Veikti priekšdarbi Rīgas pašvaldības obligāciju izlaišanai

© Kaspars Krafts/f64

Finanšu ministrija (FM) izstrādājusi un nodevusi saskaņošanai Rīgas pašvaldības obligāciju izlaišanas noteikumus, liecina informācija Tiesību aktu portālā.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Rīgas valstspilsētas pašvaldības obligāciju izlaišanas noteikumi" izstrādāts, lai noteiktu kārtību un nosacījumus Rīgas pašvaldības obligāciju emisijai, ar kuru piesaistīt finansējumu investīciju projektiem, kas atbilst Rīgas pašvaldības apstiprinātai pašvaldības attīstības programmai, un kas pamato lietderīgu un ilgtspējīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.

Likumā "Par pašvaldību budžetiem" ir noteikts, ka pašvaldības aizņēmumus var ņemt Latvijā vai ārvalstīs, izlaižot vērtspapīrus vai noslēdzot aizņēmuma līgumus. Līdz šim pašvaldības dažādu projektu finansēšanai līdzekļus piesaistījušas ar aizņēmuma instrumentiem (no Valsts kases, kredītiestādēm vai starptautiskajām finanšu institūcijām), ievērojot normatīvos noteikto aizņemšanās kārtību.

Finanšu sektora attīstības plānā 2022.-2023.gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2022.gada 31.maija rīkojumu, paredzēti pasākumi kapitāla tirgus attīstībai, tostarp ieguldījumu aktivitātes veicināšana Latvijas kapitāla tirgū.

Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kapitāla tirgus tālāku attīstību", kas izskatīts un pieņemts Ministru kabineta 2023.gada 16.maija sēdē, un kura mērķis ir noteikt kapitāla tirgus attīstības mērķi un virzienus vidējam termiņam, lai veicinātu finansējuma pieejamību ekonomikas izaugsmei un transformācijas veicināšanai, kā arī sniegtu ieguldījumu iespējas, nodrošinot augsta līmeņa aizsardzību ieguldītājiem, paredz tālākās rīcības virzienu ieguldījumu Latvijā veicināšanai un institucionālo investoru līdzekļu piesaistei, tostarp Rīgas pašvaldības obligāciju izlaišanu. Ar šo kārtību pirmo reizi Latvijā arī pašvaldība finansējumu piesaistītu kapitāla tirgū, izlaižot parāda vērtspapīrus, norāda FM.

Lai īstenotu Rīgas pašvaldības obligāciju emisijas, likumā "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" noteikts, ka, sagatavojot likumu par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam, tiks paredzēts ikgadējais maksimālais finanšu apmērs obligāciju emisijām papildu likumā noteiktajam pašvaldību kopējam aizņēmumu pieļaujamam palielinājumam.

Noteikumu projekts paredz, ka pašvaldība obligācijas izlaidīs, pamatojoties uz domes lēmumu, kurā būs norādīts emisijas mērķis, prognozētais apmērs, tostarp nepieciešamais finansējuma apmērs atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātam, paredzētās izmaksas, kā arī finansēšanas avoti un informācija par pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību apmēru, iekļaujot tajā arī plānoto nepieciešamo finansējumu obligāciju emisijas veidā.

Lai noteiktu projektu tvērumu, kas tiks finansēti ar obligāciju emisijā iegūtajiem līdzekļiem, kā arī kopējo pieļaujamo ikgadējo finanšu resursu apmēru obligāciju emisijai, likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaru izstrādes procesā, nozares ministrijām sadarbībā ar Rīgas pašvaldību būs jāsagatavo un normatīvos noteiktajā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetam izskatīšanai un apstiprināšanai informācija par spēkā esošajā pašvaldības attīstības programmā iekļautajiem stratēģiski svarīgiem infrastruktūras investīciju projektiem.

Tostarp informācijā būs jānorāda nepieciešamais finansējuma apmērs atbilstoši obligāciju emisijas ietvaros īstenojamo projektu plānotajām izmaksām, projektu izmaksas pa gadiem, projektu plānotās atmaksas, emitenta uzņemto un plānoto saistību apmērs pa gadiem, finansēšanas avoti pa gadiem, indikatīvais vērtējums par obligāciju procentu likmēm, kopējais emitenta saistību palielinājums kopējā pašvaldību saistību apjomā, kā arī pašvaldības apliecinājums, ka minētie projekti nodrošina lietderīgu un ilgtspējīgu investīciju īstenošanu pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai, kuru īstenošanai nepieciešams piesaistīt finansējumu obligāciju emisijas veidā.

Rīgas pašvaldība obligāciju emisijas realizēs kā obligāciju programmu, kurai pamatā būs pamatprospekts.

Lai arī pašvaldību vērtspapīru emisiju īstenošanai pamatprospekts nav obligāts nosacījums, tomēr tā pieejamība ļaus ērtāk un ātrāk investoriem (ieguldītājiem) iepazīties ar emitenta struktūru, pārvaldību, tā finanšu stāvokli, obligāciju noteikumiem un citu informāciju, lai pieņemt lēmumu par ieguldījumu Rīgas pašvaldības piedāvātajās obligācijās to sākotnējā izvietošanā, skaidro FM.

Rīgas pašvaldības pamatprospektā būs iekļautas standartizētas kopējās rīcības klauzulas - "Collective Action Clauses" (CAC). Šīs klauzulas kopš 2013.gada ir iekļautas eirozonas valstu vērtspapīru dokumentācijā, un to pamato 2012.gada 2.februārī parakstītais līgums par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu, kas apstiprināts ar likumu "Par Līgumu par Eiropas Stabilitātes mehānisma dibināšanu". CAC savlaicīgi atrunā procedūru un iespējamo rīcības aprakstu kā tiek organizēts sarunu process starp emitentu un vērtspapīru investoriem par izmaiņām vērtspapīru nosacījumos, gadījumos, kad emitents nav spējīgs pildīt saistītas un iestājas tā maksātnespēja.

Lai arī ir spēkā likums "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību", investoriem papildu skaidrības nolūkos Rīgas pašvaldības pamatprospektā arī būs iekļauti eirozonas valstu vērtspapīru CAC.

Obligāciju programmas pamatprospekta ietvaros Rīgas pašvaldība varēs emitēt zaļās pašvaldības obligācijas, pirms tam sagatavojot Zaļo obligāciju ietvaru un saņemot ārējā pārbaudītāja neatkarīgu atzinumu par ietvara atbilstību atbilstoši starptautiskajā praksē izmantotajām vadlīnijām par zaļajām obligācijām, piemēram, Starptautiskās kapitāla tirgus asociācijas (ICMA) vadlīnijām.

FM norāda, ka Latvijā nepastāv pašvaldību obligāciju emisiju prakse, tāpēc ir svarīgi, lai emitents piesaista pieredzējušus, zinošus emisijas organizētājus ar nepieciešamo kapacitāti emisijas vadīšanai, saņemtu nepieciešamo atbalstu dokumentācijas sagatavošanai, lai emisijas process un dokumentācija atbilstu labākai tirgus praksei, kā arī tiktu sasniegta augsta investoru interese un īstenotas sekmīgas obligāciju emisijas programmas ietvaros.

Noteikumu projekts vienlaikus paredz, ka Rīgas pašvaldības obligācijas tiks iekļautas regulētajā tirgū, tādējādi sekmējot Latvijas parāda vērtspapīru tirgus kapitalizāciju.

Svarīgākais