Otrdiena, 21.maijs

redeem Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

arrow_right_alt Latvijā

SIA "Rīgas ūdens" – piemērota vieta karjerai un izaugsmei

ATPŪTAS BRĪŽOS. Ik gadu SIA Rīgas ūdens rīko darbinieku sporta spēles, kurās jautrības netrūkst. Ķeguma novada Puduros notikušajās spēlēs uzvarēja uzņēmuma Klientu servisa nodrošinājuma departamenta atraktīvais kolektīvs, taču arī pārējās komandas varēja ar viņiem godam sacensties gan veiklībā, gan asprātībā © F64

SIA Rīgas ūdens nepārtraukti pilnveido iekšējos procesus, lai nodrošinātu efektīvu organizatorisko struktūru un optimālu darbinieku skaitu uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai. Patlaban uzņēmuma 18 struktūrvienībās strādā 770 darbinieku. No tiem 514 jeb 67% ir vīrieši un 256 jeb 33% sievietes. Salīdzinoši augstais vīriešu īpatsvars darbinieku struktūrā ir skaidrojams ar nozares specifiku, kas nosaka augstu tehnisko profesiju īpatsvaru.

Pieprasījums pēc darbiniekiem

Šajā gadā no visām SIA Rīgas ūdens vakantajām amata vietām gandrīz pusi veido dažāda veida ar saimnieciskās darbības nozari saistīti amati, piemēram, ūdenssaimniecības inženieri, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu santehniķi un tamlīdzīgi. Izvērtējot pēdējā gada laikā organizēto personāla atlašu rezultātus, var secināt, ka joprojām vislielākās grūtības rada personāla piesaistīšana inženierkomunikāciju piesaistes inženieru amatu vietām, kurās ir nepieciešama augstākā izglītība siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā ar kvalifikāciju - inženieris un vismaz divu gadu profesionālā pieredze, tajā skaitā pieredze ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu projektēšanā, kā arī uz kvalificētu strādnieku amatiem, piemēram, santehniķu amatu vietām.

SIA Rīgas ūdens Personāla daļas vadītāja Edīte Helmane skaidro: «Grūtības piesaistīt uzņēmuma vajadzībām atbilstošus cilvēkresursus ir saistītas ar izglītota, kvalificēta un specifiska personāla trūkumu darba tirgū, ko ietekmē demogrāfiskie procesi, emigrācija, darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma nesabalansētība, kā arī citi faktori. Vidēji uz vienu no nozarei raksturīgajiem amatiem tiek saņemti 1-2 pretendentu pieteikumi, kuri atbilst vai daļēji atbilst vakantā amata prasību profilam, tāpēc pretendentu atlase uz minētajām vakancēm tiek veikta arī pašu spēkiem, izmantojot darba meklētāju portālos pieejamās CV datu bāzes.»

Aicina iepazīt un uzsākt karjeru

Lai pilnveidotu savu kā pievilcīga darba devēja tēlu, Rīgas ūdens katru gadu organizē Atvērto durvju dienas, tostarp ekskursijas uz stratēģiski nozīmīgākajām struktūrvienībām, piemēram, bioloģisko attīrīšanas staciju Daugavgrīva, ūdens sagatavošanas un padeves dienestu, kā arī Rīgas Ūdensapgādes muzeju un citām struktūrvienībām. Katru gadu uzņēmums piedalās Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda apmaksātu prakses vietu konkursā Pierādi sevi vasarā!; biedrības Junior Achievement - Young Enterprise Latvia organizētajās Ēnu dienās, kā arī jau vairāk nekā desmit gadus atbalsta Rīgas Dabaszinību skolas organizēto Jauno ūdens pētnieku konkursu. SIA Rīgas ūdens augstākās un vidējās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošina arī prakses vietas struktūrvienībās - veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Latvijas izglītības iestādēm, tajā skaitā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Valsts tehnikumu, tādējādi popularizējot izglītību inženierzinātņu jomā, kā arī veicinot studentu interesi par darbu uzņēmumā. Pēdējos gados Rīgas ūdens nodrošināja prakses vietas 39 vidējo profesionālo un augstāko izglītības iestāžu topošajiem speciālistiem.

Karjeras izaugsmes iespējas

Uzņēmumā Rīgas ūdens rūpējas par darbinieku izaugsmi, lai nodrošinātu mērķu izpildi un attīstītu kompetences, kuras būs nepieciešamas tuvākajā nākotnē. Viens no izaicinājumiem ir darbinieku motivēšana, kas ir viens no instrumentiem, lai darbinieks paliktu uzticīgs savam uzņēmumam. Lai noskaidrotu darbinieku viedokli par SIA Rīgas ūdens iekšējiem procesiem un dažādiem darba vidi veidojošiem faktoriem, kā arī citas darbinieku vēlmes, tika organizēts darbinieku apmierinātības pētījums. Pamatojoties uz tā rezultātiem, ir izstrādāts pasākumu ieviešanas plāns motivācijas sistēmas pilnveidošanai Rīgas ūdenī. Uzņēmums nodrošina gan darbinieku «vertikālo», gan «horizontālo» karjeras izaugsmi, dodot iespēju kāpt pa karjeras kāpnēm un turpināt darbu citā - nozīmīgākā amatā, piemēram: vienas struktūrvienības galvenais inženieris pārcelts par galveno inženieri Tehniskajā departamentā; inženieri pārcelti par struktūrvienības, grupu, sektora vai projekta vadītājiem; klientu vadītājs pārcelts par daļas vadītāju; higiēnists pēc attiecīgas kvalifikācijas iegūšanas par darba aizsardzības vecāko speciālistu; vecākie santehniķi pārcelti par darbu vadītājiem; santehniķi par vecākajiem santehniķiem; remontatslēdznieki par vecākajiem remontatslēdzniekiem.

Uzņēmumā tiek praktizēta arī darbinieku pārkvalificēšana darba attiecību turpināšanai amatā, kur ir nepieciešamas specifiskas zināšanas un prasmes. «Mēs rūpīgi sekojam, lai katram darbiniekam būtu iespēja pilnveidoties un apgūt papildu prasmes un teorētiskās zināšanas, kas uzlabo viņa darba kvalitāti un efektivitāti, kā arī personīgo izaugsmi. Piemēram, kravas automobiļu vadītāji apguva ekskavatora vadītāja profesiju; remontatslēdznieks - traktortehnikas vadītāja profesiju. Tādējādi mēs sagatavojam uzņēmumam nepieciešamo profesionāļu komandu, kas vienlaikus ir ieguldījums uzņēmuma attīstībā un katra cilvēka personīgajā izaugsmē. Iegūtās prasmes šiem cilvēkiem noderēs vienmēr,» skaidro Edīte Helmane.

Prioritāte - droša darba vide

Drošas darba vides radīšanai uzņēmuma struktūrvienībās un objektos tiek veltīta īpaša uzmanība. Vecākie darba aizsardzības speciālisti ik gadu novērtē darba vides riskus un sagatavo darba aizsardzības pasākumu plānus, kuros ir noteiktas preventīvās rīcības, lai uzlabotu darba vidi un līdz minimumam samazinātu visus iespējamos riskus. SIA Rīgas ūdens nodrošina strādājošos ar darba specifikai atbilstoši iekārtotām darba vietām, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un tehniskajiem resursiem, kā arī veic darbinieku apmācību par darba aizsardzības jautājumiem un drošām darba metodēm. Uzņēmumā pievērš uzmanību un ņem vērā darbinieku viedokli par darba vides drošības līmeņa paaugstināšanu. Pastiprināta uzmanība tika veltīta darbinieku apmācībai pirmās palīdzības sniegšanā, par ceļu satiksmes organizēšanu objektos, darbam ar ķīmiskām vielām un citiem specifiskiem procesiem. Realizējot atbilstošu politiku un mērķus, ievērojot normatīvo aktu prasības, uzņēmumā mērķtiecīgi mazina arī darbinieku arodveselības un darba drošības riska veidus. Pēdējo gadu laikā SIA Rīgas ūdens nav noticis neviens smags nelaimes gadījums darbā, kas šajā gadījumā ir likumsakarība un ieguldītā darba rezultāts.

Ja vēlies nodrošināt savu nākotni, strādājot lielā, stabilā un dinamiskā uzņēmumā, SIA Rīgas ūdens būs Tava pareizā izvēle! Informācija par vakantajām amata vietām pieejama Rīgas ūdens mājaslapā www.rigasudens.lv/sludinajumi/vakances/

***

SIA Rīgas ūdens saviem darbiniekiem nodrošina:

• darba tirgū konkurētspējīgu atalgojumu (darba samaksu, piemaksas, prēmijas u.c. labumus);

• sociālās garantijas (pabalsti, kompensācijas, veselības apdrošināšana);

• apmaksātu papildatvaļinājumu saskaņā ar Darba koplīgumu - 5 līdz 7 darba dienas.

• darbinieku iekšējo un ārējo apmācību amata pienākumu izpildei nepieciešamo zināšanu papildināšanai, kompetenču uzturēšanai un attīstīšanai;

• finansiālu atbalstu darbinieku studiju apmaksai ar SIA Rīgas ūdens saimniecisko darbību saistītās profesijās saskaņā ar valdes apstiprināto profesiju sarakstu, noslēdzot attiecīgu līgumu;

• korporatīvos pasākumus (piemēram, sporta svētki darbiniekiem un viņu ģimenēm, Pasaules ūdens dienas balle, Ziemassvētku pasākums un citi).

Detalizētu informāciju par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem skatīt SIA Rīgas ūdens mājaslapā www.rigasudens.lv.