PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Izrēķini, kura ir labākā diēta tieši tev
 
©depositphotos.com

2.lapa

3 - Mar­sa skait­lis

«Mar­sie­šiem» uz­tu­rā ie­tei­ca­mi dār­ze­ņi un aug­ļi sar­ka­nā, bor­do un ave­ņu krā­sā un asas garš­vie­las. Gra­nāt­ābo­li, sar­ka­nās vīn­ogas, ze­me­nes, pī­lādž­ogas, sar­ka­ni ābo­li, bie­tes, sar­ka­ni sī­po­li, ķip­lo­ki, pi­pa­ri, mār­rut­ki... Ir no kā iz­vē­lē­ties. Ja jā­lie­to eļ­ļa, tad la­bāk ga­ta­vot ar rap­šu vai ne­ra­fi­nē­tu olīv­eļ­ļu.

«Mar­sie­šu» zā­lī­te ir nāt­re. To var likt svai­gā vei­dā sa­lā­tos, ga­ta­vot pa­va­sa­ra zu­pas, bet zie­mā - tē­ju. Kres­sa­lā­ti un si­nep­ju sēk­las ir lie­lis­kas garš­vie­las. Si­ne­pī­te de­rēs gan ce­pot uz pan­nas, gan pie­vie­no­jot to zu­pām.

Kad vis­ap­kārt plo­sās vī­ru­su sli­mī­bas, tad «mar­sie­šiem» ne­būs ne­kā la­bā­ka par pi­pa­ru, ķip­lo­ku, pī­lā­džu un in­gve­ra uz­lē­ju­mu, bet ne vai­rāk par 25 gra­miem die­nā. Vi­sus in­gre­dien­tus, sa­pro­tams, var lie­tot arī at­se­viš­ķi. Īsts ener­ģi­jas lā­diņš ir gra­nāt­ābo­lu vai bie­šu su­la (pē­dē­jo uz­reiz ne­va­jag dzert, tā da­žas stun­das jā­no­stā­di­na le­dus­ska­pī).

4 - Mer­ku­ra skait­lis

Va­ja­dzīgs daudz­vei­dīgs, viegls, bet ener­ģē­tisks ēdiens. «Mer­ku­ra cil­vē­ki» nu reiz ir tie, ku­riem ļauts mie­lo­ties ar grauz­dē­tiem riek­stiem, tur­klāt sal­die ir ie­tei­ca­mā­ki ne­kā sā­ļie.

Ēdien­kar­tē var ie­kļaut bur­kā­nu, pas­ti­na­ku, jū­ras kā­pos­tu sa­lā­tus, ku­ros ir tā­das garš­vie­las kā pē­ter­sī­ļi, dil­les, kin­za un pi­par­mēt­ra. «Mer­ku­rie­šiem» ir ne­pie­cie­ša­mi grau­di, sēk­li­ņas un mai­ze. To­mēr svai­gu mai­zi no bal­ta­jiem mil­tiem la­bāk at­stāt vei­ka­la plauk­tā. Mer­ku­ra di­ēta ir grau­du mai­ze, plā­ce­ņi, kam pie­vie­no­tas ķi­me­nes un sēk­li­ņas. Ja tā­da mai­ze nav pa ro­kai, tad var iz­lī­dzē­ties ar ga­le­tēm. Sēk­li­ņas var die­dzēt un var no­pirkt vei­ka­lā, jo tās sta­bi­li­zē «mer­ku­rie­šu» ner­vu sis­tē­mu. Tā­pat kā pi­par­mēt­ru un ķi­me­ņu tē­ji­ņas.

Hm, ja gar­šo jē­las olas, tad var lie­tot pai­pa­lu olas. Bet auzu pār­slu put­ra (ti­kai ne ātr­i vā­rā­mā!) un olīv­as ir te­ju ob­li­gā­tas. Un arī sē­nes - sā­lī­tas, ma­ri­nē­tas, cep­tas un vā­rī­tas.

 
Turpinājumu lasi nākošajā lapā