TESTS: tu un nau­da

 
©Pixabay

Piedāvājam vēl vienu versiju, kā izskaitļot cilvēka attiecības ar naudu, jo numeroloģija piedāvā visai plašas iespējas un daudzveidīgus skaidrojumus.

Sa­skai­tot vi­sus skait­ļus sa­vos dzim­ša­nas da­tos līdz vien­ci­pa­ra skait­lim, no­skaid­ro­siet, kā­das ir at­tie­cī­bas ar nau­du un kurš va­da jū­su dzī­vi - nau­da vai to­mēr cil­vēks pats.

Kā ap­rē­ķi­nāt? Ja dzim­ša­nas da­ti ir: 25.12.1978.

2+5+1+2+1+9+7+8=35; 3+5=8

Ša­jā da­tu­mā dzi­mu­šais cil­vēks ir skait­ļa 8 pār­stā­vis.

*

Skait­ļa 1 pār­stāv­jiem nau­da ma­kā il­gi ne­tu­ras. Vi­ņi tē­rē­jas uz ne­bē­du, jo šiem cil­vē­kiem pa­tīk ie­pir­kša­nās pro­cess. Tā­dā vei­dā Vie­ni­nie­ki pa­ba­ro sa­vu god­kā­ri un iz­rā­dās ci­tiem - skat, ko es va­ru! To­mēr ne­va­jag se­vi vai­not par pār­lie­ku nau­das šķie­ša­nu - ak, ci­ti prot, bet es gan ne­mā­ku sa­krāt ne­bal­tai die­nai. Rei­zēm tie­ši pa­rā­di vi­ņiem ļauj no­pel­nīt, jo dzī­ve pie­spē­lē kā­du ne­pa­ras­tu iz­de­vī­bu. Grū­ti pat prog­no­zēt, kon­krē­ti kāds šis kā­zuss - kad pa­rāds ļauj tikt pie lie­las nau­das - va­rē­tu būt. Ta­ču tik­līdz Vie­ni­nie­ki iz­ku­ļas no vie­nas fi­nan­šu pro­blē­mas, tā līdz ausīm var ie­stigt nā­ka­ma­jā. Ap­kār­tē­jiem šķiet, ka vi­ņi nu gan ir nau­dī­gi cil­vē­ki un trū­ku­mu ne­pa­zīst, to­mēr tas no­tiek, pa­tei­co­ties Vie­ni­nie­ku spē­jai ra­dīt tā­du ie­spai­du jeb ilū­zi­ju. Viss bū­tu la­bi, ja vien vi­ņi kār­tē­jo rei­zi ne­uz­kāp­tu uz ve­ca­jiem grā­bek­ļiem.


Div­nieks kā skait­lis ap­lie­ci­na sta­bi­li­tā­ti un ra­ci­onā­lis­mu. Skait­ļa 2 pār­stāv­jus ne­spēj ie­tek­mēt rek­lā­mas tri­ki. Vi­ņi skai­ta kat­ru cen­tu un ie­gul­da nau­du pel­ņu ne­so­šās in­ves­tī­ci­jās vai ne­kus­ta­ma­jā īpa­šu­mā. Ātr­u peļ­ņu gan šie cil­vē­ki ne­gai­da. Vi­ņi ir ga­ta­vi upu­rēt sa­vas ie­cie­nī­tās iz­lai­des vai ko­pā­bū­ša­nu ar mī­ļu cil­vē­ku, lai ti­kai pa­kau­lē­tos un no­pir­ktu kaut kur ze­mes ga­ba­lu un tā­dā vei­dā no­dro­ši­nā­tu sev sau­lai­nas ve­cum­die­nas. Kas, starp ci­tu, to­brīd ir aiz trej­de­vi­ņiem kal­niem. Div­nie­kus mēdz dē­vēt par sko­pu­ļiem. Ti­kai ne vi­ņi pa­ši. Un tais­nī­ba - vi­ņi zi­na, ka pa­ši un ģi­me­ne bez gra­ša ka­ba­tā ne­pa­liks un bez jum­ta virs gal­vas - arī ne. Ga­dās, ka vi­ņi vairs ne­spēj iz­tu­rēt sa­vu ra­ci­onā­lis­mu un iz­da­ra kaut ko ne­prā­tī­gu. Pie­mē­ram, no­pērk ce­ļo­ju­mu uz Ti­be­tu. Pēc tam gan var pa­mo­cīt vai­nas iz­jū­ta…


