PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Smar­žu horoskops. As­tro­lo­ģis­ki smar­žī­gās va­ri­āci­jas

 
©Pixabay

Sa­jau­cot da­bā gū­tos aro­mā­tu kom­po­nen­tus, vei­do­jas ne­skai­tā­mas smar­žu bu­ķe­tes, no ku­rām katrs cil­vēks var at­rast sa­vam tem­pe­ra­men­tam un gau­mei at­bil­sto­šā­ko.

Aro­mā­ta iz­vē­le par cil­vē­ku pa­stās­ta pie­tie­ka­mi, tas no­rā­da gan uz tem­pe­ra­men­tu, gan vie­tu sa­bied­rī­bā. Smar­žu lie­to­ša­nā pa­stāv no­teik­ta eti­ķe­te - ko iz­vē­lē­ties dar­bā die­nas lai­kā, ko va­ka­ra pa­sā­ku­mā un ko nakts val­dzi­no­ša­jai ero­ti­kai. As­tro­lo­ģi­jā par­fi­mē­ri­jas «ku­ra­tors» ir Ziv­ju zī­me, sa­ka ser­ti­fi­cē­ta as­tro­lo­ģe Sol­vei­ga Lin­da Re­me­se. Ta­ču to ne­va­ja­dzē­tu aso­ci­ēt ti­kai ar Ziv­ju val­do­šās pla­nē­tas Nep­tū­na jū­tī­gu­mu, no­slē­pu­mai­nī­bu un ro­man­tis­ku ero­ti­ku. Smar­žu as­tro­lo­ģis­ka­jā por­tre­tā būs vie­ta arī Ju­pi­te­ra svi­nī­gu­mam, imi­džam un pres­ti­žam, Ve­ne­ras bur­vī­bai, har­mo­ni­jai un skais­tu­mam un Mar­sam, kas at­bild par ožu.

Smar­žas ir sa­rež­ģī­tu aro­mā­tu kom­po­zī­ci­ja. Par­fi­mē­ri, rak­stu­ro­jot aro­mā­tus, ru­nā par bu­ķe­ti vai akor­du (kā mū­zi­kā). Akor­dam ir trīs no­tis - sā­ku­ma, aug­šē­jā - to sa­jūt pir­ma­jā ie­smar­žo­ša­nās brī­dī, vi­dē­jā jeb pa­ma­ta, kas iz­ce­ļas ti­kai pēc kā­da lai­ka, un ga­la, bā­zes, ku­ra lī­dzī­gi mā­ko­nim ie­tin te­vi vis­as die­nas ga­ru­mā. Smar­žu efekts ir at­ka­rīgs no aro­mā­ta no­tu­rī­bas un cil­vē­ka in­di­vi­du­āla­jām īpa­šī­bām. Tur­klāt va­sa­rā vi­sām smar­žām ir asāks aro­māts ne­kā zie­mā. Šo efek­tu var ie­vē­rot pat tad, ja no ie­las ie­nāk is­ta­bā.

Smar­žas lie­to gan vī­rie­ši, gan sie­vie­tes - gan pa­šu prie­kam, gan pie­vil­cī­bai un sek­sa­pī­lam.

Tā kā par sek­su­ali­tā­ti cil­vē­ka ho­ro­sko­pā at­bil­dī­gas di­vas pla­nē­tas - Ve­ne­ra un Marss, var dro­ši teikt, ka to no­vie­to­jums zo­di­aka zī­mēs ir bū­tisks un no­tei­cošs smar­žu iz­vē­lē. Tā­pat sva­rī­ga ir arī Sau­les un Mē­ness at­ra­ša­nās vie­ta un cil­vē­ka ho­ro­sko­pā do­mi­nē­jo­šā sti­hi­ja, pēc ku­ras var mē­ģi­nāt no­teikt smar­žas at­bil­stī­bu sti­hi­jas pa­mat­īpa­šī­bām un rak­stu­ram. Ļau­jam va­ļu fan­tā­zi­jai:

Uguns - karsts, svi­li­nošs, sauss, sar­kans, pār­gal­vīgs, ie­tie­pīgs, ātrs. Pie­mē­ro­tas asu sak­ņu (pē­ter­sī­ļu, diļ­ļu, to­mā­tu), pi­kan­tu un spē­cī­gu aug­ļu, asu garš­vie­lu, svel­mī­gā tuk­sne­ša smar­žas.

