Ventspils izglītības sistēma: no Lemberga kursiem līdz metodiskajam atbalstam
 
VALSTISKI SVARĪGI. Jaunā pieeja, ko šobrīd pazīst ar nosaukumu kompetenču pieeja, priekšplānā izvirza bērnu – individualitāti. Tās mērķis ir domājošs skolēns, kas prot izmantot skolā iegūtās zināšanas un prasmes tālāk savā dzīvē, kas spēj mācīties mūža garumā. Šī pieeja prasīs izmaiņas ne tikai tajā, kas un kā notiek mācību procesā skolā, bet arī tajā, kā tiek vērtētas izglītības iestādes – kāda ir skolas pievienotā vērtība katra bērna izaugsmei, nevis tikai centralizēto eksāmenu rezultāti dažos priekšmetos, uzsver Inga Pāvula ©Agnese Aljēna

Kamēr lielākā daļa Latvijas skolu, pasniedzēju, vecāku un pašu skolēnu neziņā lauza rokas, jo jau no 2018./2019. mācību gada pamatskolas līmenī plānots ieviest būtiski jaunu mācību saturu un procesu, tikmēr Ventspils izglītības iestādēs jau vairākus gadus norit reāla virzība – skolotāji mācās mācīt atbilstoši jaunajām tendencēm un pieejamajām tehnoloģijām, jo tieši no skolotāja spējas sekot līdzi laikam un būt soli priekšā skolēnam ir atkarīgs, cik rīcībspējīga, zinoša un domājoša būs jaunā paaudze.

Vairāk par Ventspils izglītības sistēmā noritošajiem procesiem stāsta Ventspils domes Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula.

- Jūs vadāt Ventspils pašvaldības izveidotu un uzturētu Metodisko dienestu. Kādi ir tā tiešie uzdevumi?

- Pašvaldības Metodiskajā dienestā strādāju es, dienesta vadītāja, un pieci speciāli sagatavoti konsultanti no četrām Ventspils izglītības iestādēm. Pēc skolas direktora un/vai individuāla pedagoga pieprasījuma, kā arī pašu veidota grafika mēs vērojam mācību stundu, analizējam tās pozitīvās un ne tik veiksmīgās puses un sniedzam atgriezenisko saiti skolotājam, kā uzlabot skolēnu mācīšanu un mācīšanos. Tas nozīmē, ka iesaistāmies pedagogu profesionālās izaugsmes un mācību vajadzību diagnosticēšanā un izstrādājam ieteikumus kvalitātes uzlabošanai. Kopā ar konsultējamiem pedagogiem veidojam mācību tēmu un stundu plānus, pārbaudes darbus un cita veida mācību metodiskos materiālus. Ventspilī izmantojam pieredzē balstītu pedagogu profesionālās izaugsmes pieeju, kas nozīme, ka, runājot un domājot par skolēnu mācīšanu un mācīšanos, svarīgākais ir pedagogu savstarpējā sadarbība izglītības iestādē, kopīga mācīšanas, mācību stundu vērošana un pārrunāšana, ideju apmaiņa, atvērtība jaunajam, individuālas konsultācijas un atbalsts mācību procesa efektivitātes uzlabošanai. Piebildīšu, ka iniciatīva mainīt mācību procesu atbilstoši jaunākajām tendencēm pieder pilsētas vadītājam Aivaram Lembergam - sākotnēji kursi skolotājiem tika dēvēti par Lemberga kursiem.

- Kā skolotāji uztver faktu, ka tagad ar 30 gadu skolotāja pieredzi vairs nepietiek, bet jāmācās viss no jauna - skolotāji nokļuvuši skolēnu lomā.

