TESTS! Izvēlies savu talismanu!

 
©Pixabay

Numeroloģija piedāvā «saciparot», kāds ir cilvēka talismans atbilstoši vārdam un uzvārdam. Kopš seniem laikiem talismanus izmanto, lai piesaistītu veiksmi un gūtu atbalstu kādos pasākumos.

At­bilst skait­lim 1. Vie­ni­nie­ku var sa­lī­dzi­nāt ar Sau­li. Tā­pēc ie­tei­ca­mais ta­lis­mans būs me­dal­jons Sau­les for­mā, kam ot­rā pus­ē ie­gra­vēts skait­lis 1. Kā ta­lis­mans var kal­pot arī mo­nē­ta ar ci­pa­ru (no­mi­nā­lu) 1, bet tai jā­būt no dzel­te­na me­tā­la.

At­bilst skait­lim 2. Div­nieks ir Mē­ness sim­bols. Tā­lab ta­lis­ma­nam var iz­man­tot ro­tas­lie­tas no sud­ra­ba, pie­mē­ram, gre­dzen­ti­ņu. Ro­tām nav jā­būt ie­spai­dī­gām. Ja tas ir gre­dzen­tiņš, tad iekš­pu­sē ie­gra­vē skait­li 2.

At­bilst skait­lim 3. Ta­lis­mans var būt vie­nād­ma­lu trīs­stū­ris - ku­lons vai pie­sprau­de, arī aus­ka­ri. Dā­mām šā­du ta­lis­ma­nu būs vien­kār­šāk at­rast. Lai ta­lis­mans bū­tu ie­dar­bī­gāks un aiz­sar­gā­tu no ne­lab­vē­ļiem, uz tā var ie­gra­vēt skait­li 3.

At­bilst skait­lim 4. Kā ta­lis­ma­nu var iz­man­tot vi­su, kam ir četr­as ma­las, šķaut­nes, da­ļas utt.: ku­bu, kvad­rā­tu, krus­tu vai zie­du ar četr­ām zied­la­pām... Ta­lis­ma­na cen­trā ie­tei­cams ie­rak­stīt skait­li 4. Tas var būt ik­vie­nam sa­ska­tāms. Ja ci­tā­di ne­sa­nāk, tad ka­ba­tā var nē­sāt sēr­ko­ci­ņu kār­bi­ņu - tai ir čet­ri stū­ri.

At­bilst skait­lim 5. Ta­lis­mans - piec­sta­ru zvaig­zne. To var val­kāt ku­lo­na for­mā, kā pie­sprau­di pie tēr­pa vai ie­likt ka­ba­tā. Vi­di­ņā vē­lams ie­gra­vēt, ie­rak­stīt, ie­kļaut skait­li 5.

At­bilst skait­lim 6. Ta­lis­mans - zvaig­znī­te ar se­šiem sta­riem vai seš­stū­ris. Uz tā ie­tei­cams uz ie­gra­vēt skait­li 6. Seš­stū­ri var uz­zī­mēt uz pa­pī­ra la­pi­ņas un ie­likt ma­kā vai ka­ba­tā. Seš­nieks ir sais­tīts ar Ve­ne­ru, skais­tu­ma die­vie­ti. Un ku­ra no mums, mei­te­nēm, nav skais­ta? Tā­pēc - ja līdz­i būs spo­gu­lī­tis seš­stū­ra for­mā, arī tas kal­pos kā ta­lis­mans. Pa­lū­ko­si­mies ta­jā un ju­tī­si­mies vien­rei­zē­jas!

At­bilst skait­lim 7. Kā ta­lis­mans no­der pie­ka­riņš vi­jo­les at­slē­gas for­mā vai daudz­stū­ris ar sep­ti­ņām ma­lām. Var uz la­pi­ņas uz­rak­stīt skait­li 7 un nē­sāt līdz­i.

At­bilst skait­lim 8. Ta­lis­mans var būt di­vi gre­dze­ni, kas sa­vī­ti vai sa­vie­no­ti.

At­bilst skait­lim 9. Ta­lis­mans - zie­diņš ar de­vi­ņām la­pi­ņām vai ap­lis, ku­ra cen­trā ie­rak­stīts skait­lis 9.

Kā ap­rē­ķi­nāt?

Vār­da un uz­vār­da bur­ti jā­pie­lī­dzi­na ci­pa­riem, tie jā­skai­ta, līdz ie­gūst vien­ci­pa­ra skait­li.

Pie­mērs: Il­ze=4+9+5+7= 25

Za­ķe=5+1+8+7=21

25+21=46=4+6=10=1+0=1

Ta­lis­ma­na skait­lis ir 1.

Bur­ti un ci­pa­ri

Ekrānuzņēmums