ja reiz tā ir kom­pro­mi­su māk­sla. Kurš ša­jā sa­vie­nī­bā ir gal­va un kurš kakls? Viljamam ģi­me­ne, līdz­sva­ro­ta vi­de un har­mo­nis­kas at­tie­cī­bas ir sva­rī­gas, viņš sa­vē­jo la­bā ir spē­jīgs iz­da­rīt daudz. Keita, kā rā­da skait­ļi, ir ko­ķe­tā­ka, viegl­prā­tī­gā­ka, jā, arī op­ti­mis­tis­kā­ka. Pirms šā­dai būt­nei so­līt uz­ti­cī­bu, «līdz nā­ve mūs šķirs», vi­ņu va­ja­dzē­tu «iz­kost» līdz kau­lam. Vil­ja­ma un Kei­tas at­tie­cī­bām līdz ofi­ci­āla­jai lau­lī­bu ce­re­mo­ni­jai ir 10 ga­du stāžs, vi­ņi ie­pa­zi­nās 2001. ga­dā un uz ne­il­gu lai­ku pat pa­šķī­rās. Laulātais draugs oficiālās kopdzīves sākumā ļāva savai kundzei iz­rā­dīt ini­ci­atī­vu sa­bied­ris­ka­jā un ka­ra­lis­ka­jā dzī­vē, pats pa­lie­kot ēnā, kaut arī vi­ņa sta­tu­sa dēļ va­ja­dzē­tu būt pre­tē­ji. Šī sa­vie­nī­ba at­gā­di­na Viljama mam­mas un tē­va at­tie­cī­bu mo­de­li - ne­lai­ķe prin­ce­se Di­āna arī bi­ja so­li, ja ne vai­rā­kus, priekš­ā prin­cim Čār­lzam...

Gandrīz 60 gadus kopā

Ma­es­tro + La­nai zelta kāzas vajadzēja svinēt 2012. gada 31. augustā, bet Raimondam Paulam patīk visādi pigori. Tolaik viņš pavēstīja, ka svinības nekādi nevarot ietrāpīt īstajā datumā, tāpēc abi ar kundzi Lanu un pārējo ģimeni klusi atzīmējuši savu kopā būšanu citā datumā, par spīti solītajam, ka abu zelta kāzas būšot tikpat krāšņas kā prinča Viljama kāzas.

Ko stās­ta skait­ļi? Kungs ir sa­bied­rī­bas dvē­se­le, lai arī uz­liek īg­ņas mas­ku, šar­mants, dā­mu mī­lu­lis, ha­ris­mā­tis­ka per­so­nī­ba, ne­mie­rīgs, dar­bīgs. Cil­vēks, kurš ne­spēj dzī­vot, ja se­vi ne­re­ali­zē kā­dā no māk­slas no­za­rēm. In­te­re­san­ti, ka nu­me­ro­lo­ģis­kie sa­de­rī­bas al­go­rit­mi lie­ci­na - ar sievu vi­ņam va­ja­dzē­tu sa­ska­nēt ti­kai iz­ņē­mu­ma ga­dī­ju­mā. Acīm­re­dzot Lana ir tie­ši tāds ga­dī­jums.

Lanai ne­pa­tīk iz­rā­dīt jū­tas, vi­ņai pie­mīt līdz­jū­tī­ba, al­truisms, spē­ja upu­rē­ties un ana­lī­tisks prāts. Dzī­ves mo­to ir kal­po­ša­na ci­tiem, va­ja­dzī­ba nest upu­ri. Vi­ņai pa­tīk pa­beigt lie­tas, sa­likt vi­sus pun­ktus uz i. Un vi­ņa ir vis­uz­ti­ca­mā­kais lau­lā­tais draugs, ja vien sa­stap­ta īs­tā mī­les­tī­ba. Kopā pavadītie gadi to apstiprina.

Laulību liecinieki esot bijusi kāzu «reģistrētāja» un sētnieks, kurš pasaukts no ielas. Kad abi kļuvuši par precētu vīru un sievu, jaunais pāris devies apēst lētus pončikus un uz kino, jo naudas nav bijis daudz. Un jaunajam pārim neesot bijusi nauda gredzeniem.