\\Māja
Kas stiprina da­bis­ko imu­ni­tā­ti?
 
©Publicitātes foto

Da­bis­ko imu­ni­tā­ti stip­ri­na:

  • Ra­ci­onāls, ve­se­līgs, vi­ta­mī­niem un ol­bal­tum­vie­lām ba­gāts uz­turs (tie­ši no ol­bal­tum­vie­lām or­ga­nis­mā vei­do­jas anti­vie­las - vie­las, kas pa­zīst sve­šos anti­gē­nus, ie­zī­mē tos lik­vi­dā­ci­jai vai uz­reiz iz­nī­ci­na).
  • Psiho­hi­gi­ēna - labs, možs ga­ra­stā­vok­lis, pie­tie­ka­mi ilgs miegs, op­ti­mis­tisks no­ska­ņo­jums (sta­tis­ti­ka rā­da, ka de­pre­sī­vi cil­vē­ki sli­mo bie­žāk).
  • Fi­zis­ki ak­tīvs dzī­ves­veids, uz­tu­rē­ša­nās svai­gā gai­sā, lai­kus uz­sāk­ta un pa­rei­zi īs­te­no­ta no­rū­dī­ša­nās.
  • Anti­ok­si­dan­ti, pie­mē­ram, C vi­ta­mīns, E vi­ta­mīns, be­ta­ka­ro­tī­ni - vie­las, kas pa­līdz aiz­sar­gāt or­ga­nis­ma šū­nas pret brī­vo ra­di­kā­ļu iz­rai­sī­ta­jiem bo­jā­ju­miem. (Pa­stip­ri­nā­tu brī­vo ra­di­kā­ļu ra­ša­nos vei­ci­na vi­des pie­sār­ņo­jums, smē­ķē­ša­na, pār­lie­ka al­ko­ho­la lie­to­ša­na u.c.)
  • Amino­skā­bes un mik­ro­ele­men­ti, kas ne­pie­cie­ša­mi sa­rež­ģī­tu anti­ok­si­dan­tu kom­plek­su sin­tē­zei or­ga­nis­mā.
  • Vie­las, kas ne­pie­cie­ša­mas vis­pus­īgam or­ga­nis­ma fun­kci­ju at­bal­stam, jo imū­na­jās re­ak­ci­jās ie­sais­tī­tas dau­dzas šū­nas un or­gā­ni (lei­ko­cī­ti, en­do­krī­nā sis­tē­ma, ak­nas, ādas šū­nas, cen­trā­lā ner­vu sis­tē­ma).