Skolotāju sadarbība ir veiksmes atslēga 21. gadsimta skolā
 
SKOLĒNU SADARBĪBA. 10. klases skolnieces Nikola Freimane un Alise Lapsa vada nodarbību Piensaimniecība 1. klases skolniekiem. Skolēni atzīst, ka vadīt nodarbības jaunākajām klasēm ir izaicinājums, savukārt 1. klašu skolēni ar prieku darbojas kopā ar vecāko klašu audzēkņiem ©Publicitātes foto

Bauskas 2. vidusskolas direktore Vera Grigorjeva informē, ka šajā 2017./2018. mācību gadā skola īsteno trīs lielus uzdevumus, no kuriem pirmais ir mācību priekšmetu jaunā satura aprobācija projekta Kompetenču pieeja mācību saturā ietvaros.

Skola ir viena no simt skolām Latvijā, kura jau šajā mācību gadā īsteno kompetencēs balstītu izglītību. Otrais lielais uzdevums ir saistīts ar skolas fiziskās vides uzlabošanu, tas ir, skolas renovācija, kas ievērojami uzlabos skolas energoefektivitāti un uzlabos skolēnu mācību vidi. Trešais lielais uzdevums ir Latvijas Republikas 100. gadadienas sagaidīšanas plāna īstenošana, piedāvājot līdzdarboties gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem.

Projekta Kompetenču pieeja mācību saturā koordinatore un bioloģijas skolotāja Lāsma Krastiņa informē, ka 21. gadsimts iezīmē jaunas tendences izglītībā un izvirza jaunas prasības gan skolēniem, gan skolotājiem. Skolēnam mazāk svarīgas kļūst faktu zināšanas, bet palielinās akcents uz vispārīgām prasmēm, kas skolēnam, absolvējot skolu, ir jāapgūst, piemēram, prasme veiksmīgi darboties daudzkultūru, daudzvalodu un digitālajā vidē. Šī ir prasme, ko nevar iemācīt viens pedagogs, tā ir prasme, ko skolēns var iegūt, ja skolas pedagogu kolektīvs savstarpēji sadarbojas un plāno savu darbību. Bauskas 2. vidusskola ir viena no simt skolām Latvijā, kura šajā mācību gadā ir uzsākusi projekta Kompetenču pieeja mācību saturā aprobāciju. Aprobācijai esam izvirzījuši divus mērķus. Pirmais mērķis, kas ir vairāk saistīts ar skolas darba organizāciju, ir mērķis veicināt skolotāju, vecāku un ārējo sadarbības partneru sadarbību. Ārējie sadarbības partneri mūsu skolai ir divas citas pilotskolas mūsu novadā - Bauskas sākumskola un Codes pamatskola, kā arī Rīgas Klasiskā ģimnāzija un mūžizglītības un kultūras institūts Vitae. Otrais mērķis, kas ir vairāk orientēts uz skolēniem attīstāmajām prasmēm, ir mērķis pilnveidot skolēnu prezentēšanas prasmes.

Mēs skolotāju sadarbību vēlamies pacelt augstā līmenī, kur mūsu pedagogi spētu kopīgi dalīties gan veiksmīgajā pieredzē darbu plānošanā un realizēšanā, gan arī idejās par to, kā skolēniem atvieglot mācību procesu, organizējot integrētās mācību stundas. Jau šobrīd esam izveidojuši vienotus prezentēšanas kritērijus skolēniem, ievērojot skolēnu attīstības līmeni. Kompleksās prasmes attīstības plānošana notiek vienas klases mācību priekšmetu līmenī, jo klašu kolektīvi ir dažādi un, pielāgojoties katram no tiem, vienas klases priekšmetu skolotāji tiekas, lai kopīgi plānotu mācību stundas norisi, apzinoties, kurš pedagogs kurā kompleksās prasmes elementu attīstīšanā var iesaistīties. Reizi mēnesī pedagogi tiekas, lai apspriestu, kas ir izdevies, pie kura elementa attīstīšanas ir vairāk jāpiestrādā, un, ja nepieciešams, pārplāno ieviešanas plānu. Līdzīgi vienas klases mācību priekšmetu skolotāji tiekas, lai saskaņotu savus tematiskos plānos un plānotu savu darbību, gan lai saskaņotu līdzīgu tematu mācīšanu, gan arī lai veidotu integrētās mācību stundas. Kopīgi plānojot tematisko plānu izpildi, mēs ceram mazināt gan zināšanu sadrumstalotību, gan arī skolēnu noslogotību.

Skolas izvirzītie mērķi aprobācijas procesā saskan ar pilotskolās veikto aptauju rezultātiem. Atsevišķu aptauju veica gan skolēni, gan skolēnu vecāki, gan skolotāji un skolas vadība. Savstarpējā sadarbība kā pilnveidojama lieta izkristalizējās no aptaujas rezultātiem, ko veica mūsu skolotāju kolektīvs. Savukārt no skolēnu aptaujas rezultātiem redzams, ka skolēni ne vienmēr jūtas vienādi vērtēti līdzīgos uzdevumos dažādos mācību priekšmetos. Turpinot skolas izaugsmi, mēs ņemam vērā esošo situāciju un pilnveidojam to. Paldies skolēnu vecākiem, kuri mūsu skolu atzīst kā labu esam un to iesaka arī citiem bērnu vecākiem, jo aptaujas rezultāti vecākiem parādīja, ka no 143 aptaujātajiem vecākiem 115 vecāki ieteiktu un 25 vecāki drīzāk ieteiktu Bauskas 2. vidusskolu citiem vecākiem.