- Mūsu kopējais mērķis ir dot iespēju katram skolotājam pilnveidot savas zināšanas un ieviest savā darba procesā izmaiņas, kas nepieciešamas, lai skolēni efektīvāk un ātrāk uztvertu mācību vielu un iemācītos iegūtās zināšanas lietot praksē. Zināms, ka gadu gadiem iestrādātos mācību paņēmienus, stundu saturu un attieksmi lauzt ir ļoti grūti, taču jo vairāk skolotāji uzzina par jaunajām metodēm, jo atvērtāki viņi kļūst, un process no sākotnējas buksēšanas un pat pretestības ir pārvērties par sniega bumbu ar neatgriezenisku efektu - arvien vairāk skolotāju, skolu vadības pārstāvju un arī pašu skolēnu vēlas izmantot jaunākos metodiskos risinājumus. Tagad mūsu skolotāji saprot, ka konsultācijas mērķis nav vērtēšana vai kritizēšana, bet veids, kā iegūt jaunas prasmes. Visbiežāk skolas vadība un skolotājs vienojas aicināt konsultantu konkrētam atbalstam, piemēram, vērtēšanas uzlabošanai, interaktīvas tāfeles izmantošanai u.c. Faktiski šādas konsultācijas ir lieliska iespēja skolotājam mācīties uz vietas savā klasē, reālā darba vidē, tādējādi efektīvi uzlabot savas prasmes un kompetences. Šobrīd mums jau katrā pilsētas skolā ir speciāli sagatavoti skolotāji - konsultanti, kas prot kopā ar kolēģiem vērot un analizēt stundas. Zinu, ka šādi konsultanti tiek gatavoti arī Rīgā, taču tam būtu jānotiek arī valstiskā līmenī.

Ar šo semestri arī paši skolotāji pēc savas iniciatīvas var lūgt konsultanta palīdzību, turklāt skolas vadība saņem tikai noslēguma atzinumu apkopojumu un rekomendācijas, bet pats process paliek starp skolotāju un konsultantu. Mūsu pilsētā ir sadarbībai un izaugsmei atvērti skolotāji, kas ir viens no svarīgākajiem aspektiem, lai iegūtajām zināšanām un palīdzībai no malas būtu ilgtermiņa efekts.

Šim darbam jau ir redzami reāli rezultāti - mūsu audzēkņu prasmes domāšanas uzdevumos, kas būtībā ir līdz šim vājākais punkts visā Latvijas izglītības sistēmā, pieaug ar katru gadu.

- Vai jaunajai mācību procesa un satura pieejai tiek sagatavoti arī bērnudārzu pedagogi?

- Ar pagājušā gada novembri uzsākta Ventspils pirmsskolas pedagogu -konsultantu - sagatavošana. Esam izvirzījuši mērķi, lai katrā Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē vismaz viens no pedagogiem būtu apguvis pedagogam konsultantam nepieciešamās prasmes, lai viņš varētu sniegt individualizētu atbalstu kolēģiem par nodarbību efektivitāti, kompetenču pieeju, bērnu attīstības virzīšanu un sadarbību ar vecākiem.

No katras pirmsskolas izglītības iestādes esam lūguši izvirzīt pedagogu, kuru pārējie kolēģi redz kā potenciālu konsultantu, kas prot atbalstīt un iedvesmot citus, kuram ir laba sava darba pieredze un interese pilnveidoties profesionāli, lai kopā ar kolēģiem uzlabotu pirmsskolas izglītības iestādes darbu.

Ar šīm pirmsskolas pedagogu konsultantu mācībām mēs aktīvāk vērsīsim uzmanību pirmsskolas pedagogu profesionālās izaugsmes vajadzībām un iespējām.

- Kā uz Ventspils aktivitātēm lūkojas citas Latvijas skolas?

- Pie mums pieredzes apmaiņā ierodas ļoti daudzu pašvaldību un skolu pārstāvji, tostarp skolu vadības un audzēkņu līmenī. Aizvadītā gada laikā pie mums skolās viesojušies Cēsu, Rīgas, Mārupes, Ozolnieku, Olaines, Salaspils, Ikšķiles, Ķekavas, Tukuma un citu pašvaldību izglītības iestāžu vadītāji, lai apmainītos pieredzē izglītības iestāžu attīstības, kvalitātes pilnveidošanas, darbinieku izaugsmes un sadarbības jautājumos. Viesi ir gan mācību stundas redzējuši, gan ar skolas vadību un pedagogiem uz vietas skolās runājuši par skolotāju savstarpējās sadarbības pieredzi un tās ietekmi uz skolēnu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Savukārt 31. martā Ventspils valsts 1. ģimnāzijā pieredzes apmaiņas vizītes programmā Inovācijas izglītībā Ventspils pilsētā viesojās skolu vadības komandas no desmit valsts ģimnāzijām. Vienlaikus skolēni no 8 valsts ģimnāzijām piedalījās pasākumā Sadarbojies! Eksperimentē! Mācies!.

