Pašvaldība attīsta sporta infrastruktūru
 
Pamatakmeni Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objektam – peldbaseinam ielika 2016. gada 15. novembrī, informē Biruta Grantiņa ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

Vērtējot plašāku laika periodu, Bauskā vienmēr ir atbalstītas sporta aktivitātes, un sporta speciālisti to pratuši novērtēt, tāpēc nav izpalikuši sasniegumi valsts, starptautiskās sacensībās, un sportam bijusi noteikta vieta personības izaugsmē, karjeras veidošanā.

Arī šodien, kad bērnus aizrauj datorspēles, Bērnu un jaunatnes sporta skola savās astoņās sporta veidu nodaļās pratusi aptvert visus novada mazos talantus un atbilstoši sadarbības līgumam strādājam arī ar Rundāles novada bērniem un jauniešiem.

Lielākās sporta veidu nodaļas - vieglatlētikā, basketbolā, bet kopumā aktīvi savas fiziskās un tehniskās prasmes pilnveido 833 izglītojamie 71 treniņu grupā, kuru diapazons ir no sākuma sagatavošanas līdz sporta meistarības pilnveidošanas grupām.

Izglītības iestāde noslogo visas sporta bāzes Bauskā un piepilsētas izglītības iestāžu sporta zāles. Lai uzlabotu mācību un treniņu darbu, mazinātu laika patēriņu ceļā uz nodarbībām, mērķtiecīgi tika virzīti divi nozīmīgi projekti. Daudzfunkcionālā sporta un atpūtas centra - peldbaseina būvniecībai Bauskas novada pašvaldība mērķtiecīgi veikusi finanšu uzkrājumus un 1,5 miljonus eiro novirzījusi šī objekta izveidei. Peldbaseina būvniecība ir nozīmīgs projekts, kas pavērs iespēju ne tikai Bērnu un jaunatnes sporta skolai atvērt peldēšanas nodaļu, bet salāgot darbu visās izglītības programmās, organizēt noteiktu mācību stundu skaitu peldbaseinā, nodrošinot fizisko prasmju paaugstināšanu, veikt peldētapmācību izglītības iestāžu izglītojamajiem Bauskas novadā un aicināt pievienoties peldētapmācībai arī kaimiņu novadu izglītības iestādes. Šobrīd sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju un asociēto profesori Jeļenu Solovjovu organizējam 36 stundu kvalifikācijas celšanas kursus peldētapmācībā Bauskas, Rundāles un Iecavas novada pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogiem. Kompleksa atvēršana būs liels ieguvums veselības nostiprināšanā, relaksācijā gan maziem, gan lieliem Bauskas pilsētas, novada iedzīvotājiem un tuvējo kaimiņu novadu ļaudīm.

Pamatakmeni Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objektam - peldbaseinam ielika 2016. gada 15. novembrī, un šobrīd gatavojamies peldbaseina nodošanai ekspluatācijā, bet jaunajai sporta skolas administrācijas ēkai un sporta spēļu hallei kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm tika guldīta šogad 15. novembrī - valsts svētku nedēļā.

Atbilstoši atklātā konkursa rezultātiem līguma slēgšanas tiesības peldbaseina būvei piešķīra SIA ABORA, bet jaunās administratīvās ēkas un sporta spēļu halles būvniecības tiesības iepirkuma procedūras rezultātā ieguva SIA SELVA BŪVE.

Šo abu infrastruktūras objektu kopējās būvniecības izmaksas ir 7 186 339,60 eiro, no tiem 5 686 339 eiro ir aizņēmums Valsts kasē uz trīsdesmit gadiem. Šie ir finanšu līdzekļi, ko ilgtermiņā valsts un pašvaldība investē bērnu un visu novada iedzīvotāju labklājībai, sporta un kultūrvides sakārtošanai.

Iziets ļoti smags projektēšanas process, līdz tika noslēgti būvniecības līgumi un uzsākta būvniecība.

