MĀJOKLIS UN ASTRODIZAINS. Kā­da no­zī­me Mē­ness fā­zēm as­tro­lo­ģi­jā?

 
©Pixabay

Jau­tā­jums – at­bil­de: kā­da no­zī­me Mē­ness fā­zēm as­tro­lo­ģi­jā?

Jauns Mē­ness. Sā­ku­mā ir pa­sī­vais, aiz­mi­gu­šais stā­vok­lis. Cil­vē­ki vai­rāk no­slē­gu­šies se­vī, līdz ar to jaun­mē­ness pir­ma­jās die­nās ne­va­ja­dzē­tu sākt jaun­us dar­bus un ri­si­nāt sva­rī­gas sa­ru­nas. To­mēr tas slēpj lie­lu po­ten­ci­ālu - ir īs­tais laiks, lai kal­di­nā­tu nā­kot­nes plā­nus.

Jaun­a Mē­ness lai­kā cil­vē­ka or­ga­nis­mā var sa­ma­zi­nā­ties šķid­ru­ma ap­mai­ņa, sma­dze­ņu ap­gā­de ar skā­bek­li.

Augošs Mē­ness. Tas ir labs laiks jaun­iem plā­niem, sa­ru­nu ri­si­nā­ša­nai, dar­bu uz­sāk­ša­nai. Cil­vē­ki kļūst iz­pa­lī­dzī­gi, at­vēr­ti, drau­dzī­gi, un arī ener­ģi­jas ne­trūkst.

Pilns Mē­ness. Tam pie­mīt mil­zu ener­ģi­ja, un piln­mē­ness pe­ri­ods sais­tās ar da­žā­dām mis­tis­kām lie­tām. Ja cil­vē­kam ir kā­das īpa­šas spē­jas, tās pa­stip­ri­nās piln­mē­ne­sī. Cil­vē­kiem var nākt da­žā­das at­klās­mes. Ta­ču jā­būt uz­ma­nī­gam, jo piln­mē­ness vei­ci­na arī da­žā­das ne­ga­tī­vas lie­tas. Cil­vē­kiem ir sa­kā­pi­nā­tas emo­ci­jas, kā dēļ jā­būt pie­sar­dzī­giem. Ne­drīkst ie­sais­tī­ties strī­dos un lie­tot al­ko­ho­lu.

Dil­stošs Mē­ness sais­tās ar Uguns sti­hi­ju.

La­bi pa­beigt ie­sāk­tos dar­bus, no­dar­bo­ties ar ik­die­niš­ķām lie­tām. Ša­jā lai­kā cil­vē­ki no­slē­dzas, kļūst ne­aiz­sar­gā­tā­ki, nav la­bi sākt jaun­us dar­bus vai sa­ru­nas.