Trij­nie­ki vi­su ap­do­mā un rū­pī­gi iz­vēr­tē. Vi­ņi var stun­dām sē­dēt in­ter­ne­tā un skru­pu­lo­zi sa­lī­dzi­nāt ne­skai­tā­mas mā­jas­la­pas, lai no­pir­ktu vie­nu ener­go­efek­tī­vo spul­dzī­ti - ja nu kāds pie­dā­vā lē­tāk?! Ne­ies ta­ču pār­mak­sāt! Šo īpa­šī­bu ie­tei­cams iz­man­tot ra­diem un drau­giem - lai jau Trij­nie­ki vi­su sa­lī­dzi­na un ap­rē­ķi­na, bet jūs, pa­tei­co­ties vi­ņu ie­tei­ku­miem, va­rē­siet vi­su ko no­pirkt lē­tāk un iz­de­vī­gāk. Skait­ļa 3 pār­stāv­ju dzī­vē viss no­tiek sta­bi­li un bez ne­ap­do­mī­giem iz­lē­cie­niem tik il­gi, ka­mēr vi­ņi ne­ie­mī­las līdz ausīm. Tad gan Trij­nie­ki var iz­dot nau­du uz ne­bē­du, jo bai­dās, ka mī­ļo­tais/mī­ļo­tā at­stās. Šo Trij­nie­ku vā­jo vie­tu mēdz iz­man­tot krāp­nie­ki. Trij­nie­ki mēdz ie­krist uz it kā ne­vai­nī­giem da­rī­ju­miem, kaut ko no­pēr­kot un pār­do­dot to dār­gāk, to­mēr tie­ši šā­dās fi­nan­šu ope­rā­ci­jās (teik­sim, kā ir - ma­hi­nā­ci­jās) vi­ņi var zau­dēt kau­dzi nau­das, jo ir ie­gā­dā­ju­šies ne­ejo­šu pre­ci.

Čet­ri­nie­ku dažs labs dē­vē par fi­nan­šu mag­nā­tu. Šā skait­ļa pār­stāv­ji ir nau­das mag­nē­ti, jo tā vi­ņiem pie­līp. No ma­las iz­ska­tās, ka Čet­ri­nie­ki pat pirk­stu ne­pa­kus­ti­na. Vi­ņi pa­ši zi­na, ka tā vis nav. Rei­zēm Čet­ri­nie­kus pa­ma­tī­gi ie­gāž tie­ši pār­lie­cī­ba, ka vi­ņi ne­kad ne­kļū­dās.

Skait­ļa 5 pār­stāv­ji ir cil­vē­ki, ku­riem nau­da no­dro­ši­na pa­tī­ka­mu, kom­for­tab­lu dzī­vi. Tā­da ir vi­ņu at­tiek­sme pret nau­du. Ja Piec­nie­ki sa­vu at­tiek­smi ne­mai­nīs, ie­spē­jams. La­bā zi­ņa ir tā, ka vi­ņiem ļo­ti bie­ži uz­smai­da veik­sme un pa­līdz iz­ķe­pu­ro­ties no kļū­mī­gām si­tu­āci­jām. Šī skait­ļa pār­stāv­ji ir For­tū­nas džentl­me­ņi un lē­di­jas.


Seš­nie­kiem pa­tīk vēr­tēt ci­tus un se­vi, pro­tams, arī pēc ie­nā­ku­mu lī­me­ņa, tā­tad - pēc pres­ti­ža sa­bied­rī­bā. Va­rē­tu pat teikt, ka vi­ņi ir at­ka­rī­gi no nau­das. Cik tu pel­ni? Ku­rā vie­tā tu no­pir­ki mā­ju un ar kā­du ma­šī­nu brauc? Vi­ņu dzi­nu­lis ir at­bil­stī­ba sa­bied­rī­bas vai pa­šu no­teik­ta­jām pres­ti­ža pra­sī­bām. Vai vien­mēr to va­ja­dzē­tu no­so­dīt? Ga­lu ga­lā, tā­dā vei­dā vi­ņi gā­dā, lai ģi­me­nei ne­kā ne­trūk­tu.

Sep­tīt­nie­ki gan pret nau­du iz­tu­ras ne­vē­rī­gi. No­pel­nī­to vi­ņi iz­tē­rē pil­nī­gi bez­jē­dzī­gām lie­tām - tā uz­ska­ta ci­ti. Drī­zāk va­rē­tu teikt, ka vi­ņu ie­gul­dī­ju­mi ne­no­nāk īs­ta­jā vie­tā un peļ­ņu, vis­ti­ca­māk, ne­ne­sīs. Nau­da vi­ņiem nav ne pir­ma­jā, ne ot­ra­jā un pat ne tre­ša­jā vie­tā. Nu un? Ja līdz­ās ir pel­nī­tā­ja ti­pa cil­vēks, tad vi­ņi viens ot­ru pa­pil­di­na un ba­gā­ti­na - gan ga­rī­gi, gan ma­te­ri­āli.

As­tot­nie­kiem vien­mēr būs par maz. Lai cik nau­das no­pel­nī­tu skait­ļa 8 pār­stāv­ji, vi­ņiem tās ne­kad ne­pie­tiks. Šī īpa­šī­ba ir dzi­nu­lis pel­nīt vēl vai­rāk. Un nav il­gi jā­gai­da, kad, skat, pir­mais mil­jons kon­tā ie­krā­jies.

De­vīt­nie­ki ne­do­mā par nā­kot­ni un dzī­vo šo­die­nai. Vi­ņi nav pen­si­ju tre­šā lī­me­ņa klien­ti. Skait­ļa 9 pār­stāv­jus no fi­nan­šu kra­ha al­laž iz­glābj vi­ņu mil­zī­gās da­rba­spē­jas. Re nu, viss ir līdz­sva­rā!