GATAVOJAM ru­ma tri­fe­les

© F64

Lai labi garšo!

SA­STĀV­DA­ĻAS:

120 ml sal­dā krē­ju­ma 350 g tum­šās šo­ko­lā­des 3 tējk. ru­ma 3 tējk. ka­ka­o pul­ve­ra

šo­ko­lā­de un ka­nē­lis de­ko­rē­ša­nai

PA­GA­TA­VO­ŠA­NA: ne­lie­lā kat­li­ņā ie­lej sal­do krē­ju­mu, pie­vie­no ru­mu un liek sil­dī­ties. Tik­līdz sal­dais krē­jums sāk vā­rī­ties, ņem nost no plīts un pie­vie­no sa­dru­pi­nā­tu šo­ko­lā­di, kar­sē vēl ap­mē­ram vie­nu mi­nū­ti. Vi­su sa­mai­sa vien­da­bī­gā ma­sā un at­stāj is­ta­bas tem­pe­ra­tū­rā ap­mē­ram trīs stun­das, līdz ma­sa sa­cie­tē līdz tā­dai kon­sis­ten­cei, lai no tās ar ro­kām var vei­dot bum­bi­ņas. Pa to lai­ku sa­ga­ta­vo mai­sī­ju­mu, ku­rā tri­fe­les vē­lāk ap­vi­ļāt - sa­rī­vē ap­mē­ram 50 g šo­ko­lā­des un pie­vie­no 3 tēj­ka­ro­tes ka­ka­o pul­ve­ra. Tad ar tēj­ka­ro­ti ņem sa­cie­tē­ju­šo ma­su un plauk­stās vei­do tri­fe­les. Pēc tam liek šo­ko­lā­des un ka­nē­ļa mai­sī­ju­mā un kār­tī­gi ap­vi­ļā, ga­ta­vas kār­to uz šķīv­ja.

Svarīgākais