15 skolās pārbaudītas pedagogu valsts valodas zināšanas; vislielākās problēmas konstatētas Rīgā

© f64.lv, Ģirts Ozoliņš

Aizvadītajā mācību gadā Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) neatbilstošas valsts valodas zināšanas konstatēja galvenokārt pedagogiem Rīgā, aģentūra LETA uzzināja IKVD.

Lai veiktu pārbaudes saistībā ar iespējamu neatbilstošu valsts valodas prasmi, IKVD Valsts valodas centram (VVC) ziņoja par 12 skolām Rīgā, kā arī lūdz pārbaudīt pa vienai skolai Daugavpilī, Krāslavā un Liepājā.

Savukārt kopš 2022.gada septembra, kad Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā par pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā, VVC konstatēja kopumā 220 pedagogus ar nepietiekamām valsts valodas prasmēm. No viņiem 157 atbrīvoti no darba, 37 atrodas pārejošā darba nespējā, astoņi - atstādināti, bet viens atrodas atvaļinājumā. 17 pedagogi nokārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudījumu.

Aizvadītajā mācību gadā IKVD izvērtēja 167 izglītības iestāžu sniegumu pārejā uz mācībām tikai latviešu valodā. No tām 51 bija bērnudārzs, bet 20 - privātās izglītības iestādes. Kopumā secināts, ka pāreja "norit optimāli".

106 izglītības iestādēs pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā tiek īstenota "optimāli vai apsteidzoši". Savukārt 57 izglītības iestādēs pārejas process jāpilnveido. Trīs izglītības iestādēs IKVD darbinieki secināja, ka pāreja uz vienotu skolu apmeklējuma brīdī netika īstenota atbilstoši labas pārvaldības praksei un mācības tikai daļēji notika latviešu valodā vai arī nenotika latviešu valodā.

157 izglītības iestādes sniegušas vecākiem svarīgāko informāciju par pāreju uz vienotu skolu un ar to saistītajiem jautājumiem. 79 izglītības iestādēm jāpilnveido komunikācija ar vecākiem vai personālu problēmsituāciju efektīvai risināšanai.

Tāpat secināts, ka 137 izglītības iestādes pielāgojušas vidi atbilstoši Valsts izglītības satura centra vadlīnijām, lai atbalstītu bērnus, jauniešus un pedagogus viņu ikdienas darbā un mācībās. 152 izglītības iestādēs ir pieejami mācību līdzekļi latviešu valodā nepieciešamajā apjomā. 141 izglītības iestādē bijuši pieejami atbalsta personāla pakalpojumi, piemēram, pedagogu palīgi, pagarinātās dienas grupas, logopēdi.

Aizvadītajā mācību gadā 138 izglītības iestāžu pedagogi saņēma metodisko atbalstu. 137 izglītības iestādēs pedagogi pratuši izmantot atbilstošas valodas komunikācijas veicināšanas stratēģijas.

126 izglītības iestādēs izglītojamie spēj komunicēt latviešu valodā, novēroja IKVD. Turpretim 29 izglītības iestādēs pamanītas nozīmīgas grūtības izglītojamiem iesaistīties mācību stundas norisē latviešu valodā.

Salīdzinot iegūtos datus mācību gada sākumā un noslēgumā, novērotas būtiskas atšķirības bērnu un jauniešu prasmē runāt valsts valodā. Ja rudenī latviešu valodas zināšanas pirmsskolas, 1. un 4.klasēs bija zemas un viduvējas, tad aprīlī un maijā īstenotajos apmeklējumos redzams, ka tās ir progresējušas.

Mācību gada laikā 48 izglītības iestādes organizēja nometnes izglītojamiem. Pirms mācību gada nometnes valodas apguves sekmēšanai izglītojamiem piedāvāja 42 izglītības iestādes.

IKVD izvērtēja izglītības iestādes Daugavpilī, Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, kā arī Aizkraukles, Augšdaugavas, Ādažu, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Ogres, Olaines, Rēzeknes, Ropažu, Salaspils, Valmieras un Viļānu novados.

Apmeklējot izglītības iestādi, IKVD eksperti pārliecinās, vai izglītības process notiek latviešu valodā un vai izglītības iestādes vadītājs ir īstenojis atbilstošu profesionālo darbību, nodrošinot latvisku izglītības vidi un veiksmīgu pāreju uz vienotu skolu.

Dienā, kad IKVD darbinieki bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēja izglītības iestādi, 97,6% jeb 162 izglītības iestādēs mācības pilnībā notika latviešu valodā.

Latvijā

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) kopā ar biedrību "OPEN Radošais centrs", kas strādā ar grūtībās nonākušiem jauniešiem, vērsusies pie valsts amatpersonām ar aicinājumu dekriminalizēt narkotiku lietošanu. Spriežot pēc tā, ka šī ierosme ir sadzirdēta gan valdībā, gan dažās partijās, ideja tiks apspriesta un virzīta caur likumdošanas gaiteņiem, un, iespējams, narkotiku lietošana Latvijā tiešām tiks dekriminalizēta.

Svarīgākais