Gaiss - karsts, mitrs, tīrs, dzidrs, balts, vē­jains, ie­dves­mo­jošs - gais­to­ši, ar vieg­lu no­ska­ņu, uz­mun­dri­no­ši zie­du, ko­ku un tro­pis­kās vi­des aro­mā­ti.

Ūdens - mitrs, auksts, zils, zi­li zaļš, tir­kīzs, bal­tas pu­tas, pel­dē­ša­na, lie­tus, mai­nī­gums, mie­rīgs, un at­dze­sē­jošs - oke­āna sā­ļu­ma, eze­ru un up­ju, zā­ļu, ze­mes pēc lie­tus, kā arī jū­ras aro­mā­ti.

Ze­me - sauss, auksts, zaļš, brūns, sta­bils, sa­prā­tīgs - spē­cī­gi zie­du, augu, zā­ļu, mus­ku­sa, ko­ku aro­mā­ti.

*

Kar­di­nā­lās zo­di­aka zī­mes pār­stāv­ji (Auns, Vē­zis, Sva­ri, Me­žā­zis) vē­las ar sa­vu smar­žu mu­tu­li sa­mul­si­nāt un likt vi­ņus no­vēr­tēt pir­ma­jā tik­ša­nās brī­dī.

Fik­sē­tām zo­di­aka zī­mēm pie­de­rī­gie (Vēr­sis, Lau­va, Skor­pi­ons, Ūdens­vīrs) dod priekš­ro­ku pēc ie­spē­jas no­tu­rī­gā­kiem aro­mā­tiem.

Mu­tab­la­jās (mai­nī­ga­jās) zī­mēs dzi­mu­šie (Dvī­ņi, Jau­na­va, Strēl­nieks, Zi­vis) vē­lē­sies, lai, vi­ņiem aiz­ejot, ap­kār­tē­jie vēl sa­jus­tu gais­to­šu aro­mā­tu.

*

Smar­žu horoskops

Auns - uguns sti­hi­jas pār­stā­vis, val­do­šā pla­nē­ta Marss, kas pie­pra­sa būt dar­bī­gam cī­nī­tā­jam un lī­de­rim - paš­pār­lie­ci­nā­tam, dros­mī­gam, di­na­mis­kam, ie­tie­pī­gam. Auns ir spilgts gan fi­zis­ki, gan dvē­se­lis­ki. Pie­dzī­vo­ju­mus alk­stošs. Smar­žām jā­būt kā pa­pil­di­nā­ju­mam vi­sai ko­ša­jai Auna bū­tī­bai, kas pa­lī­dzē­tu no­tu­rēt vi­ņa paš­vēr­tē­ju­mu, im­pul­si­vi­tā­ti un dros­mes krā­ju­mu, ja ga­dī­ju­mā ne­bū­tu sa­mek­lē­ti īs­tie un trā­pī­gie vār­di, ko vel­tīt ap­kār­tē­jiem. Aro­mā­tam jā­būt ugu­nī­gam un pi­kan­tam, pa­ras­ti tā­di ir sar­ka­nā vai oran­žī­gā krā­sā - ta­ba­ka, man­da­rīns, sar­ka­nā ro­ze, ko­ri­andrs, in­gvers, san­dal­koks, va­ni­ļa, mus­kuss, ģe­rā­ni­ja, ka­nē­lis, mel­nie pi­pa­ri, sar­ka­nais apel­sīns, laims, ka­fi­ja. Rei­zēm Auna sie­vie­tes alkst ko sal­du, kas ne­re­ti liek vi­ņām ie­gā­dā­ties sal­de­nus aro­mā­tus. («Burberry Brit Red Par­fu­me», «Ava Luxe Ca­fe No­ir», «Gu­er­lain Ro­se Bar­ba­re»).

