VĒSTURES NOSLĒPUMI. Saules un Mēness aptumsumi Latvijas vēsturē

 
©Pixabay

Lat­vi­jas vēs­tu­res sva­rī­gā­kie no­ti­ku­mi, sā­kot no pirm­ās brīv­valsts vei­do­ša­nas, un ap­tum­su­mu ie­tek­me. (Ņe­mot vē­rā, ka ap­tum­su­mu ie­tek­me vis­vai­rāk jū­ta­ma ap­mē­ram di­vas ne­dē­ļas pirms un di­vas pēc no­ti­ku­ma. Ja tu­vāk ap­tum­sums, jo spē­cī­gā­ka tā ie­tek­me.)

1917. ga­da 3. septembrī Vā­ci­jas ka­ra­spēks ie­ņē­ma Rīgu./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1917. ga­da 16. novembrī iz­vei­do­ta Latviešu Nacionālā Padome (LNP)./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1917. ga­da 30. novembrī pa­slu­di­nā­ta Lat­vi­jas au­to­no­mi­ja./Sau­les ap­tum­sums 14.12.1917.

1918. ga­da 30. janvārī LNP dek­la­rē­ja, ka Lat­vi­jai jā­būt ne­at­ka­rī­gai, de­mo­krā­tis­kai re­pub­li­kai, ku­ra ap­vie­no­tu Kur­ze­mi, Vid­ze­mi un Lat­ga­li./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1918. ga­da 3. mar­tā no­slēgts līgums, ar ku­ru Pa­dom­ju Krie­vi­ja at­tei­cās no Lat­vi­jas te­ri­to­ri­jas (iz­ņe­mot Lat­ga­li). Vā­ci­jas oku­pē­ta­jā Lat­vi­jas un Igau­ni­jas te­ri­to­ri­jā ti­ka no­di­bi­nā­ta Apvienotā Baltijas hercogiste./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1918. ga­da 11. no­vem­brī Vā­ci­ja no­slēdz mie­ru ar An­tan­tes val­stīm, ofi­ci­āli bei­dzas Pir­mais pa­sau­les karš; Pa­dom­ju Krie­vi­ja lauž Bres­tļi­tov­skas lī­gu­mu un do­das uz­bru­ku­mā Vā­ci­jas spē­kiem. Liel­bri­tā­ni­ja at­zīst Lat­vi­jas val­stis­ko ne­at­ka­rī­bu «de fac­to»./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1918. ga­da 18. no­vem­brī tiek pro­kla­mē­ta Lat­vi­jas Re­pub­li­ka./Sau­les ap­tum­sums 3.12.1918.

1918. ga­da 1. de­cem­brī Sar­ka­nā ar­mi­ja ie­nāk Lat­vi­jas te­ri­to­ri­jā, un 4. de­cem­brī Krie­vi­jā tiek iz­vei­do­ta Lat­vi­jas pa­dom­ju val­dī­ba ar Pē­te­ri Stuč­ku priekš­ga­lā./Sau­les ap­tum­sums 3.12.1918.

1919. ga­da 3. mar­tā sā­kas Vā­ci­jas ka­ra­spē­ka un Lat­vi­jas Re­pub­li­kas val­dī­bai uz­ti­ca­mā ka­ra­spē­ka pret­uz­bru­kums Lat­vi­jas SPR spē­kiem./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1919. ga­da 22. mai­jā Vā­ci­jas spē­ki ie­ņem Rī­gu./Mē­ness ap­tum­sums 15.05.1919. un Sau­les ap­tum­sums 29.05.1919.

1919. ga­da 22. jū­ni­jā Igau­ni­jas ar­mi­ja ko­pā ar Zie­meļ­lat­vi­jas bri­gā­di Cē­su kau­jās sa­kauj vā­cu spē­kus./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1919. ga­da 8. ok­tob­rī ber­mon­tie­ši sāk uz­bru­ku­mu Rī­gai un drīz vien ie­ņem Pār­dau­ga­vu./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1919. ga­da 11. no­vem­brī LR ar­mi­ja pa­beidz at­brī­vot Rī­gu no ber­mon­tie­šiem./Mē­ness ap­tum­sums 7.11.1919. un Sau­les ap­tum­sums 22.11.1919.

