ASTROLOĢIJA: Izrēķini pats - kāds tu izskaties citu acīs?

 
©f64

Gri­bam to vai ne, bet iz­skats ir glu­ži kā vi­zīt­kar­te, pēc ku­ras vis­pirms vēr­tē mūs un ci­tus vēr­tē­jam mēs. Ga­dās, ka ār­ējais iz­skats ir mal­di­nošs, bet kurš gan to kon­sta­tēs, pirms nav sā­cis sa­ru­nu un uz­zi­nā­jis par mū­su lie­lis­ko eru­dī­ci­ju, iz­ci­la­jiem ta­lan­tiem vai ap­bu­ro­ša­jām rak­stu­ra īpa­šī­bām?

Tā, pro­tams, ir iro­ni­ja. Mā­te Da­ba vi­siem nav pie­šķī­ru­si nedz vien­līdz lie­lis­ku augu­mu, nedz zel­ta grie­zu­mu se­jas pan­tiem, bet tie­ši tā­di cil­vē­ki pirm­ām kār­tām «ie­krīt acīs», un iz­skats vi­ņiem no­bru­ģē ce­ļu uz pa­nā­ku­miem. Ti­kai pēc tam sā­kam ap­jaust, vai līdz­vēr­tīgs skais­tums šiem veik­smi­nie­kiem nāk arī «no iek­šām», ci­tē­jot kā­da ek­spo­li­ti­ķa spār­no­to tei­cie­nu.

Nu­me­ro­lo­ģi­jā tiek pie­dā­vāts iz­skait­ļot cil­vē­ka iz­ska­tu vai, pre­cī­zāk sa­kot, to, ko ap­slēpj ār­ējie do­tu­mi. Lai iz­pil­dī­tu tes­tu, jā­iz­man­to vārds (ja ir – arī otrs vārds) un uz­vārds (arī du­bul­tuz­vārds). Dzim­ša­nas da­tus nav ne­pie­cie­šams zi­nāt.

Kā rē­ķi­nāt? Jā­sas­kai­ta vi­si pat­ska­ņi vār­dā un uz­vār­dā. 

Lat­vie­šu al­fa­bē­tā skait­lim

1 at­bilst – A,

2 – Ā, U,

3 – Ū,

4 – I,

5 – Ī, O,

7 – E,

8 – Ē.

Pie­mērs: Il­dze Gal­va­nov­ska = 4+7+1+1+ 5+1= 19

1+9=10

1+0=1

Iz­ska­ta skait­lis ir 1.

Iz­ska­ta skait­ļa no­zī­me

1 – Vie­ni­nie­kam ir jā­iz­ce­ļas. Tas ne­no­zī­mē, ka cil­vē­kam pie­mīt ag­re­si­ja, drī­zāk – iz­teik­ta paš­cie­ņa itin vi­sās si­tu­āci­jās. Pat ja Vie­ni­nieks ir ne­lie­la augu­ma cil­vēks, vi­ņa mie­sas­bū­ve būs pro­por­ci­onā­la un viņš at­stās pa­tī­ka­mu ie­spai­du. Vie­ni­nieks prot pār­lie­ci­nāt, vi­ņam ir daudz se­ko­tā­ju tā­pēc vien, ka šis cil­vēks māk aiz­raut un ap­burt. Vie­ni­nie­kam pie­stāv tais­na, brī­va pie­grie­zu­ma ap­ģērbs, ne­vis pie­gu­lo­šas drē­bes. Ie­tei­cams iz­vē­lē­ties spil­gtas krā­sas ne ti­kai ap­ģēr­bā, bet arī mā­jas in­ter­je­rā. Ja krā­sai­nī­ba šķiet par tra­ku, tad var pa­mē­ģi­nāt ie­viest vis­maz kā­du spil­gtā­ku de­ta­ļu.