Vēr­sis - ze­mes sti­hi­jas pār­stā­vis. Vēr­ša pa­ra­du­mos do­mi­nē Ve­ne­ras un Mē­ness tē­mas, sim­bo­li­zē­jot iz­prat­ni par skais­tu­mu, mī­les­tī­bu, ro­man­ti­ku.

Sta­bi­li un har­mo­nis­ki bau­dī­dams to, ko dzī­ve pie­šķī­ru­si, Vēr­sis vē­ro un dar­bo­jas, iz­man­to­jot sa­vus ta­lan­tus. Viņš cie­na sal­de­nus aro­mā­tus, vi­ņu va­rē­tu val­dzi­nāt, pie­mē­ram, vī­ģu, ro­žu, pa­čū­li­ju, ber­ga­mo­tes, ap­ri­ko­žu, frē­zi­ju, jas­mī­nu, la­van­das, vieg­lu tē­ju u.c. ne­uz­bā­zīgs aro­māts. Smar­žām jā­pa­už ze­mes svai­gums. Vēr­ša vī­rie­tis var at­teik­ties lie­tot smar­žas vis­pār. («Gu­er­lain Spi­ri­tu­eu­se Do­ub­le Va­nil­le», «An­nick Go­utal Va­nil­le Exquise».)

Dvī­ņi - gai­sa zī­mes pār­stā­vis. Dvī­ņus pār­stāv Mer­kurs, kas ir starp­nieks starp fi­zis­ko un dvē­se­lis­ko cil­vē­ka pus­i. Ņe­mot vē­rā Dvī­ņu du­ālo da­bu, smar­žu iz­vē­le va­rē­tu svār­stī­ties starp svai­gu­mu un ro­zes mai­gu­mu, kā arī kon­tras­tēt ar tum­šu dzin­ta­ra ju­tek­lis­ku­mu. Tie­ši da­žā­dās in­ten­sī­vās sa­jū­tas liek Dvī­ņiem būt tik mai­nī­giem un iz­vē­lē­ties smar­žas pēc ga­ra­stā­vok­ļa. Dvī­ņu du­ālis­mam pie­stāv iz­teik­smī­gi kon­tras­tē­jo­ši aro­mā­ti - garš­au­gi, tai skai­tā pi­par­mēt­ra, cit­rus­aug­ļi, cit­ron­zā­le, san­dal­koks, riek­sti. Rei­zēm, ga­ra­stā­vok­ļa va­dī­ti, vi­ņi lab­prāt se­vi ie­prie­ci­nās ar kā­du sal­de­nu aro­mā­tu - li­li­jām, jas­mī­nu. («Cha­nel Cris­tal­le».)

Vē­zis - ūdens sti­hi­ja. Vē­lē­ša­nās būt at­zī­tam so­ci­āla­jā vi­dē liek Vē­zim do­māt par tā­du pa­pil­di­nā­ju­mu kā smar­ža. Tā kā Mē­ness ie­tek­mē Vē­zis ir mai­nīgs un jū­tīgs mā­jī­gu­ma ie­mie­so­jums, vi­ņa ar­se­nā­lā ne­pie­cie­ša­mas vai­rā­kas smar­žas, kas sa­ska­ņā ar ga­ra­stā­vok­li at­bil­stu kā­dai no­teik­tai jū­tu gam­mai, mir­kļa un mā­jas sa­jū­tai. Aro­mā­tiem jā­būt ju­tek­lis­kiem - frē­zi­ja, pe­oni­ja, gra­nāt­ābo­la svai­gums, lo­to­sa zie­da bur­vī­ba, vi­jo­lī­te, gur­ķis, me­lo­nes, va­ni­ļa, he­lio­trops, mir­res un jas­mīns, kas Vē­ža sie­vie­tei lik­tu jus­ties mei­te­nī­gi un rei­zē ra­dī­tu ne­daudz skum­ju no­ska­ņu. Tā kā Vē­zis bie­ži at­ska­tās pa­gāt­nē, vi­ņam īpa­ši pa­tiks aro­māts, kas ie­priekš jau pa­zīs­tams un at­gā­di­nās pa­gāt­nē pie­dzī­vo­tās po­zi­tī­vās emo­ci­jas. («Es­te­e Lau­der Sen­su­ous», «Kei­ko Mec­he­ri Jas­mi­ne».)