1919. ga­da 1. de­cem­brī Lat­vi­ja ir pil­nī­bā at­brī­vo­ta no ber­mon­tie­šu ka­ra­spē­ka./Sau­les ap­tum­sums 22.11.1919.

1920. ga­da 13. jan­vā­rī par sa­vas dar­bī­bas iz­beig­ša­nu pa­zi­ņo Pē­te­ra Stuč­kas va­dī­tā val­dī­ba./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1920. ga­da 1. feb­ru­ārī Lat­vi­ja no­slēdz pa­mie­ru ar Pa­dom­ju Krie­vi­ju./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1920. ga­da 17.-18. ap­rī­lī Sa­tver­smes sa­pul­ces vē­lē­ša­nas./Mē­ness ap­tum­sums 3.05.1920.

1920. ga­da 15. jū­li­jā tiek no­slēgts pa­gai­du mie­ra lī­gums starp Lat­vi­jas Re­pub­li­ku un Vā­ci­ju./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1920. ga­da 11. augus­tā no­slēgts Lat­vi­jas - Krie­vi­jas mie­ra lī­gums./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1934. ga­da 15. mai­jā Kārlis Ulmanis veic valsts ap­vēr­su­mu un no­di­bi­na au­to­ri­tā­ru re­žī­mu./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1939. ga­da 23. augus­tā pa­rak­stīts Mo­lo­to­va - Ri­ben­tro­pa pakts, ar ko PSRS un Vā­ci­ja sa­da­lī­ja ie­tek­mes sfē­ras Austrum­ei­ro­pā./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1940. ga­da 17. jū­ni­jā PSRS ka­ra­spēks ie­brūk Lat­vi­jas te­ri­to­ri­jā un oku­pē val­sti./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1940. ga­da 6. augus­tā Lat­vi­ja tiek in­kor­po­rē­ta PSRS sa­stā­vā kā Latvijas PSR./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1941. ga­da 14. jū­ni­jā de­por­tā­ci­jas. Lie­lā­ko­ties uz Krie­vi­jas aus­tru­mu ap­ga­ba­liem ti­ka iz­ves­ti vai­rāk ne­kā 15 000 Lat­vi­jas pil­so­ņu./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1941. ga­da 22. jū­ni­jā Lat­vi­jā sā­kas Ot­rā pa­sau­les ka­ra dar­bī­ba./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1941. ga­da 8. jū­li­jā Vā­ci­jas ar­mi­ja pa­beidz Lat­vi­jas te­ri­to­ri­jas oku­pā­ci­ju./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1944. ga­da 17. mar­tā 189 pro­mi­nen­ti Lat­vi­jas pil­so­ņi pa­rak­sta Latvijas Centrālās Padomes memorandu, pra­sot at­jau­not Lat­vi­jas Re­pub­li­kas su­ve­re­ni­tā­ti./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1945. ga­da 9. mai­jā vis­a Lat­vi­jas te­ri­to­ri­ja no­kļūst PSRS kon­tro­lē, kas il­ga līdz valsts ne­at­ka­rī­bas at­jau­no­ša­nai 1990. ga­da 4. mai­jā./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1949. ga­da 25. mar­tā Padomju Savienības oku­pā­ci­jas ie­stā­des sāk mas­vei­dī­gu ie­dzī­vo­tā­ju iz­sū­tī­ša­nu uz at­tā­liem PSRS re­ģi­oniem. Tiek iz­sū­tī­ti ap­mē­ram 90 000 Bal­ti­jas val­stu ie­dzī­vo­tā­ju, gan­drīz pus­e no vi­ņiem no Lat­vi­jas./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1987. ga­da 14. jūnijā cil­vēk­tie­sī­bu aiz­sar­dzī­bas gru­pa «Hel­sin­ki-86» or­ga­ni­zē zie­du no­lik­ša­nas ce­re­mo­ni­ju ko­mu­nis­tis­kā te­ro­ra upu­ru pie­mi­ņai pie Brīvības pieminekļa Rīgā./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1988. ga­da 1.-2. jūnijā no­tiek Lat­vi­jas Rakst­nie­ku sa­vie­nī­bas val­des pa­pla­ši­nā­tais plē­nums ar ci­tu ra­do­šo sa­vie­nī­bu va­dī­tā­ju un eks­per­tu pie­da­lī­ša­nos. Mavriks Vulfsons pa­zi­ņo, ka 1940. ga­dā Lat­vi­jā nav no­ti­ku­si so­ci­ālis­tis­kā re­vo­lū­ci­ja./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1988. ga­da 8.-9. ok­tob­rī tiek no­di­bi­nā­ta Latvijas Tautas fronte, kas kļu­va par no­tei­co­šo po­li­tis­ko spē­ku Lat­vi­jā, kurš sa­lie­dē­ja lie­lā­ko sa­bied­rī­bas da­ļu ne­at­ka­rī­bas at­gū­ša­nai./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1989. ga­da 7. jan­vā­rī tiek no­di­bi­nā­ta Internacionālā Darbaļaužu fronte (In­ter­fron­te), kas ie­stā­jās par Lat­vi­jas at­ra­ša­nos PSRS sa­stā­vā./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1989. ga­da 23. augustā - Bal­ti­jas ceļš, ku­rā ap­mē­ram di­vi mil­jo­ni cil­vē­ku, sa­de­vu­šies ro­kās, vis­maz 15 mi­nū­tes vei­do­ja ap­mē­ram 600 km ga­ru dzī­vo ķē­di, kas sa­vie­no­ja Bal­ti­jas val­stu gal­vas­pil­sē­tas. De­mon­strā­ci­ja ti­ka sa­rī­ko­ta, lai pie­vēr­stu pa­sau­les uz­ma­nī­bu vēs­tu­ris­ka­jiem fak­tiem, no ku­riem cie­tu­šas Bal­ti­jas val­stis. Bal­ti­jas ceļš no­ti­ka tie­ši 50 ga­du pēc Molotova - Ribentropa pakta pa­rak­stī­ša­nas./Mē­ness ap­tum­sums 17.08.1998. un Sau­les ap­tum­sums 31.08.1998.