2 – Div­nieks ir ļo­ti kopts. Viņš vien­mēr uz­ma­nīs, lai ir aku­rā­ta fri­zū­ra, kop­tas ro­kas, sa­ska­ņots ap­ģērbs un ak­se­su­āri. Daž­kārt viņš mēdz pār­spī­lēt – lai tum­si­ņā iz­nes­tu at­kri­tu­mu mai­si­ņu, ie­priekš uz­la­kos na­gus (dā­mas) vai no­dzīs bār­du un ie­smar­žo­sies (kun­gi). Kas to lai zi­na, ja nu sa­stop kai­mi­ņu?! Div­nieks ap­kār­tē­jiem šķiet pa­tī­kams, mai­ga rak­stu­ra cil­vēks, ga­tavs kom­pro­mi­sam. Vi­ņam ie­tei­cams val­kāt ap­ģēr­bu pas­teļ­to­ņos, no mīk­sta, pie­kļā­vī­ga ma­te­ri­āla. Div­nie­kam pa­tīk, ja drē­bes ir gan glī­tas, gan ēr­tas. To­mēr ne­va­jag ļau­ties ga­lē­jī­bai un iz­vē­lē­ties pā­rāk blā­vu to­ņu ap­ģēr­bu – tad Div­nie­ku ne­pa­ma­nīs.

3 – Trij­nieks ir mie­rīgs un drau­dzīgs. Cil­vēks ar māk­sli­nie­ka dvē­se­li un ne­daudz par daudz pļā­pīgs. Trij­nie­kam pa­tīk ro­tas­lie­tas un tēr­pi ar len­tī­tēm, ban­tī­tēm, puš­ķī­šiem... Maz­liet at­gā­di­na prin­ce­šu un ģēr­bša­nās sti­lu un ma­zu prin­ču kris­tām­klei­tas, ja vien Trij­nie­kam ne­pie­mīt vai nav iz­kop­ta gau­mes iz­jū­ta un savs stils. Tā­pēc vi­ņam va­jag se­vi pie­brem­zēt pirms ie­pir­kša­nās un ne­cen­sties gar­de­ro­bē ie­gūt kat­ru mo­des jau­nu­mu. Ap­ģēr­bam jā­būt in­te­re­san­tam, no kva­li­ta­tī­va ma­te­ri­āla. La­bāk lai ir dārgs ma­te­ri­āls, bet ne­iz­ca­kots tērps, ne­vis... nu, pa­ši jau sa­pra­tāt. 

4 – Čet­ri­nie­kam pie­stāv šķie­ta­mi vien­kāršs ap­ģērbs, ar pre­cī­zu, tais­nu si­lu­etu un ļo­ti aku­rā­tu ap­da­ri. Čet­ri­nieks ir prak­tisks cil­vēks, tā­pēc viņš grib ie­gā­dā­ties la­bas kva­li­tā­tes, va­rē­tu pat teikt, kla­sis­ka sti­la ap­ģēr­bu. Tā­du var il­gi val­kāt, tas ne­iz­lēks ar sa­vu ori­ģi­nā­lo di­zai­nu vai spo­ža­jiem ak­se­su­āriem. Čet­ri­nie­kam va­ja­dzē­tu ie­gā­dā­ties ele­gan­tas lie­tas, jo tad ne rei­zi ne­no­šaus grei­zi ap­ģēr­ba un ak­se­su­āru iz­vē­lē. 

5 – Piec­nieks zi­na, kas ir mūs­die­nīgs. Viņš par to ir pil­nī­gi pār­lie­ci­nāts! Ap­ģēr­bā vi­ņam pa­tīk da­žā­dī­ba, un, ska­to­ties, kā tēr­pies Piec­nieks, no­teik­ti at­ra­dī­sies cil­vē­ki, ku­ri šaus­mi­nā­sies: kas par daudz, tas par skā­di! Māk­sli­nie­ce Eli­ta Pat­mal­nie­ce – vi­ņu ne­var ne­pa­ma­nīt, vai ne? Ne­re­ti Piec­nieks ap­zi­nā­ti kai­ti­na sa­bied­rī­bu, sa­po­šo­ties ļo­ti iz­ai­ci­no­ši. Ta­jā pa­šā lai­kā šī tes­ta vei­do­tā­ji Piec­nie­kam ie­sa­ka iz­vai­rī­ties no ul­tra spil­gtām krā­sām un ap­zi­nā­ties, ka uz­krī­tošs ār­ējais iz­skats ne­ie­de­ras vi­sās si­tu­āci­jās. Bet Eli­ta Pat­mal­nie­ce tik un tā ir iz­ņē­mums.

6 – Seš­nieks mēdz ne­no­vēr­tēt tei­cie­nu, ka vī­ru ska­ta no ce­pu­res. To­ties viņš vin­nē tā­pēc, ka iz­tu­ras aiz­gād­nie­cis­ki un rū­pē­jas par līdz­cil­vē­kiem – tā rī­ko­tos mam­ma vai tē­tis. Tas ļauj ie­ka­rot uz­ti­cī­bu un iz­rai­sa sim­pā­ti­jas, tā­pēc uz ap­ģēr­ba ne­glu­du­miem ci­ti mēdz pie­vērt acis. Seš­nieks cen­šas ģēr­bties prak­tis­ki un ēr­ti, bet va­ja­dzē­tu ie­mā­cī­ties ģēr­bties «sva­rī­gāk» un so­lī­dāk. Seš­nie­ka iz­ska­tam kai­tē lie­kie ki­lo­gra­mi.

7 – Sep­tīt­nie­kam ir bū­tis­ki iz­ska­tī­ties ele­gan­ti. Viņš ir sim­pā­tisks un drau­dzīgs, cil­vē­ki vi­ņam uz­ti­cas. Ga­dās, ka Sep­tīt­nieks no­slē­dzas se­vī un kļūst īgns. Ļau­jiet, lai pa­īg­ņo­jas, gan slik­tā oma pār­ies, jo tas nav vi­ņa «nor­mā­lais» stā­vok­lis! Sep­tīt­nie­kam ne­va­jag kra­si at­teik­ties no sa­va sti­la. Lie­lā­ko­ties tas ir kla­sisks, mie­rīgs, bez iz­lē­cie­niem gar­de­ro­bē, bet to var pa­pil­di­nāt ar spī­du­miem un spo­žu­miem – maz­maz­lie­tiņ. Jo – kad Sep­tīt­nieks ir ap­ģēr­bies pa­ma­nā­mi, tad jū­tas daudz paš­pār­lie­ci­nā­tāks.

8 – As­tot­nie­kam va­jag la­bi ģēr­bties un at­stāt ie­spai­du uz ap­kār­tē­jiem. Vi­ņam pa­tīk spī­dēt tie­šā un pār­nes­tā no­zī­mē, gal­ve­nais, lai ne­pa­liek ne­ie­vē­rots. Vi­ņam pa­tīk dār­gi, la­bas kva­li­tā­tes audu­mi, bet pie­grie­zu­mam gan jā­būt ēr­tam. As­tot­nieks ir drau­dzīgs, prot pār­lie­ci­nāt un iz­tu­ras pār­lie­ci­no­ši, pat ja to­brīd tā ne­jū­tas. Cil­vē­kiem As­tot­nieks pa­tīk.

9 – De­vīt­nie­kam ne­va­jag val­kāt mel­nu ap­ģēr­bu, bet vi­ņa drēb­ju ska­pī tā­du ir pa­pil­nam. Viņš šā­das krā­sas drē­bēs jū­tas spē­cīgs un stiprs. De­vīt­nieks aku­rā­ti iz­tu­ras pret ap­ģēr­bu un kopj se­vi, vi­ņam pie­mīt la­bas ma­nie­res. Tā­pēc pat cie­nī­ja­mā ve­cu­mā viņš šķiet jaun­āks par sa­viem ga­diem. Re­ti, bet ga­dās, ka De­vīt­nieks ap­kār­tē­jiem šķiet vā­jas gri­bas cil­vēks, un tas var iz­rai­sīt anti­pā­ti­jas, to­mēr ko­pu­mā vi­ņa ār­ējais iz­skats ir tī­kams. De­vīt­nieks ir augst­sir­dīgs, tā­pēc vi­ņam ir daudz la­bu pa­zi­ņu.