Lau­va - uguns sti­hi­ja un Sau­les ie­tek­me. Lau­vas ka­ra­lis­kā paš­ap­zi­ņa pie­pra­sa sa­cen­sties, būt val­do­nī­gai un rei­zē dros­mī­gai un jū­tī­gai. Vi­ņai sva­rī­gi dzir­dēt, lai kāds to ap­jūs­mo­tu: «Ak, mans dievs, cik tu la­bi smar­žo!» Lau­vai ne­de­rēs gar­lai­cī­gi aro­mā­ti, ar ku­riem ne­var pār­steigt ci­tus. Augs­tu tiks no­vēr­tēts ener­ģē­tisks un kais­les pilns aro­māts, kas pa­stip­ri­na Lau­vas mir­dzo­šo po­ten­ci­ālu. Ja Lau­vai smar­žu vei­ka­lā grū­ti iz­vē­lē­ties, tad var ga­dī­ties, ka sa­vu lo­mu no­spē­lē ko­ša, zel­tai­na mir­dzu­ma ro­tā­ta smar­žas kas­tī­te vai pu­de­lī­te ar ie­spai­dī­gu kor­ķi. Smar­žas kok­tei­ļa pa­ma­tā vē­la­ma kā­da no šīm esen­cēm: jas­mīns, or­hi­de­ja, mus­kats, ābols, spē­cī­gas gar­šas aug­ļi, in­ten­sī­vas ro­mie­šu ku­me­lī­tes, va­ni­ļa, ro­ze, ap­ri­ko­ze, asas garš­vie­las, pie­mē­ram, ka­nē­lis, mi­mo­za, ka­di­ķis. («YSL Opi­um», «L'Ar­ti­san Mi­mo­sa Po­ur Mo­i», «Ken­zo Ca Scent Be­au».)

Jau­na­va - ze­mes sti­hi­jas pār­stā­ves esa­mī­bas jē­ga slēp­jas ni­an­sēs. Ana­lī­tis­ku un lo­ģis­ku ska­tu uz dzī­vi vi­ņai de­vis Mer­kurs. Kā jau vi­su dzī­vē, arī smar­žu kas­tī­tes vi­ņa sa­liks «pa plauk­ti­ņiem». Šar­man­ta­jai Jau­na­vai pie­stāv svaigs, kon­cen­trēts un ilg­sto­ši no­tu­rīgs kla­sisks un da­bisks aro­māts - kvie­ši, pļau­ta zā­le, fen­he­lis, cit­rus­aug­ļi, īpa­ši greip­frūts, ro­zes, kar­da­mons, mag­no­li­jas, or­hi­de­jas, li­li­jas, ber­ga­mo­te un mir­res. Jau­na­va iz­vē­lē­sies pār­bau­dī­tas un da­bis­kas vēr­tī­bas. («Cha­nel No.5», «Clinique Happy», «Gu­er­lain Iris Ga­nach».)

Sva­ri - gai­sa sti­hi­jas. Ve­ne­ra, kas pār­val­da šo zī­mi, pie­šķir es­tē­ta sta­tu­su un pie­vil­kša­nas spē­ku. Tā kā in­te­li­ģen­tie Sva­ri bie­ži vien vi­su dzī­vi mek­lē har­mo­ni­ju, vi­ņi lab­prāt iz­vē­las smar­žas, kas dod līdz­sva­ra iz­jū­tu. Tām ne­pie­cie­ša­ma arī kri­pa­ti­ņa asu­ma, kas emo­ci­onā­li at­mo­di­na. Tie ir kla­sis­kie aro­mā­ti, ku­ru sa­stā­vā var būt ar­bū­zu, per­si­ku, cit­ro­na, mi­mo­zas, lie­pas, jas­mī­na, da­žā­du me­ža ogu, ābo­lu, tu­be­ro­zes, sve­ķu, tē­jas ko­ka, san­dal­ko­ka aro­māts. («Eli­za­beth Ar­den Gre­en Te­a», «Burberry Brit for Du­des», «Cha­nel No.19», «Di­or Di­oris­smo».)