1990. ga­da 4. mai­jā Aug­stā­kā pa­do­me pie­ņem Ne­at­ka­rī­bas dek­la­rā­ci­ju./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1991. ga­da 13. jan­vā­ra nak­tī tan­ki ie­lenc Lietuvas Aug­stā­ko pa­do­mi, ie­ņem TV, ra­di­o, te­le­grā­fu. No­ga­li­nā­ti 14 un ie­vai­no­ti 110 cil­vē­ku. Lat­vi­jā Aug­stā­kā Pa­do­me (AP) iz­vei­do­ja AP Aiz­sar­dzī­bas štā­bu, tau­ta pul­cē­jas uz ba­ri­kā­dēm./Sau­les ap­tum­sums 15.01.1991.

1991. ga­da 19. augus­tā sā­kas augus­ta pučs./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1991. ga­da 21. augustā Aug­stā­kā pa­do­me pie­ņem kon­sti­tu­ci­onā­lu ak­tu par Latvijas kā ne­at­ka­rī­gas valsts sta­tu­su./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

1995. ga­da 27. ok­tob­rī Lat­vi­ja iz­teic vē­lē­ša­nos ie­stā­ties Eiro­pas Sa­vie­nī­bā, ie­snie­dzot pie­tei­ku­mu Spānijai - ta­jā lai­kā ES pre­zi­dē­jo­ša­jai val­stij./Sau­les ap­tum­sums 24.10.1995.

2003. ga­da 20. sep­tem­brī Lat­vi­jā no­tiek re­fe­ren­dums par ie­stā­ša­nos ES./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

2004. ga­da 2. ap­rī­lī Lat­vi­ja ofi­ci­āli kļūst par NA­TO da­līb­val­sti./Ap­tum­su­mu ie­tek­mes nav.

2004. ga­da 1. mai­jā Lat­vi­ja kļūst par piln­tie­sī­gu ES da­līb­val­sti./Sau­les ap­tum­sums 19.04.2004. un Mē­ness ap­tum­sums 4.05.2004.