AKKA/LAA strīdā ar "TV Play Baltics" par autoratlīdzību piedziņu noslēgts izlīgums

 
Attēlam ir ilustratīva nozīme ©Tomas Urbelionis/F64

 Biedrības "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (AKKA/LAA) strīdā ar ārvalstu komersantu "Viasat AS" (šobrīd AS "TV Play Baltics") par autoratlīdzību piedziņu ir izbeigta tiesvedība, jo abas puses noslēgušas izlīgumu, informē Rīgas apgabaltiesā.

Lieta par autortiesību aizsardzību, zaudējumu piedziņu par autortiesību pārkāpumu un autoru darbu izmantošanas aizlieguma noteikšanu bija nonākusi apgabaltiesā, jo Augstākā tiesa (AT) augustā atcēla apgabaltiesas agrāko spriedumu, ar kuru biedrības prasība tika apmierināta.

AT iepriekš skaidroja, ka AKKA/LAA, īstenojot tās pārstāvēto autoru tiesību kolektīvo pārvaldījumu, cēla prasību tiesā pret satelītprogrammu paketes piegādātāju "TV Play Baltics", lūdzot piedzīt no tā zaudējumu atlīdzību par autortiesību objektu retranslēšanu, izmantojot satelīta apraidi, un aizliegt izmantot biedrības "AKKA/LAA" pārstāvēto autoru darbus, tos retranslējot, līdz brīdim, kad puses būs noslēgušas licences līgumu par autoru darbu izmantošanu. Tāpat AKKA/LAA lūdza uzlikt "TV Play Baltics" pienākumu pārtraukt televīzijas programmu signāla pieejamības nodrošināšanu tās klientiem Latvijas teritorijā līdz brīdim, kad puses būs noslēgušas minēto līgumu.

AT atzina, ka tai nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas secinājumu, ka "TV Play Baltics" kā satelītprogrammu paketes piegādātāja ir iesaistījusies satelīta apraides veikšanā un sniedz autonomu pakalpojumu, veidojot jaunu programmu un to saturošo autoru darbu paketi, ar mērķi gūt atlīdzību - abonēšanas maksu, ko "TV Play Baltics" klienti maksā nevis raidorganizācijām, bet tieši uzņēmējam. Līdz ar to "TV Play Baltics" bija jāsaņem autortiesību subjektu atļauja no AKKA/LAA attiecībā uz savu iesaisti satelīta apraidē, ja vien autori vai to tiesību pārņēmēji jau nebūtu vienojušies ar attiecīgo raidorganizāciju, ka aizsargātie darbi tiks publiskoti arī ar konkrētā satelītprogrammu paketes piegādātāja starpniecību.

AT skaidroja, ka "TV Play Baltics" nebūtu jāsaņem AKKA/LAA atļauja un jāmaksā taisnīga atlīdzība tikai tādā gadījumā, ja autori un viņu tiesību pārņēmēji jau būtu ņēmuši vērā attiecīgo darbu izmantošanu konkrētajā veidā un apmērā, proti, ņēmuši vērā faktisko un potenciālo auditoriju un atlīdzību par šādu izmantojumu jau būtu saņēmuši no raidorganizācijām, kuru raidījumi pārraidīti ar atbildētājas starpniecību.

AT ieskatā, apelācijas instances tiesa iepriekš minēto apstākli ir vērtējusi nepamatoti formāli, norādot, ka "TV Play Baltics" iesniegtie pierādījumi nepierāda, ka autoru mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, noslēdzot līgumus ar raidorganizācijām, ir devušas piekrišanu tam, ka autoru darbi tiek padarīti pieejami Latvijas teritorijā, izmantojot satelītu tieši ar "TV Play Baltics" starpniecību. Tiesa nebija vērtējusi, vai šāda atļauja nebija sniegta pēc būtības, atļaujot veikt apraidi Latvijas teritorijā, bet nenorādot konkrēto izplatītāju.

Attiecībā uz autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas tiesībām aizliegt darbu izmantošanu AT atzina, ka šādas tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu minētajām organizācijām piemīt, taču tām jāizvērtē, vai šāds aizliegums atbilst autoru interesēm. Savukārt tiesai ir pienākums izvērtēt šāda aizlieguma samērīgumu, lai šis tiesiskās aizsardzības līdzeklis konkrētās lietas apstākļos būtu taisnīgs pret abām pusēm. Tiesa var to ierobežot, tostarp gan laikā, gan attiecībā uz aizliedzamo darbību veidiem un izpausmēm.