Skor­pi­ons - ūdens sti­hi­jas pār­stā­vis. Tik dziļš, ne­at­šif­rē­jams un karsts kā vul­kāns oke­āna dzī­lēs, kas Plū­to­na ie­tek­mē spē­jīgs trans­for­mē­ties un sub­li­mēt ener­ģi­ju. Tas aso­ci­ējas ar lo­to­su - skais­tu, tī­ru svē­to zie­du, kas pa­ce­ļas no pur­vai­nas vi­des. Tā kā Skor­pi­ona bū­tī­ba Mar­sa un Plū­to­na ie­tek­mē ir cī­ņa, arī smar­žas viņš lab­prāt iz­vē­las fas­ci­nē­jo­šas, spē­cī­gas. Tās pa­stip­ri­na arī vi­ņa da­bas do­to mag­nē­tis­mu, sek­su­ali­tā­ti, ma­ģis­ku­mu un sniedz uz­va­ru. Mel­nie pi­pa­ri, in­gvers, anīss, sar­ka­nais apel­sīns, gar­dē­ni­ja, ciedrs, pa­čū­li­ja, mus­kats, man­de­les un arī mai­gais lo­toss, kas pa­stip­ri­na no­slē­pu­mai­nī­bu. Ja kāds cen­tī­sies at­šif­rēt un uz­mi­nēt vi­ņa iz­vē­li, viņš da­rīs vi­su ie­spē­ja­mo, lai pie­rā­dī­tu, ka tā nav tais­nī­ba. Šā­da spē­le da­ra vi­ņu jaut­ru un pat lai­mī­gu. («Car­ro­li­na Her­re­ra 212 Sexy», «Car­tier Le Bai­ser­Du Dra­gon», «Co­co Cha­nel», «Lan­co­me Cuir de Lan­co­me».)

Strēl­nieks - uguns sti­hi­ja. Veik­smes pla­nē­ta Ju­pi­ters dod op­ti­mis­tis­ku, pla­šu un di­na­mis­ku pa­sau­les re­dzē­ju­mu. Strēl­nieks pa­ras­ti zi­na, kā­du smar­žu iz­vē­lē­sies, lai piln­vei­do­tu sa­vu šar­mu. Kat­rā zi­ņā aro­mā­tam jā­būt tā­dam, kas ro­si­na uz fi­lo­zo­fis­kām ap­ce­rēm un kos­mo­po­lī­tis­kiem pla­šu­miem.

Vī­riš­ķī­gais mežs, kas iz­pla­ta eg­ļu un mel­nās tē­jas smar­žu, saf­rāns, krust­nag­li­ņas, mus­kat­rieksts un sie­viš­ķī­gais pu­ķu dārzs ar neļ­ķu, ro­žu, ģe­rā­ni­ju un ne­tra­di­ci­onā­lā zvaig­žņu anī­sa un sim­bo­lis­kā lo­to­sa aro­mā­tu - tas do­māts Strēl­nie­ka dvē­se­lei un ga­ram! Smar­žai jā­ro­si­na op­ti­misms un at­klā­tums. («Di­or Hip­no­tik Po­ison», «Diptyque Tam Da­o», «So­ivoh­le' Gre­en Oak­moss».)