Vizītes mērķis ir iepazīstināt daudzu valsts ģimnāziju vadības pārstāvjus ar Ventspilī īstenotajām rīcības programmām izglītībā un Ventspils ģimnāzijas īstenoto metodisko darbu skolā un Kurzemes reģionā.

- Ventspils skolās veiktās aktivitātes ir pietiekami interesantas ne tikai jūsu pieminētajām skolām un pašvaldībām, bet arī citiem skolotājiem, vecākiem un skolēniem, kuri šobrīd ir pārmaiņu priekšā, bet kuriem nav īsta priekšstata, kas, kā un kāpēc?

- Mēs esam par to domājuši, tāpēc esam iesaistījušies TV3 ziņu dienesta un Re: Baltica veidotajā projektā Jaunā skola. Kopējais mērķis, kāpēc Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde iesaistījās šajā projektā, ir labās prakses piemēri Ventspils skolās. Mēs varam un spējam dalīties ar pieredzi, kā iespējams mainīt pieeju mācību procesam, pilnveidot pedagogu darbu un ieviest pārmaiņas izglītības kvalitātes pilnveidošanas jomā, ja ir pašvaldības ieinteresētība un finansiālais atbalsts, kā arī mērķtiecīga skolu vadība un pedagogi, kas mācās, sadarbojas un analizē savu darbu, lai to pilnveidotu.

***

Uzziņai

• No 2013. līdz 2015. gadam tika realizēta Rīcības programma mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās, notika mērķtiecīgs darbs izglītības kvalitātes paaugstināšanā, kas ietvēra mācību vides uzlabošanu, kā arī pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, īpaši pievēršot uzmanību dabaszinātņu mācību priekšmetiem.

• Pilsētā tika veidota profesionāla atbalsta sistēma skolu vadītājiem un skolotājiem, praktiski visi skolu skolotāji bija iesaistīti dažādos izglītojošos pasākumos un ilgtermiņa mācībās, notika regulārs darbs ar skolu direktoru vietnieku grupu un potenciālo skolu konsultantu grupu, no kuriem pieci pedagogi ir uzsākuši darbu kā konsultanti pilsētas Metodiskajā dienestā, ir izveidota un realizēta skolotāju motivācijas sistēma.

• Programmas ietvaros 102 klašu telpās skolās un 9 grupu telpās pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikti būvdarbi esošā datortīkla paplašināšanai, tajā skaitā bezvadu datortīkla pieejas punktu izveide. Izglītības iestāžu vajadzībām iegādāti 77 multimediju projektori, 27 interaktīvās tāfeles un 59 dokumentu kameras. Tādējādi pilnībā ir aprīkoti visi vispārizglītojošo skolu 1.-4. klašu mācību kabineti.

• Rīcības programma 2016. - 2018. gadam ir izstrādāta uz iepriekšējo trīs gadu darba pieredzes pamata. Tās ietvaros, lai sagatavotu skolotājus un skolēnus plānotajām mācību satura reformām, tiks pilnveidotas pedagogu un izglītības iestāžu vadības komandu kompetences, attīstīs darbību Metodiskais dienests, tiks veikta atgriezeniskās saites sistēmas Edurio ieviešana, atjaunots un papildus nodrošināts mācību aprīkojums fizikas, ķīmijas un bioloģijas mācību priekšmetiem, lai nodrošinātu padziļinātu skolēnu interesi par dabaszinātņu priekšmetiem un sagatavotos matemātikas un dabaszinātņu padziļinātu programmu ieviešanai 7.-9. klašu posmā. Turpināsies arī Pedagogu motivācijas programma, kuras ietvaros katru gadu paredzēts materiāli stimulēt astoņdesmit vispārizglītojošo skolu pedagogus un četrdesmit pirmsskolas pedagogus.

• Pēc Rīcības programmas īstenošanas paredzēts, ka skolas būs sagatavotas izglītības satura reformām un pārmaiņām izglītības sistēmā.