JAUTĀJUMS–ATBILDE: kāds sakars Jungam ar astroloģiju?

 
©Pixabay

Karls Gustavs Jungs bija šveiciešu psihiatrs un filozofs, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātājs, un viņa darbība atstājusi spēcīgu iespaidu 20. gadsimta filozofijā.

Jungs izveidoja psihoanalīzes pamatus, un klejo leģenda, ka viņš temperamenta tipu aprakstus esot nočiepis no astroloģijas, ar kuru aizrāvies. Taču vai tā ir patiesība vai mīts - tas gan nav zināms.

Taču, ja iedziļinās, tad temperamenta tipu būtība ļoti atbilst astroloģisko stihiju raksturojumam.

Uguns (holeriķis) - ini­ci­atī­va, im­pulss, centrs, lī­de­ris, ide­ja, uz ār­u vēr­sta ak­ti­vi­tā­te, dros­me, mērķ­tie­cī­ba, di­na­mi­ka, strau­jums, spēks, gri­ba, ātr­as dus­mas, spējš prieks. Ātr­i uz­švirkst, ātr­i iz­dziest.

Gaiss (sangviniķis) - in­te­lekts, sa­skar­sme, ziņ­kā­re, zi­nāt­kā­re, mā­cī­bas, ko­mu­ni­kā­ci­ja, daudz­vei­dī­gas in­te­re­ses, dip­lo­mā­ti­ja, prāts, in­for­mā­ci­ja, izglī­tī­ba, jau­nu­mi, pļā­pī­gums. Vai­rāk ru­nu, ma­zāk dar­bu. Ja nav vajadzības mo­bi­li­zē­ties, da­rīt­spē­ja iz­plēn.

Ūdens (melanholiķis) - dvē­se­le, dzī­ve, sa­turs, at­mi­ņa, emo­ci­jas, re­li­ģi­ja, māk­sla, mis­ti­ka, in­tu­īci­ja, sap­ņi, at­tie­cī­bas, ģi­me­ne, vi­de, līdz­jū­tī­ba. Tieksme uz me­lan­ho­li­ju, ira­ci­onā­lo. Pie­lā­go­jas ap­stāk­ļiem, to­mēr tos nema­nā­mi ie­tek­mē­jot.

Ze­me (flegmatiķis) - ma­tē­ri­ja, for­ma, re­zul­tāts, pat­stā­vī­ba, ap­strā­de, krāša­na, ob­jek­ti­vi­tā­te, ana­lī­ze, lo­ģi­ka, pie­rā­dī­ju­mi, pie­re­dze, sta­bi­li­tā­te, prak­tis­kums, ēr­tī­bas. Da­ra lē­ni, bet pa­ma­tī­gi. Vēr­tī­ba ir vi­sam, kam ir forma un ko var sa­taus­tīt, sa­krāt, uz­celt, pa­ņemt.