\\Māja
VESELĪBA: Kā kopt matus pēc vasaras?
 
©3194556/pixabay.com

Ne­šaus­tī­sim se­vi, ja pēc bez­rū­pī­gas va­sa­ras at­pū­tas, bau­dot sau­li, jū­ru un ci­tus brī­vās da­bas jau­ku­mus, ma­ti vairs ne­iz­ska­tās tik la­bi kop­ti. Vai arī va­sa­ra, glu­ži ot­rā­di, bi­ju­si pā­rāk dar­bī­ga un, ap­rū­pē­jot dār­zu, vā­cot un kon­ser­vē­jot ra­žu, nav at­li­cis lai­ka vel­tīt pie­nā­cī­gu uz­ma­nī­bu ār­ie­nei.

Pro­tams, tāl­re­dzī­gāk bū­tu bi­jis jau lai­kus pa­do­māt par to, kā sa­gla­bāt ma­tus per­fek­ti skais­tus, jo ir ta­ču spe­ci­āli ma­tu kop­ša­nas lī­dzek­ļi, kas do­mā­ti tie­ši va­sa­ras se­zo­nai un ma­tu aiz­sar­dzī­bai no ul­tra­vi­ole­to sta­ru ie­dar­bī­bas. Arī vieg­la gal­vas­se­ga vai sau­les­sargs bū­tu de­vu­ši sa­vu ie­gul­dī­ju­mu. Bet si­tu­āci­ja ir tā­da, kā­da tā ir, un tā­pēc jā­lū­ko to vērst par la­bu.

Sa­šķē­lu­šies ma­tu ga­li­ņi

Lai ma­ti at­gū­tu nor­mā­lu iz­ska­tu, sa­šķel­tie ga­li­ņi ir jā­ap­griež, ci­tā­di tie tur­pi­nās da­lī­ties tā­lāk. Ja ir no­slie­ce uz ma­tu ga­lu šķel­ša­nos, bet dien­die­nā la­bi jā­iz­ska­tās, ie­tei­cams lie­tot spe­ci­ālas eļ­ļas un se­ru­mus, kas ma­tu ga­li­ņus sa­lī­mē , pa­da­rot glu­dā­kus un glī­tā­kus. Var iz­man­tot ma­tu grie­ša­nu ar kar­sta­jām šķē­rēm - šī pro­ce­dū­ra ne­daudz līdz­inās lo­dē­ša­nai.

Sau­si un lūs­to­ši ma­ti

Ja pēc va­sa­rām ma­ti at­gā­di­na sa­lmus vai pa­ku­las, ļo­ti sva­rī­gi ir tos mit­ri­nāt un arī lie­tot ba­ro­jo­šus lī­dzek­ļus. Šim no­lū­kam ra­dī­ti spe­ci­āli bal­za­mi, kon­di­ci­onē­tā­ji un ma­tu mas­kas, kas sa­tur augu eļ­ļas un eks­trak­tus, amino­skā­bes, pan­te­no­lu, hi­alu­ron­skā­bi, zī­da pro­te­īnus u. c. Var iz­man­tot arī da­žā­das mā­jās pa­ga­ta­vo­ja­mas ma­tu mas­kas, pie­mē­ram: sa­blen­de­rē vie­nu vi­dē­ji lie­lu ba­nā­nu ar di­vām ēdam­ka­ro­tēm ne­sa­ldi­nā­ta jo­gur­ta, tēj­ka­ro­ti me­dus un vie­nu olas dzel­te­nu­mu, klāj uz iz­maz­gā­tiem mit­riem ma­tiem, ap­tin gal­vu ar po­li­eti­lē­na plē­vi un dvie­li, mas­ku pa­tur 15 mi­nū­šu, pēc tam iz­maz­gā ma­tus vieg­li sil­tā ūde­nī ar mai­gu šam­pū­nu.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā