NODERĪGI: Mājas apstākļos pagatavojamas maskas dažādiem matu tipiem

© F64

Diem­žēl par ma­tiem ne­var teikt tā­pat kā par pa­pī­ru, ka tie pa­cieš vi­su. It kā ma­ti ne­vie­nam ne­ko slik­tu ne­da­ra, to­mēr tiem ir daudz ie­naid­nie­ku: sau­le, vējš, pu­tek­ļi, lie­tus, jū­ras ūdens... Pē­dē­jos ga­dos klāt nā­ku­si arī mū­su ne­zi­nā­ša­na par sveš­zem­ju ma­tu kop­ša­nas lī­dzek­ļiem. Ne vie­na vien sie­vie­te, dien­vi­du ze­mēs ie­gā­dā­jo­ties ma­tus ba­li­no­šus lī­dzek­ļus, ce­rē­tā re­zul­tā­ta vie­tā ti­ku­si pie traus­lām, pār­de­gu­šām pū­kām... Ne­drīkst aiz­mirst, ka dien­vid­nie­ču mel­na­jiem ma­tiem ir pa­vi­sam ci­ta ma­ta struk­tū­ra! Par lai­mi, ma­tu kos­mē­ti­ka var lī­dzēt pat šā­dās krī­zes si­tu­ā­ci­jās. Pir­mais so­lis uz ve­se­liem ma­tiem ir ma­tu mas­kas.

Mas­kas

Sau­siem, traus­liem ma­tiem

Mit­ros ma­tos ie­ma­sē ne­lie­lā ūdens dau­dzu­mā ie­pu­to­tu olu vai olas dzel­te­nu­mu un mi­nū­tes des­mit ļauj ie­dar­bo­ties. Tad ma­tus iz­ska­lo tī­rā ūde­nī un pēc tam - pa­skā­bi­nā­tā. (Lie­lis­ki at­jau­no ļo­ti sau­sus ma­tus.) > Vie­nu vai di­vus olas dzel­te­nu­mus (at­ka­rī­bā no ma­tu ga­ru­ma) sa­mai­sa ar ēdam­ka­ro­ti rī­cin­eļ­ļas. Šo mas­ku iz­maz­gā ar neit­rā­lām zie­pēm (pie­mē­ram, Bēr­nu) vai sau­siem ma­tiem do­mā­tu šam­pū­nu. > 20 g rī­cin­eļ­ļas sa­mai­sa ar 20 g au­gu eļ­ļas, pie­vie­no 10 g šam­pū­na sau­siem ma­tiem. Mas­ku pēc stun­das rū­pī­gi no­ska­lo lie­lā dau­dzu­mā mīk­sta ūdens. > 75 g sa­smal­ci­nā­tas diž­da­dža sak­nes ie­mai­sa 200 ml man­de­ļu vai au­gu eļ­ļas; dien­nak­ti at­stāj sil­tu­mā. Mai­sot 15 mi­nū­tes vā­ra uz lē­nas uguns un pēc tam iz­kāš. Stun­du pirms ma­tu maz­gā­ša­nas ie­ma­sē gal­vas ādā. > Lin­sēk­lu eļ­ļu un deg­vī­nu sa­mai­sa vie­nā­dās pro­por­ci­jās un 10 mi­nū­tēs riņķ­vei­da kus­tī­bām vieg­li ie­ma­sē gal­vas ādā.

Trīs ēdam­ka­ro­tes olīv­eļ­ļas sa­sil­da līdz 60°, pie­vie­no pa ka­ro­tei ku­me­lī­šu, bēr­zu un nāt­ru la­pu. Ļauj stun­du ie­vilk­ties. No­kāš un ie­mai­sa 1 olas dzel­te­nu­mu un 1 ēdam­ka­ro­ti me­dus.

Tau­kai­niem ma­tiem

Sau­sas sa­smal­ci­nā­tas nāt­ru la­pas ap­lej ar ne­lie­lu dau­dzu­mu vā­ro­ša ūdens, pie­vie­no greip­frū­ta su­lu (pie­tiek ar pu­si no aug­ļa) un uz­klāj tī­riem ma­tiem. Stun­du pirms maz­gā­ša­nas ie­ma­sē gal­vas ādā.

Vie­nā tēj­ka­ro­tē vā­ro­ša ūdens ie­mai­sa vie­nu ēdam­ka­ro­ti rau­ga. Pie­vie­no sa­kul­tu olas bal­tu­mu. Ie­gū­to ma­su ie­ber­zē ma­tos un gal­vas ādā. Iz­ska­lo, kad mas­ka sa­kal­tu­si.

Sa­mai­sa vie­nu tēj­ka­ro­ti me­dus ar tēj­ka­ro­ti al­ve­jas su­las, tēj­ka­ro­ti cit­ro­na su­las, vie­nu olas dzel­te­nu­mu un sa­mal­tu ķip­lo­ka dai­vi­ņu. Pēc iz­maz­gā­ša­nas iz­ska­lo ar nāt­ru uz­lē­ju­mu - 500 g svai­gu nāt­ru, 2 glā­zes ver­do­ša ūdens.

Uz des­mit mi­nū­tēm uz­klāj put­ri­ņu no pī­lā­džu ogām un pi­par­mēt­ru la­pām; pēc maz­gā­ša­nas ma­tus var iz­ska­lot ar pi­par­mēt­ru uz­lē­ju­mu (2 ēdam­ka­ro­tes dro­gu uz glā­zi ūdens).

Ma­tu tau­ko­ša­nos no­vērš mai­sī­jums no al­ve­jas, cit­ro­na su­las, me­dus (no vi­sa pa tēj­ka­ro­tei), olas dzel­te­nu­ma un sa­smal­ci­nā­tas ķip­lo­ka dai­vi­ņas. Iz­ska­lo pēc pus­stun­das.

Nor­mā­liem ma­tiem

Šķē­li ru­dzu mai­zes ap­lej ar vā­ro­šu ūde­ni, kad tā sa­mir­ku­si, to sa­mī­ca līdz put­ri­ņas kon­sis­ten­cei. Pēc 20 mi­nū­tēm rū­pī­gi iz­maz­gā.

Mas­ka no ki­vi un rū­guš­pie­na no­dro­ši­na ma­tus ar C vit­amī­nu, kas vei­ci­na ma­tu aug­ša­nu. Lie­lam no­mi­zo­tam ki­vi pie­vie­no čet­ras ēdam­ka­ro­tes rū­guš­pie­na.

Vi­siem ma­tu ti­piem

Sa­mai­sa trīs ēdam­ka­ro­tes jeb­ku­ra aug­ļa vai ogu mīk­stu­ma, pa vie­nai ēdam­ka­ro­tei sau­les­pu­ķu eļ­ļas, gli­ce­rī­na (ja ma­ti nor­mā­li un sau­si) vai me­dus (ja tau­kai­ni).

Mas­ka no bal­tā mā­la sa­tur mi­ne­rāl­sā­ļus, fos­fā­tu, dzel­zi, kal­ci­ju, kā­li­ju, mag­ni­ju un ci­tus mik­ro­ele­men­tus. Mā­li lik­vi­dē blaugz­nas, pa­sar­gā no ma­tu iz­kri­ša­nas un sti­mu­lē ma­tu aug­ša­nu. Čet­ras ēdam­ka­ro­tes bal­to mā­lu vē­sā ūde­nī mai­sa, ka­mēr ie­gūst šķid­ru, vien­da­bī­gu ma­su. Ja ma­ti ir drī­zāk tau­kai­ni, pie­vie­no ne­daudz cit­ro­na su­las.

50 g sa­smal­ci­nā­tu nāt­ru la­pu un 50 g da­dža sak­ne­ņu 20 mi­nū­tes vā­ra 400 ml ūdens. At­dzi­su­šu no­vā­rī­ju­mu iz­kāš un pie­vie­no ska­lo­ja­ma­jam ūde­nim. Šo lī­dzek­li kat­ru die­nu var arī ie­rī­vēt ma­tu sak­nēs.

Sa­smal­ci­nā­tas nāt­ru la­pas ap­lej ar ne­lie­lu dau­dzu­mu vā­ro­ša ūdens un pie­vie­no greip­frū­ta su­lu (pie­tiek ar pu­si aug­ļa). Pēc stun­das iz­maz­gā.

Īpa­ši zī­dai­nus un mir­dzo­šus ma­tus pa­da­ra bēr­zu la­pu no­vā­rī­jums. 200 g sa­smal­ci­nā­tu bēr­zu la­pu pār­lej ar 1 l vā­ro­ša ūdens un 10 mi­nū­tes zem vā­ka vā­ra uz lē­nas uguns. Uz 4-5 stun­dām at­stāj sil­tu­mā. Pēc tam no­vā­rī­ju­mu iz­kāš; 200 ml ie­gū­tās tink­tū­ras at­šķai­da 2 l ūdens.

Ma­tu stip­ri­nā­ša­nai

Lai ma­tu sak­nes bū­tu stip­rā­kas, 2-3 rei­zes ne­dē­ļā gal­vas ādā ie­rī­vē kliņ­ģe­rī­šu zie­du, api­ņu zied­ko­pu, nāt­ru la­pu un tī­ru­ma ko­sas no­vil­ku­mu (1:1:1:1).

Ma­tus stip­ri­na arī nāt­ru no­vā­rī­ju­mi, pie­mē­ram, no­vā­rī­jums no 100 g nāt­ru la­pu, 1/2 l eti­ķa un 1/2 l ūdens, ko vā­ra 30 mi­nū­tes, no­kāš un ar ga­ta­vo no­vā­rī­ju­mu ska­lo ma­tus.

Arī māl­lē­pes ir viens no da­bas lī­dzek­ļiem ma­tu stip­ri­nā­ša­nai. Uz 1 glā­zi vā­ro­ša ūdens ņem 15 g māl­lēp­ju dro­gu.

1 olas dzel­te­nums, 1 tēj­ka­ro­te me­dus, 1 ēdam­ka­ro­te skā­ba krē­ju­ma, 2 sa­mal­tas ķip­lo­ku dai­vi­ņas. Pēc iz­maz­gā­ša­nas iz­ska­lo ar nāt­ru uz­lē­ju­mu - 500 g svai­gu nāt­ru, 2 glā­zes ver­do­ša ūdens.

Sa­rī­vē lie­lu kar­tu­pe­li; iz­spiež su­lu. 2 ēdam­ka­ro­tes su­las sa­mai­sa ar 2 ēdam­ka­ro­tēm al­ve­jas su­las un 20 g me­dus. Pēc 2 stun­dām iz­maz­gā ar šam­pū­nu.

Ma­tus pēc maz­gā­ša­nas iz­ska­lo ar uz­lē­ju­mu - 1 ēdam­ka­ro­te nāt­ru, 1 ēdam­ka­ro­te api­ņu, 1/2 lit­ra ver­do­ša ūdens. No­stā­di­na 40 mi­nū­tes.

Pa­lī­dzēs arī nāt­ru uz­lē­jums - 1 ēdam­ka­ro­te kal­tē­tu nāt­ru pul­ve­ra, 1 glā­ze ver­do­ša ūdens. Uz­lē­ju­mu ie­ziež gal­vas ādā pēc ska­lo­ša­nas, ma­tus ne­iz­slau­ka.

2 ēdam­ka­ro­tes kal­tē­tu nāt­ru, māl­lēp­ju la­pas, 1 glā­ze ver­do­ša ūdens. Ie­ziež ma­tu sak­nes 1-2 rei­zes ne­dē­ļā.

Pret ma­tu iz­kri­ša­nu pa­līdz no­vā­rī­jums - 100 g nāt­ru la­pu, 1/2 l ūdens, 1/2 l gal­da eti­ķa. Vā­ra 30 mi­nū­tes. Ma­tus ska­lo pirms nakts mie­ga (ne­maz­gā ar šam­pū­nu vai zie­pēm).

Bēr­nu ma­ti

Par ma­tiem jā­rū­pē­jas kopš dzim­ša­nas. Pēr­kot šam­pū­nus bēr­niem, mam­mas bie­ži vien ap­mulst no daudz­vei­dī­gā pie­dā­vā­ju­ma. Ie­sa­ku ma­za­jiem vai nu ie­gā­dā­ties šam­pū­nu, uz ku­ra ir no­rā­de ph neit­rāls, vai, vis­la­bāk, maz­gāt ma­ti­ņus ar tī­ru ūde­ni (der arī vieg­la ku­me­lī­šu vai la­van­das tē­ja). Ka­mēr ma­zo ba­ro­jat ar krū­ti, vi­ņa āda iz­da­la pār­strā­dā­tu mā­tes pie­nu, ku­rā nav ne­kā tā­da, kam bū­tu jā­me­tas vir­sū ar ķī­mi­ju! Gal­ve­nais ir vā­rīts ūdens, ku­ram var pie­vie­not zā­ļu no­vā­rī­ju­mu - būs la­bi gan ķer­me­nī­tim, gan ma­tiem!

Ja zī­dai­nī­tim ir iz­vei­do­ju­sies pie­na ēdī­te, ņem vis­pa­ras­tā­ko olīv­eļ­ļu un mi­nū­tes 20 pirms van­no­ša­nas uz­liek gal­vai kom­pre­si. Lai tā tu­rē­tos, uz­velk ce­pu­rī­ti. Eļ­ļa mīk­sti­nās kre­ve­lī­ti. Pēc van­no­ša­nās kre­ve­lī­ti no­ņem ar mai­gu ķem­mī­ti. Olīv­eļ­ļas mas­ku liek, ka­mēr kre­ve­lī­te pil­nī­bā iz­zu­du­si.

Ie­sa­ku rū­pī­gi pār­do­māt se­nos ti­cē­ju­mus! Ap­lams ir Krie­vi­jā pie­ņem­tais, ka bēr­nam ga­da ve­cu­mā jā­no­skuj gal­va, lai ma­ti la­bāk aug­tu. Ma­zu­ļa āda vēl ir tik traus­la, ka sku­jot var sa­vai­not ma­tu fo­li­ku­las, un tad vi­su turp­mā­ko dzī­vi ne­kas vai­rāk par re­tām cā­ļa pū­kām uz gal­vas ne­augs!

Māja

Tradīciju cienītājiem noderēs padomi, kā nokrāsot spilgtas un netipiski košas olas dabas krāsvielās.