Me­žā­zis - ze­mes sti­hi­ja un Sa­tur­na ie­tek­me. Me­žā­zis ir lo­ģisks, paš­dis­cip­li­nēts un ra­ci­onāls, kaut aiz vi­ņa ne­sa­tri­ci­nā­mās ār­ie­nes slēp­jas gūz­ma emo­ci­ju. Smar­žu iz­vē­lē gal­ve­nais no­tei­kums - lai la­bi smar­žo! Ga­lu ga­lā vi­ņa sta­bi­li­tā­tei, ele­gan­cei un pie­vil­cī­bai ne­viens aro­māts ne­va­rē­tu kai­tēt. To­mēr kā pa­šam sta­bi­lā­ka­jam ze­mes zī­mes pār­stā­vim vis­la­bāk pie­stā­vēs svai­gi, kla­sis­ki aro­mā­ti - ar­de­hīds, ber­ga­mo­te, cit­rons, san­dal­koks, ciedrs, mi­mo­za, mag­no­li­ja, pa­čū­li­ja. («Cha­nel No.5», «Cha­nel Co­ro­man­del», «Ro­bert Pi­gu­et Ban­dit».)

Ūdens­vīrs - gai­sa sti­hi­jas pār­stā­vis. Val­do­šā pla­nē­ta Urāns dod Ūdens­vī­ram aug­stā­ko sa­prā­tu, pa­da­ra vi­ņu ne­prog­no­zē­ja­mu un mīk­lai­nu un ļauj iet kā­du so­lī­ti lai­kam pa priekš­u. Ie­do­mā­jo­ties Ūdens­vī­ru par­fi­mē­ri­jas vei­ka­lā, dro­ši var teikt, ka viņš uz­ai­ci­na pār­de­vē­ju iz­rā­dīt no­vi­tā­tes. Tā kā Ūdens­vī­ra zī­mē dzi­mu­šie cil­vē­ki ir ļo­ti daudz­pu­sī­gi, ne­tra­di­ci­onā­li, arī aro­mā­tam jā­at­spo­gu­ļo vi­ņu pār­stā­vē­tās zī­mes dzi­ļā­kā bū­tī­ba - no­slē­pu­mai­nī­ba un dvē­se­les mis­tē­ri­ja. Vi­ņam va­rē­tu ie­pa­tik­ties gan sal­de­ni, gan rūg­te­ni aro­mā­ti, bet gal­ve­nais no­sa­cī­jums, lai tie bū­tu vieg­li, ne­val­dā­mi un ne­tra­di­ci­onā­li - sal­vi­ja, gur­ķis, mus­kat­rieksts, hi­acin­te, frē­zi­ja, ēte­ris­kā ro­ze, ber­ga­mo­te, la­van­da, eika­lipts, cit­ru­si. («Eli­za­bet Ar­den Gre­en Te­a Par­fum».)

Zi­vis - ūdens sti­hi­jai pie­de­ro­šās Zi­vis nes Pa­sau­les oke­āna trans­cen­den­tā­lās mū­žī­bas no­slē­pu­mu. Vi­ņām nav sva­rī­gi, kas tā par smar­žu, ko lie­to, jo bie­ži ne­zi­na to no­sau­ku­mus, to­ties zi­na, kāds aro­māts ne­pie­cie­šams, lai pa­stip­ri­nā­tu Ve­ne­ras pie­dā­vā­to mī­les­tī­bas klāt­būt­nes iz­jū­tu un Nep­tū­na ro­si­nā­tās emo­ci­jas, rā­dot pa­sau­li skais­tu, ilū­zi­ju plī­vu­rā de­for­mē­tu, to­ties māk­slas jo­mai pie­de­ro­šu. Zi­vīm aro­māts ir kā ak­se­su­ārs, kas stip­ri­na un iz­puš­ķo ga­rī­go pa­sau­li. Vi­ņām de­rēs oke­āna svai­gums un ūdens­zā­les ar sā­ļu­ma smar­žu, dzin­tars, lo­toss, kas var mī­ties ar cit­ru­su, per­si­ku, plūm­ju un sal­vi­ju vieg­lo aro­mā­tu. («Da­vi­doff Co­ol Water».)

Iz­man­to­ta in­for­mā­ci­ja no www.kos­mo­pulss.lv