Tuvākā mēneša laikā ceram atvērt peldbaseinu, kurš tika gaidīts ļoti ilgi, līdz varēja uzsākt būvniecību, un šodien mēs redzam modernu būvi, kuru ar nepacietību gaida mazi un lieli baušķenieki. Tiek plānots darbs, konkursa kārtībā komplektēts personāls. Bauskai šī ir gadsimta būve, kura pilsētā ienesīs savus vaibstus, uzliks pienākumus veidot savas tradīcijas, vidi un attīstības vīziju. Darbu varēs organizēt divos baseinos - bērnu un lielajā baseinā ar četriem 25 m celiņiem.

Peldbaseina funkcionālā darbība ar četrām pirtīm ir vērtība, kura nav izmērāma, tā pozitīvo ietekmi parādīs laiks.

Ne mazāk svarīga Bērnu un jaunatnes sporta skolai ir administratīvā korpusa un sporta spēļu halles būvniecība līdzās modernajam stadionam Mūsas upes krastā, kura projektu atzinīgi vērtē būvniecības konkursa uzvarētājfirma. Tur būs moderna, energoefektīva, racionāli izmantojama halle 3138 m2 platībā. Tā nav megabūve, šajā vietā, līdzās stadionam, halle nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību un treniņu darbu, kompleksi izmantojot stadionu un halli. Prakse rāda, ka šāda veida būves ceļ blakus atklātām sporta arēnām, kas paaugstina kopējo pievienoto vērtību visam sporta kompleksam. Nodot būvi ekspluatācijā SIA SELVA BŪVE apņēmusies, sagaidot valsts simtgadi. Pēc daudzu gadu ilgās gaidīšanas standartiem atbilstošu, kvalitatīvu treniņu vietu iegūs brīvās cīņas nodaļa, kuras zāle ar transformējamu sienu savienota ar trenažieru zāli. Teicamu treniņu un sacensību vietu iegūs basketbola nodaļa, sava vieta būs prāta un galda spēlēm. Mazie vieglatlēti izmantos vieglatlētikas celiņu zem transformējamām tribīnēm, kuru kopējā ietilpība ir 360 skatītāju vietas. Ēkas pirmajā stāvā telpas galda tenisam, arī tās savienotas ar transformējamu sienu, pēc nepieciešamības apvienojamas atbilstoši konkrētajam mācību procesam.

Sporta halle kalpos izglītojamo integrēšanai pieaugušo un augstu sasniegumu sportā. Hallē pārdomāti plānotas ģērbtuves un citas koplietošanas telpas, lai nodrošinātu piekļuves iespējas dažādu grupu izglītojamajiem. Administratīvais korpuss un sporta spēļu halle ir plānoti Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītības funkciju nodrošināšanai. Sporta halles būvniecība raisīja daudz diskusiju, bet, pārvarot ne mazums problēmu, darbi rit atbilstoši grafikam un SIA Projektēšanas birojs AUSTRUMI projekts īstenojas dzīvē. Kā izglītības iestādes vadītāja un šīs skolas absolvente ļoti augstu vērtēju sadarbību ar pašvaldības speciālistiem, cenšos pierādīt sava viedokļa pareizību, nepieciešamību, jo mans uzdevums - nodrošināt, lai bērni pildītu izglītības programmu prasības, mācību plānus. Pašlaik tikai ar Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizatoriskajām prasmēm un lielu dibinātāja, pašvaldības, atbalstu viss tiek salāgots, nodrošinot transportu izglītojamo pārvadāšanai. Jāteic, ka, paveroties iespējām izmantot Valsts kases kredītu, tiek domāts valstiski par izglītības iestāžu attīstību arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēm sportā, šī politika nodrošina infrastruktūras modernizāciju un attīstību.

Nav nepārvaramu grūtību, tās jāmāk atrisināt! Ne katram izglītības iestādes direktoram ir dota iespēja celt savu skolu, un es to novērtēju. Paldies tiem, kas man to ir uzticējuši, jo, sagaidot Bērnu un jaunatnes sporta skolas 65. jubileju, mums būs jauna, funkcionāla mācību metodiskā bāze, kuru tik ilgi esam gaidījuši. Šis laiks projektā iesaistītajiem ir gana saspringts, bet vieš prieku un gandarījumu par paveikto.


Autore: Biruta Grantiņa, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore