Upesleju internātpamatskola – individuāla pieeja mācībās un rehabilitācijā

 
©Ojārs Lūsis

Ainaviski skaistā un priežu silu ieskautā vietā – Stopiņu novada Upeslejās – jau gandrīz 40 gadu darbojas Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, kuras paspārnē šobrīd izglītojas vairāk nekā 140 skolēnu no dažādiem Latvijas novadiem un 73 pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi no Stopiņu novada. Autors: Zane KĀRKLA Datums: 16.04.2014 Izdevums: Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai Rubrika: Stopiņi Ainaviski skaistā un priežu silu ieskautā vietā – Stopiņu novada Upeslejās – jau gandrīz 40 gadu darbojas Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, kuras paspārnē šobrīd izglītojas vairāk nekā 140 skolēnu no dažādiem Latvijas no

Centra galvenā sūtība ir nodrošināt katra izglītojamā veselības stāvoklim atbilstošu mācību vidi un apstākļus, piedāvājot arī rehabilitācijas pasākumu kopumu veselības un imunitātes stiprināšanai.

Izglītības iestāde sekmīgi īsteno astoņas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētās pamatizglītības programmas, kā arī divas pirmsskolas izglītības programmas. Pedagogi mācību stundās seko izglītojamo individuālajam darbam, sekmju dinamikai, tāpēc cenšas dažādot mācību metodes, diferencēt uzdevumus, lai veicinātu zināšanu apguvi sekmēs vājākajiem, gan spējīgākajiem izglītojamajiem.

«Iestāde plāno un realizē individuālo darbu ar talantīgākajiem izglītojamajiem un ar tiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir grūtības mācībās. Ir izstrādāts un izglītojamajiem pieejams individuālo nodarbību grafiks visos mācību priekšmetos. Mācību vielas padziļinātai apguvei un savu spēju attīstīšanai ir pieejamas fakultatīvās nodarbības,» stāsta skolas direktore Irēna Frankoviča, piebilstot, ka mācību priekšmetu kabineti ir apgādāti ar mācību satura apguvei nepieciešamiem mācību līdzekļiem un modernām tehnoloģijām, kas ļauj stundās regulāri izmantot datorus, arī portatīvos datorus, projektorus, dokumentu kameras, interaktīvās tāfeles, kodoskopus, videoiekārtas, kā arī elektroniskos mācību materiālus.

Mediķu atbalsts visu diennakti

Izglītības iestādē darbojas arī profesionāls atbalsta personāls – psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, skolotāja palīgi. Atbalsta personāla speciālistiem ir zināšanas un prasmes, lai noteiktu izglītojamo vajadzības un sekmētu viņu attīstību. Tāpat skolā dežurē kvalificēti medicīnas darbinieki, kas atbilstoši savai kompetencei spēj sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību līdz ātrās palīdzības brigādes darbinieku ierašanās brīdim. Medicīniskā palīdzība un aprūpe tiek nodrošināta visu diennakti. «Katram izglītojamajam atbilstoši viņa veselības stāvoklim tiek veidots rehabilitācijas plāns visam mācību periodam,» uzsver mācību iestādes direktore I. Frankoviča. Ārstniecības jautājumu risināšanā skola ir izveidojusi sadarbību ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Tuberkulozes un plaušu slimību klīniku un Juglas medicīnas centra Jugla zobārstniecības nodaļu. Skolā sadarbībā ar SIA Data Pro grupu ir ieviesta arī sirds skrīninga sistēma.

Ieguldījums mājīguma radīšanā

Izglītības iestādes direktore I. Frankoviča stāsta, ka pēdējo piecu gadu laikā iestādē veikti vērienīgi fiziskās vides sakārtošanas darbi. Piemēram, 6. korpuss pielāgots izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām, izbūvēts lifts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, veikts medicīnas korpusa telpu un gaiteņa remonts, pārmaiņas piedzīvojušas arī daudzu izglītojamo istabas, mācību telpas, remontdarbi noritējuši arī sporta zālē, ēdināšanas blokā, izbūvēta sāls istaba. Šo uzskaitījumu varētu turpināt vēl ilgi, jo ieguldījums patīkamas un modernas vides nodrošināšanā ir liels.

Arī šogad skolā turpinās labiekārtošanas un remontdarbi. Piemēram, šovasar tiks remontēts darbmācības kabinets zēniem, mācību klases un gaiteņi. «Finansiālo iespēju robežās iegādāsimies arī internāta telpu un klašu mēbeles, datortehniku, atskaņošanas aparatūru. Tas pats sakāms arī par skolas aktu zāli, kur uzstādīta mūsdienīga skaņas un gaismas aparatūra, iegādāti kora podesti. Šobrīd audzēkņu rīcībā nodotas tehniski labi aprīkotas un izremontētas aktu un sporta zāles, kas ļauj daudzveidīgi un pilnvērtīgi organizēt ārpusstundu un brīvā laika nodarbības. Uzstādot ielu vingrošanas kompleksu, iekārtojot pludmales volejbola laukumus un izvietojot citas nestandarta sporta ierīces, esam radījuši iespēju sportiski pavadīt brīvo laiku ne tikai mūsu skolas audzēkņiem, bet arī jauniešiem no tuvākajiem ciematiem. Mazākajiem bērniem izveidots rotaļu laukums ar gumijas segumu un atbilstošām rotaļu iekārtām,» stāsta mācību iestādes Saimnieciskās daļas vadītājs Agris Žilde.

Iesaistās Eiropas naudas apguvē

Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs cer, ka tiks atbalstīts viņu iesniegtais projekts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta izsludinātajam konkursam Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai. Saņemot cerēto finansējumu, tiks veikti skolas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, atbilstoši veiktajam energoauditam, lai būtiski samazinātu siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas. «Turpinām strādāt arī pie skolas teritorijas labiekārtošanas un atpūtas zonas izveides. Lielu atbalstu šajā ziņā sniedz Stopiņu novada dome, uzsākot skolas pievedceļu un tilta rekonstrukciju pār Mazās Juglas upi. Paveicot plānoto, kardināli uzlabosies gan audzēkņu drošība ceļā uz skolu, gan pašā skolas teritorijā,» skaidro skolas Saimnieciskās daļas vadītājs A. Žilde.

Skola aktīvi iesaistās un realizē arī citus Eiropas finansētus projektus. Piemēram, no 2012. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim skola realizēja ESF finansētu projektu Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā. Projekta kopējais finansējums pārsniedza 149 000 latu, un tā atbalsts deva iespējas piesaistīt virkni speciālistu: skolotāja palīgus, logopēdus, speciālos pedagogus, psihologu, sociālo pedagogu, fizioterapeitu, rehabilitologu, masieri, pulciņu skolotājus. «Projekts sniedza atbalstu skolēniem mācību procesā, piedāvāja papildu apmācību mācību priekšmetos, nodrošināja multimediju nodarbības (tika nomāti datori un foto un video aparatūra), piedāvāja plašu radošu un praktisko dzīves prasmju nodarbību klāstu. Projekta ietvaros skolēni katru gadu devās izzinošās ekskursijās pa Latviju, apmeklēja kultūras pasākumus, izzināja tautas tradīcijas un svētkus, kā arī tikās ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem. Projekta darbības laikā iesāktās iestrādnes skola turpina šodien,» informē izglītības iestādes direktore I. Frankoviča.

Daudzveidīgie ārpusstundu pasākumi

Tā kā mācību iestādes izglītojamo loku veido skolēni no dažādiem Latvijas novadiem, kas nevar ik dienu mērot ceļu mājup, viņiem tiek nodrošināta bezmaksas uzturēšanās internātā. Tajā bērni un jaunieši dzīvo labiekārtotās istabiņās pa diviem trim cilvēkiem katrā. Skolēniem ir pieejamas visas komfortablai dzīvei nepieciešamās ērtības: ērtas un funkcionālas mēbeles, siltais ūdens un dušas, ka arī automātiskā veļas mašīna drēbju mazgāšanai ikdienā. Skolēniem ir pieejams internets (arī bezmaksas WiFi), TV, skolas bibliotēka un lasītava, informātikas kabinets, galda spēles – novuss, teniss, galda hokejs, DVD kolekcija.

Skola palīdz arī bērniem atrast radošas nodarbes, ar ko saturīgi aizpildīt laiku, piedāvājot daudzveidīgu interešu un fakultatīvo nodarbību klāstu: vokālais ansamblis, blokflautu ansamblis, mūzikas terapijas nodarbības, gleznošana, floristika, Lego pulciņš, nūjošana, sporta pulciņš, karatē nodarbības, ritmika, ārstnieciskā vingrošana, alpīnisma pulciņš, tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju grupa un citi. «Kopumā iestāde piedāvā 23 interešu izglītības programmas. Daudzi izglītojamie darbojas vairākās interešu izglītības programmās, tāpēc nodarbību laiki saplānoti atbilstoši izglītojamo interesēm,» norāda skolas direktore.

Ārpusstundu pasākumos izglītojamajiem tiek dota iespēja arī tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, tiek pieaicināti speciālisti dažādu prasmju (piemēram, saskarsmes prasmju, karjeras plānošanas prasmju) pilnveidošanai. Tiek apmeklēti uzņēmumi, kuros ir iespēja redzēt un saprast dažādu profesiju darba dienas ritmu, priekšrocības un ēnas puses, nepieciešamo kompetenču apzināšanās dažādām profesijām, saprast, vai izvēlētā profesija tiešām ir saistoša un piemērota. «Skolas ārpusstundu dzīves darbā aktīvi iesaistās skolēnu pašpārvalde, organizējot pasākumus, attīstot tradīcijas,» stāsta direktores vietniece izglītības jomā Sarmīte Kļaviņa.